ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 2 : โควตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่ - แพร่ - ชุมพร) 6 โครงการ []

วิว
         สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัคร TCAS 62 รอบที่ 2 โควตา รวม 6 โครงการ ครบทั้ง 3 วิทยาเขต เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร เกณฑ์การคัดเลือกใช้ GPAX แฟ้มสะสมผลงาน และมีบางโครงการที่ต้องสอบข้อเขียน รายละเอียดจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ  

TCAS 62 รอบ 2 : โควตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่ - แพร่ - ชุมพร) 6 โครงการ
 
โครงการพิจารณาจากผลการเรียนและแฟ้มสะสมผลงาน 
ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ 
คณะที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon คณะผลิตกรรมการเกษตร
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 ทดสอบ Icon คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรน้ำ
 ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ
 ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
 ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. (ปีการศึกษา 2561)
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คณะ/สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ในระดับดี หรือมีประวัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

เกณฑ์การคัดเลือก
 ทดสอบ Icon แผนการเรียน และผลการเรียน
 ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน หรือบทความในหัวข้อที่คณะ/สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ (บางคณะ) 

ระเบียบการฉบับเต็ม ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ คลิกที่นี่

ม.แม่โจ้ แพร่
สาขาที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon เทคโนโลยีการผลิตพืช 
 ทดสอบ Icon เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
 ทดสอบ Icon เทคโนโลยีการอาหาร 
 ทดสอบ Icon เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
 ทดสอบ Icon ชีววิทยาประยุกต์ 
 ทดสอบ Icon วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 ทดสอบ Icon เกษตรป่าไม้
 ทดสอบ Icon เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 
 ทดสอบ Icon การตลาด
 ทดสอบ Icon พัฒนาการท่องเที่ยว
 ทดสอบ Icon บัญชี
 ทดสอบ Icon การจัดการชุมชน
 ทดสอบ Icon เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน
 ทดสอบ Icon รัฐศาสตร์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. (ปีการศึกษา 2561)
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คณะ/สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ในระดับดี หรือมีประวัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

เกณฑ์การคัดเลือก
 ทดสอบ Icon แผนการเรียน และผลการเรียน
 ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน หรือบทความในหัวข้อที่คณะ/สาขากำหนด

ระเบียบการฉบับเต็ม ม.แม่โจ้ แพร่  คลิกที่นี่

ม.แม่โจ้ ชุมพร
สาขาที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon เทคโนโลยีการผลิตพืช
 ทดสอบ Icon การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 ทดสอบ Icon การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ
 ทดสอบ Icon การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
 ทดสอบ Icon รัฐศาสตร์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. (ปีการศึกษา 2561)
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คณะ/สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ในระดับดี หรือมีประวัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

เกณฑ์การคัดเลือก
 ทดสอบ Icon แผนการเรียน และผลการเรียน
 ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (กรณีมีผลการเรียนต่ำกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

ระเบียบการฉบับเต็ม ม.แม่โจ้ ชุมพร คลิกที่นี่ 

โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล 
ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ 
คณะที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon คณะผลิตกรรมการเกษตร
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 ทดสอบ Icon คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรน้ำ
 ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ
 ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
 ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 ทดสอบ Icon ณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ

ม.แม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

สาขาที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon เทคโนโลยีการผลิตพืช
 ทดสอบ Icon เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
 ทดสอบ Icon เทคโนโลยีการอาหาร
 ทดสอบ Icon เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
 ทดสอบ Icon ชีววิทยาประยุกต์
 ทดสอบ Icon วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 ทดสอบ Icon เกษตรป่าไม้
 ทดสอบ Icon เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้
 ทดสอบ Icon การตลาด
 ทดสอบ Icon พัฒนาการท่องเที่ยว
 ทดสอบ Icon บัญชี
 ทดสอบ Icon การจัดการชุมชน
 ทดสอบ Icon เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน
 ทดสอบ Icon รัฐศาสตร์ 

ม.แม่โจ้ ชุมพร

สาขาที่เปิดรับ 
 ทดสอบ Icon เทคโนโลยีการผลิตพืช
 ทดสอบ Icon การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 ทดสอบ Icon การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ
 ทดสอบ Icon การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
 ทดสอบ Icon รัฐศาสตร์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. (ปีการศึกษา 2561)
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คณะ/สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon เป็นบุตรหลานของเกษตรกร หรือผู้แทนเกษตรกรสภาเกษตรกรจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือมีการรับรองว่าประกอบอาชีพเกษตรกรรมจริง

เกณฑ์การคัดเลือก
 ทดสอบ Icon แผนการเรียน และผลการเรียน
 ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน หรือบทความในหัวข้อที่คณะ/สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon สิทธิ์จากคณะกรรมการสำนักงานสภาเกษตรจังหวัด 

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โควตาบุตรศิษย์เก่า ม.แม่โจ้ 
หลักสูตร 4 และ 5 ปี 
คณะที่เปิดรับ 
 ทดสอบ Icon คณะผลิตกรรมการเกษตร
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 ทดสอบ Icon คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรน้ำ
 ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ
 ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
 ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ

หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน หรือหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี 

คณะที่เปิดรับ 
 ทดสอบ Icon คณะผลิตกรรมการเกษตร
 ทดสอบ Icon คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรน้ำ
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ
 ทดสอบ Icon คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. (ปีการศึกษา 2561)
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คณะ/สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon เป็นบุตรศิษย์เก่าแม่โจ้เท่านั้น 

เกณฑ์การคัดเลือก
 ทดสอบ Icon แผนการเรียน และผลการเรียน
 ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน หรือบทความในหัวข้อที่คณะ/สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon ผลการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ (บางสาขา)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่ 

โควตาผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรม 
หลักสูตร 4 และ 5 ปี 
คณะที่เปิดรับ 
 ทดสอบ Icon คณะผลิตกรรมการเกษตร
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 ทดสอบ Icon คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรน้ำ
 ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ
 ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
 ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ

หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน หรือหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี 

คณะที่เปิดรับ 
 ทดสอบ Icon คณะผลิตกรรมการเกษตร
 ทดสอบ Icon คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรน้ำ
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ
 ทดสอบ Icon คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. (ปีการศึกษา 2561)
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คณะ/สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษทางดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรม 

เกณฑ์การคัดเลือก
 ทดสอบ Icon แผนการเรียน และผลการเรียน
 ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน หรือบทความในหัวข้อที่คณะ/สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon ผลการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ (บางสาขา)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่ 

โครงการเด็กดีมีที่เรียน
ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ 
คณะที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon คณะผลิตกรรมการเกษตร
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 ทดสอบ Icon คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรน้ำ
 ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ
 ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
 ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ

ม.แม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

สาขาที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon เทคโนโลยีการผลิตพืช
 ทดสอบ Icon เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
 ทดสอบ Icon เทคโนโลยีการอาหาร
 ทดสอบ Icon ทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
 ทดสอบ Icon ชีววิทยาประยุกต์
 ทดสอบ Icon วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 ทดสอบ Icon เกษตรป่าไม้
 ทดสอบ Icon เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้
 ทดสอบ Icon การตลาด
 ทดสอบ Icon พัฒนาการท่องเที่ยว
 ทดสอบ Icon บัญชี
 ทดสอบ Icon การจัดการชุมชน
 ทดสอบ Icon เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน
 ทดสอบ Icon รัฐศาสตร์ 

ม.แม่โจ้ ชุมพร

สาขาที่เปิดรับ 
 ทดสอบ Icon เทคโนโลยีการผลิตพืช
 ทดสอบ Icon การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 ทดสอบ Icon การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ
 ทดสอบ Icon การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
 ทดสอบ Icon รัฐศาสตร์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. (ปีการศึกษา 2561)
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คณะ/สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่สังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 - 42 เท่านั้น

เกณฑ์การคัดเลือก
 ทดสอบ Icon แผนการเรียน และผลการเรียน
 ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน หรือบทความในหัวข้อที่คณะ/สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (ตามที่ สพม. 34-42 กำหนด)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่ 

โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา (ทุนกรมการปกครอง) 
ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ 
คณะที่เปิดรับ 
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 ทดสอบ Icon คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

ม.แม่โจ้ แพร่

สาขาที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon เกษตรป่าไม้ 
 ทดสอบ Icon บัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาชั้น ม.6 ในสถาบันการศึกษาเขต 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ลำพูน ลำปาง พะเยา สุโขทัย น่าน กำแพงเพชร แพร่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี (ปีการศึกษา 2561) โดยมีระยะเวลาการศึกษาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 
 ทดสอบ Icon เป็นชาวเขาสัญชาติไทยใน 9 เผ่า คือกระเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน อาข่า ลาหู่ ลีซู ลัวะ ขมุ มลาลรี และมีภูมิลำเนาในเขต 15 จังหวัดตามที่กำหนด 
 ทดสอบ Icon ถือกำเนิด และ/หรือ มีภูมิลำเนาปัจจุบันในท้องที่จังหวัดดังกล่าว ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
 ทดสอบ Icon บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะของผู้สมัคร ต้องมีภูมิลำเนาปัจจุบันในท้องที่จังหวัดที่จะสมัคร ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันรับสมัคร 

เกณฑ์การคัดเลือก
 ทดสอบ Icon แผนการเรียน และผลการเรียน
 ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน หรือบทความในหัวข้อที่คณะ/สาขากำหนด

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่ 

ปฎิทินโครงการ
 ทดสอบ Icon สมัคร 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
 ทดสอบ Icon ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 24 เม.ย. 62
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #โควตา #รับตรง #รับตรง 62 #รับตรง ม.แม่โจ้ #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #ม.แม่โจ้ #ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ #ม.แม่โจ้ แพร่ #ม.แม่โจ้ ชุมพร #ม.แม่โจ้ ชุมพร

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?