ซ่อน
แสดง

ม.มหิดล ออกระเบียบการ TCAS 62 รอบโควตา พร้อมเกณฑ์ขั้นต่ำ (บางคณะกำหนดอังกฤษ 80%) []

วิว
ม.มหิดล ออกระเบียบการ TCAS 62 รอบโควตา พร้อมเกณฑ์ขั้นต่ำ (บางคณะกำหนดอังกฤษ 80%)
           สวัสดีค่ะน้องๆ ถ้าพูดถึง TCAS รอบที่ 2 โควตา (ที่มีการสอบข้อเขียน) น้องๆ ก็คงจะนึกถึงโควตาพื้นที่ที่ให้สิทธิ์น้องๆ ที่เรียนหรืออาศัยอยู่ในจังหวัดที่กำหนดได้ลองสอบเข้าศึกษา แต่จริงๆ รอบนี้ยังเป็นรอบที่บ่งบอกถึงความสามารถพิเศษของเราได้อีกเช่นกัน หลายๆ มหา’ลัยจึงสามารถกำหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาได้อย่างอิสระ จะใช้วิชาเฉพาะของมหา’ลัย หรือคะแนนกลางจาก สทศ. ก็ได้ 

ม.มหิดล ออกระเบียบการ TCAS 62 รอบโควตา พร้อมเกณฑ์ขั้นต่ำ (บางคณะกำหนดอังกฤษ 80%)
 
           เช่นเดียวกับ "มหาวิทยาลัยมหิดล" ค่ะ ประกาศคะแนนที่ใช้ พร้อมเกณฑ์ขั้นต่ำมาแล้ว ครบทั้ง 9 วิชาสามัญ O-NET GAT PAT บางคณะกำหนดคะแนนขั้นต่ำโหดมากด้วย ตามไปดูกันเลย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 โครงการโอลิมปิกวิชาการ 
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 30%
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 30%
 ทดสอบ Icon O-NET : ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 60%  
 โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์
 ทดสอบ Icon O-NET : ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 60%  
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม 
 ทดสอบ Icon คะแนนเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 35%  
 ทดสอบ Icon คะแนนไทย สังคม ไม่ต่ำกว่า 30%
หรือ  
 ทดสอบ Icon SAT II : เคมี ชีววิทยา คณิต ฟิสิกส์ 
 ทดสอบ Icon คะแนนแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน
หรือ
 ทดสอบ Icon IGCSE : เคมี ชีววิทยา คณิต ฟิสิกส์ 
 ทดสอบ Icon คะแนนแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า A
หรือ
 ทดสอบ Icon IB : เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิต
 ทดสอบ Icon ไม่ต่ำกว่า 6
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขากายอุปกรณศาสตร์
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 35%
 ทดสอบ Icon คะแนนวิชาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 35%
 ทดสอบ Icon O-NET : ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์
 ทดสอบ Icon คะแนนวิชาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 35% 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
โครงการโควตาโรงเรียนในเขต กทม. และปริมณฑล
 ทดสอบ Icon O-NET : ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์
 ทดสอบ Icon คะแนนแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 35%
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 40%
โครงการทายาทสายตรงของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยฯ 
 ทดสอบ Icon O-NET : ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์
 ทดสอบ Icon คะแนนแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 35%
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 40%

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์
 ทดสอบ Icon O-NET : ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 60%
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 35%  
 ทดสอบ Icon คะแนนไทย สังคม ไม่ต่ำกว่า 30%
หรือ  
 ทดสอบ Icon SAT II : เคมี ชีววิทยา คณิต ฟิสิกส์
 ทดสอบ Icon คะแนนแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน
หรือ
 ทดสอบ Icon IB : เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิต 
 ทดสอบ Icon ไม่ต่ำกว่า 6
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ 
โครงการพื้นที่ จ.สมุทรปราการ
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนวิชาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25%  
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 30%
โครงการทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนวิชาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25%  
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 30%
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
โครงการโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 20%  
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 50%
โครงการเวชกิจฉุกเฉิน
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 20%  
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 50%

คณะเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคนิคการแพทย์
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนเคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 35%
สาขารังสีเทคนิค
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 35%  

คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนวิชาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30%
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 30%
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนคณิต 1 เคมี อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30%
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 30%

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 20%
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 30%
พยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนแต่ละวิชา ยกเว้น อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 20%
 ทดสอบ Icon คะแนนวิชาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25%
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 30%
โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน ม.มหิดล
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนแต่ละวิชา ยกเว้น อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 20%
 ทดสอบ Icon คะแนนวิชาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25%
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 30%

คณะสัตวแพทยศาสตร์
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์
โครงการพัฒนาสัตวแพทย์
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 35%
โครงการรับนักศึกษาโควตาวิทยาเขตของคณะสัตวแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 35%

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแลดล้อม
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 35%

คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : เคมี ฟิสิกส์ คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนคณิต 1 ฟิสิกส์ อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 35%
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 35%
 ทดสอบ Icon PAT 3 
 ทดสอบ Icon คะแนนไม่ต่ำกว่า 30% 
สาขาวิศวกรรมเคมี
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : เคมี ฟิสิกส์ คณิต1 อังกฤษ 
 ทดสอบ Icon คะแนนคณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ไม่ต่ำกว่า 30%
 ทดสอบ Icon คะแนนอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 35% 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 30% 
 ทดสอบ Icon PAT 3
 ทดสอบ Icon คะแนนไม่ต่ำกว่า 30% 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : ฟิสิกส์ คณิต1 อังกฤษ 
 ทดสอบ Icon คะแนนแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 30%
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 30% 
 ทดสอบ Icon PAT 3
 ทดสอบ Icon คะแนนไม่ต่ำกว่า 30% 
สาขาวิศวกรรมโยธา
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : เคมี ฟิสิกส์ คณิต1 อังกฤษ 
 ทดสอบ Icon คะแนนแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 30%
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 30% 
 ทดสอบ Icon PAT 3
 ทดสอบ Icon คะแนนไม่ต่ำกว่า 30% 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : เคมี ฟิสิกส์ คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนคณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ไม่ต่ำกว่า 35%
 ทดสอบ Icon คะแนนอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30% 
 ทดสอบ Icon คะแนนไทย สังคม ไม่ต่ำกว่า 25%
 ทดสอบ Icon คะแนนเคมี ฟิสิกส์ คณิต1 รวมกันไม่ต่ำกว่า 35%
 ทดสอบ Icon คะแนนไทย สังคม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 25%
 ทดสอบ Icon PAT 3 
 ทดสอบ Icon คะแนนไม่ต่ำกว่า 30% 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : เคมี ฟิสิกส์ คณิต1 ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนเคมี ฟิสิกส์ คณิต1 ชีววิทยา อังกฤษ รวมกันไม่ต่ำกว่า 35%
 ทดสอบ Icon คะแนนไทย สังคม รวมกันไม่ต่ำกว่า 25%
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี อังกฤษ
 ทดสอบ Icon คะแนนอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30%
 ทดสอบ Icon คะแนนเคมี ฟิสิกส์ คณิต1 รวมกันไม่ต่ำกว่า 30% 

วิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ไทย สังคม ชีววิทยา อังกฤษ
 ทดสอบ Icon คะแนนชีววิทยา อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25%
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 25%
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ไทย สังคม ชีววิทยา อังกฤษ
 ทดสอบ Icon คะแนนคณิต1 เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา อังกฤษ รวมกันไม่ต่ำกว่า 25%
สาขาธรณีศาสตร์
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ไทย สังคม ชีววิทยา อังกฤษ
 ทดสอบ Icon คะแนนแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 20% 
หรือ
 ทดสอบ Icon คะแนนฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ รวมกันไม่ต่ำกว่า 30%
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนคณิต1 ไม่ต่ำกว่า 20% 
 ทดสอบ Icon คะแนนอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25%
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 30%  
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนคณิต1 อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 35%
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 30%  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : เคมี ฟิสิกส์ คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 25%
 ทดสอบ Icon PAT3 
 ทดสอบ Icon คะแนนไม่ต่ำกว่า 25%

คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
โครงการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ ม.มหิดล
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 60%
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 60%
โครงการรับนักศึกษาพิการ
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 60%
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 60%
โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 60%
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 60%
โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 80%
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 60%
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย
โครงการรับนักศึกษาพิการ
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 60%
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 60% 
โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 60%
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 60% 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาสาธารณสุขชุมชน
 ทดสอบ Icon GAT 
 ทดสอบ Icon คะแนนไม่ต่ำกว่า 20%
 ทดสอบ Icon PAT 2
 ทดสอบ Icon คะแนนไม่ต่ำกว่า 20%
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 20%
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
 ทดสอบ Icon GAT 
 ทดสอบ Icon คะแนนไม่ต่ำกว่า 20%

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาสาธารณสุขศาสตร์

 ทดสอบ Icon O-NET : คณิต วิทย์ ไทย สังคม อังกฤษ
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 30%
 ทดสอบ Icon GAT 
 ทดสอบ Icon คะแนนไม่ต่ำกว่า 30%
 ทดสอบ Icon PAT2
 ทดสอบ Icon คะแนนไม่ต่ำกว่า 30%
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเกษตรศาสตร์
 ทดสอบ Icon GAT 
 ทดสอบ Icon คะแนนไม่ต่ำกว่า 30%
 ทดสอบ Icon PAT2
 ทดสอบ Icon คะแนนไม่ต่ำกว่า 15%
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : คณิต1 หรือ คณิต2 อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 20% 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 20% 

วิทยาลัยศาสนศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาศาสนศึกษา
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : อังกฤษ ไทย สังคม
 ทดสอบ Icon คะแนนแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 25% 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 25% 

คณะเทคโนโลยีสารสทเทศและการสื่อสาร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)  
 ทดสอบ Icon 9 วิชาสามัญ : เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ 
 ทดสอบ Icon คะแนนคณิต1 ไม่ต่ำกว่า 20% 
 ทดสอบ Icon คะแนนอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30%

           เห็นเกณฑ์ขั้นต่ำของคณะเป้าหมายเราแล้วตกใจเลยไหมคะ ต้องบอกว่ารอบโควตานี่ถือเป็นหนึ่งในรอบที่น้องๆ ต้องมีกึ๋นจริงๆ ถึงจะผ่านเข้าไปเรียนได้ ยังไงอย่าลืมอ่านระเบียบการอย่างรอบคอบนะคะ มีบางหลักสูตรกำหนดคะแนนรวมของทุกวิชาด้วย เช่น หลักสูตรแพทย์แผนไทย GPAX + O-NET + GAT + PAT 2 ต้องไม่ต่ำกว่า 19,500 คะแนน ดังนั้น เล็งคณะไหนไว้ต้องตั้งใจทำคะแนนสอบให้ดีค่ะ  
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#ม.มหิดล #MU #TCAS #TCAS 62 #TCAS รอบที่ 2 #โควตา #เกณฑ์ขั้นต่ำ #O-NET #9 วิชาสามัญ #GAT PAT #GAT PAT

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?