ซ่อน
แสดง

เช็กเลย! รวมรายชื่อคณะที่ไม่ใช้ 9 วิชาสามัญใน TCAS 62 รอบ 3 []

วิว
เช็กเลย! รวมรายชื่อคณะที่ไม่ใช้ 9 วิชาสามัญใน TCAS 62 รอบ 3
         สวัสดีค่ะ หลังจากปิดระบบรับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญไปแล้ว ก็มีน้องๆ หลังไมค์มาหาพี่ๆ Dek-D เต็มเลยว่า “สมัครไม่ทัน ไม่มีคะแนน จะมีที่เรียนไหม” ขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่า เรายังมีคะแนน GAT PAT ที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งรอบ 3 และ รอบ 4 

         ที่สำคัญในรอบที่ 3 นี้ ไม่ใช่ว่าทุกคณะทุกมหาวิทยาลัยจะใช้ 9 วิชาสามัญทั้งหมดนะคะ ยังมีบางคณะที่ไม่ดูคะแนน 9 วิชาสามัญเลย อย่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ทุกสาขาไม่ใช้ 9 วิชาสามัญนะคะ ใช้ GAT PAT ล้วน ส่วนที่อื่นจะเป็นยังไง ตามไปดูกันเลยค่ะ 

เช็กเลย! รวมรายชื่อคณะที่ไม่ใช้ 9 วิชาสามัญใน TCAS 62 รอบ 3
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon ทุกสาขา
 ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon ทุกสาขา
 ทดสอบ Icon คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 ทดสอบ Icon ทุกสาขา
 ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ (สายวิทย์)
 ทดสอบ Icon สาขาศิลปศึกษา
 ทดสอบ Icon คณะนิเทศศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon ทุกสาขา
 ทดสอบ Icon คณะสหเวชศาสตร์
 ทดสอบ Icon ทุกสาขา
 ทดสอบ Icon คณะจิตวิทยา
 ทดสอบ Icon ทุกสาขา
 ทดสอบ Icon สำนักวิชาทรัพยากรเกษตร
 ทดสอบ Icon สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
อ่านระเบียบการเพิ่มเติม คลิก

ม.ธรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาประวัติศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาปรัชญา
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาอังกฤษ
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาฝรั่งเศส
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาญี่ปุ่น
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาเยอรมัน
 ทดสอบ Icon สาขาภาษารัสเซีย
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
 ทดสอบ Icon สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
 ทดสอบ Icon สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)
 ทดสอบ Icon สาขารัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ)
 ทดสอบ Icon คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2
 ทดสอบ Icon คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะสหเวชศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon สาขาเทคนิคการแพทย์
 ทดสอบ Icon สาขารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ)
 ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
 ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยนวัตกรรม
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยสหวิทยาการ
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
อ่านระเบียบการเพิ่มเติม
คลิก

ม.เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
 ทดสอบ Icon หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 ทดสอบ Icon สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon เกือบทุกสาขา ยกเว้น สาขาพันธุศาสตร์ และสาขาชีวเคมี
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon เกือบทุกสาขา ยกเว้น สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)           
 ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon เกือบทุกสาขา ยกเว้น สาขานิเทศศาสตร์ สาขาภาษาไทย และสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว
 ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ
 ทดสอบ Icon สาขาการเงิน
 ทดสอบ Icon สาขาการตลาด
 ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon ทุกสาขา
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยการชลประทาน
 ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 
 ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
 ทดสอบ Icon สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
วิทยาเขตกำแพงแสน
 ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon เกือบทุกสาขา ยกเว้น สาขาภาษาอังกฤษ สาขาการจัดการ สาขาการตลาด สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว สาขาการบัญชีบริหาร และสาขาภาษาตะวันออก
วิทยาเขตศรีราชา
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon เกือบทุกสาขา ยกเว้น สาขาเคมี 
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon ทุกสาขา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon ทุกสาขา
อ่านระเบียบการเพิ่มเติม คลิก

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon ทุกสาขา
 ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon ทุกสาขา
 ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 ทดสอบ Icon ทุกสาขา
 ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ทดสอบ Icon ทุกสาขา
 ทดสอบ Icon สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
 ทดสอบ Icon ทุกสาขา
อ่านระเบียบการเพิ่มเติม คลิก

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon ทุกสาขา
 ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (โครงการปกติ / โครงการพิเศษ) 
อ่านระเบียบการเพิ่มเติม คลิก

ม.ศิลปากร
 ทดสอบ Icon คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์
 ทดสอบ Icon สาขาทัศนศิลป์
 ทดสอบ Icon คณะโบราณคดี 
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาอังกฤษ
 ทดสอบ Icon สาขาฝรั่งเศส
 ทดสอบ Icon คณะอักษรศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม
อ่านระเบียบการเพิ่มเติม คลิก

