ซ่อน
แสดง

มศว ออกระเบียบการ TCAS 62 รอบโควตา พร้อมเกณฑ์ขั้นต่ำเริ่มต้น 20% []

วิว
มศว ออกระเบียบการ TCAS 62 รอบโควตา พร้อมเกณฑ์ขั้นต่ำเริ่มต้น 20%
         สวัสดีค่ะน้องๆ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ออกระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตสำหรับ TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตาฯ แล้วนะคะ เปิดรับ 17 โครงการ กว่า 189 สาขา รวม 1,132 ที่นั่ง โดยใช้คะแนน GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ ในการคัดเลือก บางคณะมีกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำด้วย ตามไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ 

มศว ออกระเบียบการ TCAS 62 รอบโควตา พร้อมเกณฑ์ขั้นต่ำเริ่มต้น 20%
 
โครงการที่เปิดรับสมัคร 
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน รับ 40 ที่นั่ง คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม รับ 270 ที่นั่ง คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม รับ 117 ที่นั่ง คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีทักษะพิเศษของคณะพลศึกษา รับ 161 ที่นั่ง คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รับ 30 ที่นั่ง คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ รับ 18 ที่นั่ง คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการนักกีฬา รับ 41 ที่นั่ง คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย” รับ 175 ที่นั่ง คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 7 รับ 116 ที่นั่ง คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ รับ 27 ที่นั่ง คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ รับ 2 ที่นั่ง คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย รับ 35 ที่นั่ง คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รับ 5 ที่นั่ง คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการ “โรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล” รับ 10 ที่นั่ง คลิก
 ทดสอบ Icon หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมฯ) รับ 10 ที่นั่ง คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเพชรในตม รับ 45 ที่นั่ง คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร - คณะศึกษาศาสตร์ รับ 30 ที่นั่ง คลิก 

โครงการที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 
โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา 
 ทดสอบ Icon PAT5 ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาเคมี 
 ทดสอบ Icon PAT5 ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน
 ทดสอบ Icon เคมี ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

โครงการนักกีฬา
 ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา (เลือกสอบคณิต1)
 ทดสอบ Icon GAT ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน 
 ทดสอบ Icon ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน 
 ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา (เลือกสอบคณิต2)
 ทดสอบ Icon GAT ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน 
 ทดสอบ Icon ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 2 ไม่น้อยกว่า  20 คะแนน

โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย”
 ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา (เลือกสอบคณิต1)
 ทดสอบ Icon GAT ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน 
 ทดสอบ Icon ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน 
 ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา (เลือกสอบคณิต2)
 ทดสอบ Icon GAT ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน 
 ทดสอบ Icon ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 2 ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน 
 ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา
 ทดสอบ Icon PAT5 ไม่น้อยกว่า 50% หรือ 150 คะแนน
 ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 ทดสอบ Icon GAT ไม่น้อยกว่า 60% หรือ 180 คะแนน 
 ทดสอบ Icon PAT1 ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน
 ทดสอบ Icon PAT2 ไม่น้อยกว่า 40% หรือ120 คะแนน 
 ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ 
 ทดสอบ Icon ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
 ทดสอบ Icon PAT1 ไม่น้อยกว่า 20% หรือ 60 คะแนน
 ทดสอบ Icon PAT5 ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาเคมี
 ทดสอบ Icon PAT5 ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน
 ทดสอบ Icon เคมี ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา
 ทดสอบ Icon PAT5 ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
 ทดสอบ Icon PAT5 ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 90 คะแนน 
 ทดสอบ Icon ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน

         หลายคนอาจจะดีใจที่หลายๆ โครงการไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำนะคะ แต่ยังไงก็อย่าลืมอ่านระเบียบการอย่างรอบคอบ ทาง มศว บอกองค์ประกอบ และเกณฑ์การรับไว้อย่างละเอียดแล้วว่า แต่ละคณะ/สาขา ใช้คะแนนอะไรบ้าง ค่าน้ำหนักเทไปทางวิชาอะไรเยอะ จะได้เตรียมทำคะแนนให้สูงๆ ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#ม.ศรีนครินทรวิโรฒ #มศว #SWU #TCAS #TCAS 62 #TCAS รอบที่ 2 #โควตา #เกณฑ์ขั้นต่ำ #9 วิชาสามัญ #GAT PAT #GAT PAT

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?