ซ่อน
แสดง

เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง []

วิว
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
     บางครั้งน้องๆ ม.6 ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับคะแนนสอบที่โรงเรียนเท่ากับคะแนนสอบกลางต่างๆ แต่น้องๆ รู้ไหมคะว่า คะแนนเฉลี่ยสะสม หรือ GPAX ของโรงเรียนมีความสำคัญอยู่ไม่น้อย เพราะบางคณะ บางสาขาวิชา มีกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำไว้ ถ้าใครมีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ก็จะไม่ผ่าน แม้ว่าจะคะแนนสอบตัวอื่นๆ จะสูงก็ตาม
 
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
     วันนี้พี่แนนนี่ก็เลยรวบรวม GPAX ขั้นต่ำ TCAS รอบ 3 มาฝาก เพราะปกติแล้วรอบที่ 1 Portfolio และ รอบที่ 2 Quota จะเป็นรอบที่มีการกำหนด GPAX ขั้นต่ำค่อนข้างเยอะ ทำให้หลายคนมักจะลืมไปว่า ในรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ก็มีบางสาขาวิชาที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของ GPAX ไว้ด้วยเช่นกัน
 
รายชื่อคณะและสาขาวิชาที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำใน TCAS รอบที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.00
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
2.25
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
2.50
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
2.70
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
2.75
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
3.00
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
3.25
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
3.50
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
>> ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.00
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
2.75
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
3.00
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
>> ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก
 
มหาวิทยาลัยบูรพา
2.00
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
2.50
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
2.75
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
3.00
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
>> ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.00
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
2.50
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
2.75
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
2.80
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
3.00
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
3.25
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
>> ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.00
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
2.50
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
2.75
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
3.00
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
>> ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2.50
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
2.75
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
3.00
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
3.50
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
>> ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2.00
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
2.50
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
2.75
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
>> ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.00
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
2.50
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
2.75
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
>> ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.00
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
2.50
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
2.75
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
3.00
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
>> ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.50
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
 
2.75
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
>> ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก
 
มหาวิทยาลัยที่ไม่มีระบุเกณฑ์ขั้นต่ำในระเบียบการ
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
       
หมายเหตุ:
(1) ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
(2) คณะ หรือสาขาที่ไม่มีรายชื่อปรากฏอยู่ด้านบน อาจจะเป็นคณะ หรือสาขาที่ไม่ได้กำหนด GPAX ขั้นต่ำไว้ในระเบียบการ หรือ ไม่ได้เปิดรับในรอบนี้
(3) มหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีรายชื่อ คือมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ประกาศระเบียบการรอบ 3

 
     สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจสมัครใน TCAS รอบที่ 3 อย่าลืม...ตรวจสอบคุณสมบัติ และกฎเกณฑ์ต่างๆ จากระเบียบการของแต่ละมหาวิทยาลัยให้ละเอียดถี่ถ้วนด้วยนะคะ

 ทิ้งท้ายไว้สำหรับน้อง ม.4 -5 ปีนี้ ใครกำลังเตรียมตัวสอบ อยากได้เทคนิคสอบ GAT และ PAT1 เพิ่มเติมเพื่อเตรียมสอบอย่างมั่นใจมากขึ้น ไปเจอกันได้ที่งาน Dek-D on Stage ติวพุ่งเป้า GAT PAT1 ที่ไบเทค บางนา 20 เมษายนนี้ คลิก
เช็กเลย! GPAX เท่านี้ สมัคร TCAS รอบ 3 ที่ไหนได้บ้าง
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #GPAX ขั้นต่ำ #TCAS62 #TCAS รอบ3 #GPAX ขั้นต่ำ รอบ 3

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?