ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 2 : โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล []

วิว

         สวัสดีค่ะ นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ต้องรอนานหรือคิดนานเลย สำหรับรอบ โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล เพราะเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-11 ก.พ.62 หลังวันยืนยันสิทธิ์รอบ Portfolio เพียงวันเดียวเท่านั้น มีรายละเอียดอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 
TCAS 62 รอบ 2 : โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะที่เปิดรับ และรายละเอียด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  ทดสอบ Icon โครงการโอลิมปิกวิชาการ
คลิก
  ทดสอบ Icon โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ คลิก

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  ทดสอบ Icon สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์
คลิก

 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  ทดสอบ Icon โครงการโควตาโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คลิก
  ทดสอบ Icon โครงการทายาทสายตรงของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน คลิก

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  ทดสอบ Icon โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์
คลิก

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  ทดสอบ Icon โครงการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
คลิก
  ทดสอบ Icon โครงการทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คลิก

 วท.บ.สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  ทดสอบ Icon โครงการโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
คลิก
  ทดสอบ Icon โครงการเวชกิจฉุกเฉิน คลิก

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาแพทยศาสตรบัณฑิต
คลิก

คณะวิทยาศาตร์
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  ทดสอบ Icon โครงการทุน พสวท. ปริญญาตรี-โท-เอก
คลิก
  ทดสอบ Icon โควตารร.มหิดลวิทยานุสรณ์ และรร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย คลิก
  ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา คลิก
  ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คลิก
  ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ คลิก
  ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์ คลิก

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
คลิก
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม คลิก

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ, พหุวิทยาการ)
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีวนวัตกรรม
คลิก
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน คลิก

คณะเทคนิคการแพทย์
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คลิก
  ทดสอบ Icon สาขาวิชารังสีเทคนิค คลิก

คณะสาธารณสุขศาสตร์
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คลิก
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คลิก

คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  ทดสอบ Icon พยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตรร้อน
คลิก
  ทดสอบ Icon พยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คลิก
  ทดสอบ Icon โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล คลิก

คณะสัตวแพทยศาสตร์
 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
  ทดสอบ Icon โครงการพัฒนาสัตวแพทย์
คลิก
  ทดสอบ Icon โครงการรับนักศึกษาโควตาวิทยาเขตของคณะสัตวแพทยศาสตร์ คลิก
 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คลิก

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
คลิก

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
คลิก
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล คลิก

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คลิก
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คลิก
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คลิก
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คลิก
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คลิก

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
คลิก
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม คลิก

วิทยาเขตกาญจนบุรี
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
คลิก
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คลิก
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาธรณีศาสตร์ คลิก
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คลิก

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คลิก
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คลิก
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
คลิก

คณะศิลปศาสตร์
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  ทดสอบ Icon โครงการโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
คลิก
  ทดสอบ Icon โครงการรับนักศึกษาพิการ คลิก
  ทดสอบ Icon โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ คลิก
  ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ คลิก

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  ทดสอบ Icon โครงการรับนักศึกษาพิการ
คลิก
  ทดสอบ Icon โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย คลิก

 วิทยาลัยศาสนศึกษา
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาศาสนศึกษา
คลิก

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
คลิก

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คลิก
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
คลิก

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
คลิก

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คลิก

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คลิก

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
คลิก

คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
คลิก

 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา
  ทดสอบ Icon หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คลิก

 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
  ทดสอบ Icon หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คลิก

 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี
  ทดสอบ Icon หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คลิก

 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์
  ทดสอบ Icon หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คลิก

หน้ารวมโควตา ม.มหิดล คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.มหิดล #มหาวิทยาลัยมหิดล #โควตา ม.มหิดล #โควตา ม.มหิดล

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?