ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 2 : โควตา ม.ทักษิณ 6 โครงการ []

วิว
      สวัสดีค่ะ น้องๆ คนไหนที่สนใจรับตรงของ ม.ทักษิณ อยู่ ในรอบ 2 เปิดรับถึง 6 โครงการเลยทีเดียว และรับสมัครยาวถึงเดือนมีนาคม  ที่สำคัญกำหนดเกรดขั้นต่ำเพียง 2.00 ไปดูรายละเอียดกันเลยจ้า
 
TCAS 62 รอบ 2 : โควตา ม.ทักษิณ 6 โครงการ
 
1. โควตาภูมิภาค
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับสมัคร
- นิติศาสตร์ (พัทลุง)
- วิทยาศาสตร์ (พัทลุง)
- เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (พัทลุง)
- วิทยาการสุขภาพและการกีฬา (พัทลุง)
- วิศวกรรมศาสตร์ (พัทลุง)
- พยาบาลศาสตร์ (พัทลุง)
- อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (พัทลุง)
- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สงขลา)
- ศึกษาศาสตร์ (สงขลา)
- ศิลปกรรมศาสตร์ (สงขลา)
- เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (สงขลา)
- นิติศาสตร์ (สงขลา)
- ว.การจัดการเพื่อการพัฒนา (สงขลา)
ทดสอบ Icon คุณสมบัติ
1. อยู่ ม.6, เด็กซิ่ว, เทืยบเท่า จากโรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้
2. มี GPAX > 2.00 (ม.6 ใช้ 5 เทอม, เด็กซิ่วใช้ 6 เทอม)
3. มีแผนการเรียนหรือผลการเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ ตรงตามที่คณะกำหนด (ระเบียบการหน้า 1-9)
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาผลการเรียน GPAX, GPA
2. สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ
ทดสอบ Icon กำหนดการ
4 ก.พ. - 18 มี.ค. 62    สมัครออนไลน์และชำระค่าสมัคร
            25 มี.ค. 62    วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร (นับวันที่เอกสารถึงมหาวิทยาลัย ไม่นับวันประทับตราไปรษณีย์)
             3 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
             6 เม.ย. 62    สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
           24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์
      24 -25 เม.ย. 62    ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์
ทดสอบ Icon  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2. โควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย
ทดสอบ Icon  คณะที่เปิดรับสมัคร
- นิติศาสตร์ (พัทลุง)
- วิทยาศาสตร์ (พัทลุง)
- เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (พัทลุง)
- วิทยาการสุขภาพและการกีฬา (พัทลุง)
- วิศวกรรมศาสตร์ (พัทลุง)
- พยาบาลศาสตร์ (พัทลุง)
- อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (พัทลุง)
- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สงขลา)
- ศึกษาศาสตร์ (สงขลา)
- ศิลปกรรมศาสตร์ (สงขลา)
- เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (สงขลา)
- นิติศาสตร์ (สงขลา)
- ว.การจัดการเพื่อการพัฒนา (สงขลา)
ทดสอบ Icon  คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อยู่ ม.6, เด็กซิ่ว, เทียบเท่า
2. มี GPAX > 2.00 (ม.6 ใช้ 5 เทอม, เด็กซิ่วใช้ 6 เทอม)
3. มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ใน จ.สงขลา หรือ จ.พัทลุง หรือ ศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.สงขลา หรือ จ.พัทลุง
4. มีแผนการเรียนหรือผลการเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ ตรงตามที่คณะกำหนด (ระเบียบการหน้า 1-8)
ทดสอบ Icon  เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาผลการเรียน GPAX, GPA
2. สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ
ทดสอบ Icon  กำหนดการ
4 ก.พ. - 18 มี.ค. 62    สมัครออนไลน์และชำระค่าสมัคร
            25 มี.ค. 62    วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร (นับวันที่เอกสารถึงมหาวิทยาลัย ไม่นับวันประทับตราไปรษณีย์)
            3 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
            7 เม.ย. 62    สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
          24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์
     24 -25 เม.ย. 62    ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์
ทดสอบ Icon  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

3. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ครั้งที่ 2
ทดสอบ Icon  คณะที่เปิดรับสมัคร
1. นิติศาสตร์ (พัทลุง)
2. พยาบาลศาสตร์ (พัทลุง)
3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สงขลา)
4. ศึกษาศาสตร์  (สงขลา)
5. ศิลปกรรมศาสตร์ (สงขลา)
ทดสอบ Icon  คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อยู่ ม.6, เด็กซิ่ว, เทียบเท่า
2. มี GPAX > 2.00 (ม.6 ใช้ 5 เทอม, เด็กซิ่วใช้ 6 เทอม)
3. มีความสามารถพิเศษด้านศิลปกรรม
4. มีแผนการเรียนหรือผลการเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ ตรงตามที่คณะกำหนด (ระเบียบการหน้า 1-3)
ทดสอบ Icon  เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาผลการเรียน GPAX, GPA
2. สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ
ทดสอบ Icon  กำหนดการ
4 ก.พ. - 18 มี.ค. 62    สมัครออนไลน์และชำระค่าสมัคร
            25 มี.ค. 62    วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร (นับวันที่เอกสารถึงมหาวิทยาลัย ไม่นับวันประทับตราไปรษณีย์)
             3 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
             8 เม.ย. 62    สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
           24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์
     24 -25 เม.ย. 62    ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์
ทดสอบ Icon  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

4. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2
ทดสอบ Icon  คณะที่เปิดรับสมัคร
1. นิติศาสตร์ (พัทลุง)
2. วิทยาศาสตร์ (พัทลุง)
3. วิศวกรรมศาสตร์ (พัทลุง)
3. พยาบาลศาสตร์ (พัทลุง)
4. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สงขลา)
5. ศึกษาศาสตร์  (สงขลา)
6. นิติศาสตร์ (สงขลา)
ทดสอบ Icon  คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อยู่ ม.6, เด็กซิ่ว, เทียบเท่า
2. มี GPAX > 2.00 (ม.6 ใช้ 5 เทอม, เด็กซิ่วใช้ 6 เทอม)
3. มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
4. มีแผนการเรียนหรือผลการเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ ตรงตามที่คณะกำหนด (ระเบียบการหน้า 1-3)
ทดสอบ Icon  เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาผลการเรียน GPAX, GPA
2. สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ
ทดสอบ Icon  กำหนดการ
4 ก.พ. - 18 มี.ค. 62    สมัครออนไลน์และชำระค่าสมัคร
            25 มี.ค. 62    วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร (นับวันที่เอกสารถึงมหาวิทยาลัย ไม่นับวันประทับตราไปรษณีย์)
            3 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
            8 เม.ย. 62    สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
          24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์
    24 -25 เม.ย. 62    ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์
ทดสอบ Icon  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

5. โครงการรับนักศึกษาผู้พิการ
ทดสอบ Icon  คณะที่เปิดรับสมัคร
1. วิทยาศาสตร์ (พัทลุง)
2. เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (พัทลุง)
3. นิติศาสตร์ (สงขลา)
ทดสอบ Icon  คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อยู่ ม.6, เด็กซิ่ว, เทียบเท่า
2. มี GPAX > 2.00 (ม.6 ใช้ 5 เทอม, เด็กซิ่วใช้ 6 เทอม)
3. เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย โดยสามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันและเรียนร่วมกับนิสิตปกติได้
4. เป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการ และมีบัตรประจำตัวคนพิการ
5. มีแผนการเรียนหรือผลการเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ ตรงตามที่คณะกำหนด (ระเบียบการหน้า 1-2)
ทดสอบ Icon  เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาผลการเรียน GPAX, GPA
2. สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ
ทดสอบ Icon  กำหนดการ
4 ก.พ. - 18 มี.ค. 62    สมัครออนไลน์และชำระค่าสมัคร
            25 มี.ค. 62    วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร (นับวันที่เอกสารถึงมหาวิทยาลัย ไม่นับวันประทับตราไปรษณีย์)
             3 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
             8 เม.ย. 62    สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
           24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์
      24 -25 เม.ย. 62    ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์
ทดสอบ Icon  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

6. โครงการโควตาพิเศษหลักสูตรสองปริญญา (Dual Bacherlor's Degree Program)
ทดสอบ Icon  หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
- ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ และ ศศ.บ. ภาษาจีน 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon  คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อยู่ ม., เด็กซิ่ว, เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
2. มี GPAX > 2.00
ทดสอบ Icon  เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาผลการเรียน GPAX, GPA
2. สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon  กำหนดการ
4 ก.พ. - 18 มี.ค. 62    สมัครออนไลน์และชำระค่าสมัคร
            25 มี.ค. 62    วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร (นับวันที่เอกสารถึงมหาวิทยาลัย ไม่นับวันประทับตราไปรษณีย์)
             3 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
             8 เม.ย. 62    สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
           24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์
      24 -25 เม.ย. 62    ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์
ทดสอบ Icon  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS62 #โควตา 62 #tcas รอบ 2 #โควตา ม.ทักษิณ #มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?