/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ไม่ต้องน้อยใจ! รวมโควตา TCAS รอบ 2 ที่เด็กภาคกลาง กทม. ปริมณฑล สมัครได้! []

วิว

 
      ในขณะที่การสมัคร TCAS ในรอบที่ 2 หรือรอบโควตากำลังเริ่มต้นขึ้น น้องๆ บางคน โดยเฉพาะคนที่อยู่ในภาคกลาง ปริมณฑล และกรุงเทพมหานคร อาจจะมองว่า ตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะสมัครในรอบนี้ เพราะไม่ได้เรียนหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกับมหาวิทยาลัย ตามแต่ละภูมิภาคของประเทศ....แต่อย่าเพิ่งน้อยใจไป จริงๆ แล้วยังมีโควตาสำหรับน้องๆ อยู่ไม่น้อยเลยค่ะ
 

 
     นอกจากโควตาพื้นที่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศแล้ว ยังมีโควตาสำหรับน้องๆ ที่อยู่ หรือเรียนในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ในภาคกลางอยู่ วันนี้พี่แนนนี่รวบรวมมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาที่เปิดรับน้องๆ กลุ่มนี้มาฝากกันค่ะ
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง สำหรับนักเรียนม.6 สายสามัญ ของโรงเรียนใน 9 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี นครนายก สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี
     คณะที่เปิดรับ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะพาณิชศาตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ (แพทย์แผนไทยฯ) คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วิทยาลัยนวัตกรรม วิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โควตา 28 จังหวัด สำหรับนักเรียนที่เรียนในภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบน ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี
     คณะเปิดรับ ได้แก่ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะมัณฑนศิลป์ คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม สำหรับนักเรียน สำหรับนักเรียนเขต 1,3,4,5,9 ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุครสาคร สมุทรสงคราม จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด และกรุงเทพมหานคร
     คณะที่เปิดรับ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โควตาสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
โควตาสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคตะวันออก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
โควตาโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก และเครือข่าย MOU คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุครสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) สำหรับนักเรียนจากสถานศึกษาทุกแห่ง ยกเว้นในเขตภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะที่เปิดรับ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะบริหารธุรกิจ
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล สำหรับนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม
คณะที่เปิดรับ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนของโรงเรียนใน 30 จัดหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุครปรากาาร สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด นครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์
คณะที่เปิดรับ ได้แก่ คณะเกษตร คณะประมง คณะวนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยสุพรรรบุรี วิทยาลัยการชลประทาน และหลักสูตร วท.บ. (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
 
      สำหรับใน TCAS รอบที่ 2 หรือรอบโควตานี้ นอกจากโควตาพื้นที่ด้านบนเหล่านี้แล้ว ก็ยังมีโควตาความสามารถอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดเรื่องพื้นที่ เช่น โครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬา ด้านดนตรี โครงการนักเรียนเรียนดี โครงการจิตอาสา เป็นต้น ซึ่งน้องๆ สามารถเลือกสมัครได้ตามคุณสมบัติอื่นๆ ค่ะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #โควตารับตรง #TCAS62 #TCAS รอบ 2 #TCAS โควตา #โควตาภาคกลาง #โควตากรุงเทพ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?