ม.สวนดุสิต
 ทดสอบ Icon โรงเรียนการเรือน 
 ทดสอบ Icon โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
 ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาการจัดการ
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
อ่านระเบียบการเพิ่มเติม คลิก

ส.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คณะการบริหารและจัดการ
 ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
 ทดสอบ Icon วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร ทุกสาขา
อ่านระเบียบการเพิ่มเติม คลิก

ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 ทดสอบ Icon สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 ทดสอบ Icon สำนักวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
อ่านระเบียบการเพิ่มเติม คลิก

ม.บูรพา
 ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสารสนเทศ
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คณะดนตรีและการแสดง 
 ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรผลิตครู 4 ปี / 5 ปี
 ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ 4 ปี
 ทดสอบ Icon คณะโลจิสติกส์
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
 ทดสอบ Icon คณะสหเวชศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
 ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
 ทดสอบ Icon คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
 ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
 ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตสระแก้ว)
อ่านระเบียบการเพิ่มเติม คลิก

ม.สงขลานครินทร์
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่
 ทดสอบ Icon สาขาการตลาด
 ทดสอบ Icon สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 ทดสอบ Icon สาขาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 ทดสอบ Icon สาขาบัญชีบัณฑิต
 ทดสอบ Icon สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 ทดสอบ Icon สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
 ทดสอบ Icon คณะทรัพยากรธรรมชาติ หาดใหญ่
 ทดสอบ Icon สาขาการจัดการศัตรูพืช
 ทดสอบ Icon สาขาปฐพีศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี
 ทดสอบ Icon สาขาสุขศึกษา
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยอิสลาม ปัตตานี
 ทดสอบ Icon สาขาอิสลามศึกษา
 ทดสอบ Icon สาขาการสอนอิสลามศึกษา
 ทดสอบ Icon สาขากฎหมายอิสลาม
 ทดสอบ Icon คณะการบริการและการท่องเที่ยว ภูเก็ต
 ทดสอบ Icon ทุกสาขา
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สุราษฎร์ธานี
 ทดสอบ Icon เกือบทุกสาขา ยกเว้น สาขาระบบสารสนเทศ
 ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สุราษฎร์ธานี
 ทดสอบ Icon สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 ทดสอบ Icon คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง
 ทดสอบ Icon สาขาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง (ศิลป์คำนวณ)
 ทดสอบ Icon สาขาการบัญชี (ศิลป์คำนวณ)
 ทดสอบ Icon สาขาการตลาด (ศิลป์คำนวณ)
 ทดสอบ Icon สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (ศิลป์คำนวณ)
 ทดสอบ Icon สาขาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ศิลป์คำนวณ)
 ทดสอบ Icon สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
 ทดสอบ Icon สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อ่านระเบียบการเพิ่มเติม คลิก

ม.มหิดล
 ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 ทดสอบ Icon สาขากายอุปกรณ์
 ทดสอบ Icon สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
 ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
 ทดสอบ Icon สาขาเกษตรศาสตร์ 
อ่านระเบียบการเพิ่มเติม คลิก

ม.พะเยา
 ทดสอบ Icon ทุกคณะไม่ใช้ 9 วิชาสามัญ
 
ม.นเรศวร
 ทดสอบ Icon ทุกคณะไม่ใช้ 9 วิชาสามัญ

ลิสต์รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ออกระเบียบการ TCAS รอบที่ 3 
 ทดสอบ Icon ม.แม่โจ้ 
 ทดสอบ Icon ม.ทักษิณ
 ทดสอบ Icon ม.กาฬสินธุ์
 ทดสอบ Icon ม.นครพนม
 ทดสอบ Icon ม.วลัยลักษณ์
 ทดสอบ Icon ม.มหาสารคาม
 ทดสอบ Icon ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

         เห็นไหมคะหลายๆ ที่ไม่ดูคะแนน 9 วิชาสามัญเลย ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยด้วยที่ยังไม่เห็นระเบียบการรอบ 3 หลายคนจิตตกไปแล้ว ไม่มีคะแนน 9 วิชาสามัญ กลัวไม่มีที่เรียน อยากบอกน้องๆ ว่าใจเย็นก่อน นี่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองค่ะ เรายังมีหนทางไปต่อ รอบที่ 4 ไม่ใช้ 9 วิชาสามัญยกรอบเลยนะ สนาม GAT PAT O-NET ก็ยังรออยู่ รีบฟิตอ่านหนังสือ ทำคะแนนให้ได้เยอะๆ กันดีกว่า 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS62 #TCAS รอบ 3 #TCAS รอบที่ 3 #รับตรงร่วมกัน #9 วิชาสามัญ #9 วิชาสามัญ 62 #9 วิชาสามัญ 62

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?