ซ่อน
แสดง

รวมคณะ/สาขา ที่กำหนดขั้นต่ำวิชาสามัญ ใน TCAS รอบ 3 บางสาขาไม่น้อยกว่า 80 คะแนน! []

วิว
รวมคณะ/สาขา ที่กำหนดขั้นต่ำวิชาสามัญ ใน TCAS รอบ 3 บางสาขาไม่น้อยกว่า 80 คะแนน!
          สวัสดีค่ะ TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ถือเป็นรอบที่ใช้คะแนนสอบกลางในการคัดเลือกมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น GAT PAT O-NET วิชาเฉพาะแพทย์ และ 9 วิชาสามัญ แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะออกระเบียบการมาว่าใช้คะแนนตัวใดบ้าง 

รวมคณะ/สาขา ที่กำหนดขั้นต่ำวิชาสามัญ ใน TCAS รอบ 3 บางสาขาไม่น้อยกว่า 80 คะแนน!
          และในวันพรุ่งนี้จะเป็นการสอบ 9 วิชาสามัญของน้องๆ แล้ว พี่เมก้าก็เลยรวบรวมคณะ/สาขา ที่กำหนดขั้นต่ำ 9 วิชาสามัญ ใน TCAS รอบที่ 3 มา บอกเลยว่ามีชิลล์ๆ สลับโหดปนๆ กันไป ตามไปดูกันเลย     
 
กสพท
 ทดสอบ Icon วิทยาศาสตร์ (รวมฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิต1 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon สังคมศึกษา ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน

ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
ทดสอบ Icon คณะเกษตร สาขาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 
 ทดสอบ Icon ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 56 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพันธุศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon ภาษาอังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
 ทดสอบ Icon ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี                                                                     
 ทดสอบ Icon คณิต1 ฟิสิกส์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
 ทดสอบ Icon เคมี ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
 ทดสอบ Icon ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 7 วิชา (ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) ไม่น้อยกว่า 220 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ (วิทย์ทั่วไป-ชีววิทยา)
 ทดสอบ Icon คณิต1 ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
 ทดสอบ Icon ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ (วิทย์ทั่วไป-ฟิสิกส์)
 ทดสอบ Icon คณิต1 ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
 ทดสอบ Icon ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ (วิทย์ทั่วไป-เคมี)
 ทดสอบ Icon คณิต1 ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
 ทดสอบ Icon เคมี ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
ทดสอบ Icon คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการอาหาร / สาขาทรัพยากรเกษตร / สาขาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ / สาขาทรัพยากรเกษตรและการจัดการผลิต 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 5 วิชา (อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 5 วิชา (อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) ไม่น้อยกว่า 100 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / สาขาวิศวกรรมโยธา / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต / สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 3 วิชา (อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์) ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 4 วิชา (อังกฤษ คณิต1 เคมี ชีวะ) ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ / สาขาการบัญชี / สาขาการตลาด / สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว / สาขาการเงิน 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 4 วิชา (ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1) ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาภาษาอังกฤษ สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 3 วิชา (ไทย สังคม อังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน

ม.ธรรมศาสตร์ 
ทดสอบ Icon คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 ทดสอบ Icon ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา 
 ทดสอบ Icon สังคม ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
 ทดสอบ Icon ไทย ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 
 ทดสอบ Icon คณิต1 ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
 ทดสอบ Icon ชีววิทยา อังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 35 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย 
 ทดสอบ Icon ไทย ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลป์ รูปแบบที่ 1
 ทดสอบ Icon ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1หรือคณิต2 วิทย์ทั่วไป แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 50 คะแนน

ม.มหิดล 
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แบบที่ 1
 ทดสอบ Icon คณิต1 ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แบบที่ 2
 ทดสอบ Icon คณิต1 วิทย์ฯทั่วไป ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 ทดสอบ Icon คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 7 วิชา (คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 210 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่มที่ 1    
 ทดสอบ Icon คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 7 วิชา (คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 350 คะแนน 

ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่มที่ 2
 ทดสอบ Icon คณิต2 วิทย์ฯ ทั่วไป ไทย สังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 4 วิชา (คณิต2 วิทย์ฯ ทั่วไป ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 200 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 ทดสอบ Icon คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ไทย สังคม ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 7 วิชา (คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 210 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 ทดสอบ Icon คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 7 วิชา (คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 210 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ 6 สาขา / สาขาคณิตศาสตร์ / สาขาพฤกษศาสตร์ / สาขาฟิสิกส์ 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 7 วิชา (คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 280 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาชีวนวัตกรรม / สาขาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 7 วิชา (คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 210 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ / สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน
 ทดสอบ Icon ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 7 วิชา (คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 210 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 
 ทดสอบ Icon คณิต1 ฟิสิกส์ ไทย สังคม ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
 ทดสอบ Icon เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค 
 ทดสอบ Icon คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 7 วิชา (คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 210 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 ทดสอบ Icon คณิต1 เคมี อังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะกายภาพบำบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด 
 ทดสอบ Icon คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 7 วิชา (คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 210 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะกายภาพบำบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด 
 ทดสอบ Icon คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน 
 ทดสอบ Icon ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 7 วิชา (คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 210 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
 ทดสอบ Icon ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต1 ไทย สังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 7 วิชา (คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 210 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 7 วิชา (คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 245 คะแนน 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 7 วิชา (คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 140 คะแนน  
ทดสอบ Icon วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา / วิชาเอกกีฬาฟุตบอล 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 5 วิชา (วิทย์ทั่วไป คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 100 คะแนน  
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
 ทดสอบ Icon คณิต1 ฟิสิกส์ อังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 3 วิชา (คณิต1 ฟิสิกส์ อังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี 
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 ทดสอบ Icon คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 4 วิชา (คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี อังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
 ทดสอบ Icon ไทย สังคม ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
 ทดสอบ Icon คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 2 วิชา (ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 3 วิชา (คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี) ไม่น้อยกว่า 105 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 3 วิชา (คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี) ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
ทดสอบ Icon ณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 ทดสอบ Icon คณิต1 อังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 ทดสอบ Icon ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 6 วิชา (คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี อังกฤษ ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 240 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
 ทดสอบ Icon คณิต1 อังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 4 วิชา (คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี อังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน 
ทดสอบ Icon วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 5 วิชา (คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 125 คะแนน
ทดสอบ Icon วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
 ทดสอบ Icon ชีววิทยา อังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 7 วิชา (คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 175 คะแนน  
ทดสอบ Icon วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาธรณีศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 5 วิชา (คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
ทดสอบ Icon วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 ทดสอบ Icon คณิต1 ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 4 วิชา (คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน 
ทดสอบ Icon วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 6 วิชา (คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี อังกฤษ ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
ทดสอบ Icon วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 ทดสอบ Icon คณิต1 อังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 4 วิชา (คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
ทดสอบ Icon วิทยาลัยศาสนศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไทย สังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 3 วิชา (อังกฤษ ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 7 วิชา (คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 140 คะแนน  
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน
 ทดสอบ Icon คณิต1 เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 6 วิชา (คณิต1 เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 180 คะแนน
ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 7 วิชา (คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 210 คะแนน 
ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 4 วิชา (คณิต1หรือคณิต2 ไทย สังคม อังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
 ทดสอบ Icon คณิต1 ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ
 ทดสอบ Icon ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 ทดสอบ Icon คณิต1 สังคม ฟิสิกส์ อังกฤษ เคมี ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 256 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 ทดสอบ Icon เคมี ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
 ทดสอบ Icon คณิต1 ฟิสิกส์ อังกฤษ ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน

ม.ศิลปากร
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 4 วิชา (อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี) ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ / วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน / วิชาเอกการออกแบบเกม 
 ทดสอบ Icon ไทย อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
 ทดสอบ Icon ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1

ม.ขอนแก่น 
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค 
 ทดสอบ Icon ไทย สังคม อังกฤษ เคมี ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
 ทดสอบ Icon คณิต1 ฟิสิกส์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 
 ทดสอบ Icon คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ) 
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
 ทดสอบ Icon ไทย สังคม คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
 ทดสอบ Icon ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการแพทย์ 
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) 
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ ทุกสาขา
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะเกษตรศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon รวม 2 วิชา (ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon รวม 2 วิชา (ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน

ม.เชียงใหม่
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 55 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน 
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
 ทดสอบ Icon คณิต 2 ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก กลุ่มวิทย์ 
 ทดสอบ Icon คณิต 1 อังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก กลุ่มศิลป์ 
 ทดสอบ Icon คณิต 2 อังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ กลุ่มวิทย์ 
 ทดสอบ Icon คณิต 1 อังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ กลุ่มศิลป์ 
 ทดสอบ Icon คณิต 2 อังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์  
 ทดสอบ Icon ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสหศาสตร์ศิลป์ 
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon ไทย สังคม คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 7 วิชา (คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 350 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon เคมี ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
 ทดสอบ Icon คณิต1 ฟิสิกส์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
 ทดสอบ Icon ไทย สังคม อังกฤษ ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการควบสองปริญญา กลุ่มวิทย์ 
 ทดสอบ Icon ไทย ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 
 ทดสอบ Icon คณิต 1 อังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 35 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการควบสองปริญญา กลุ่มศิลป์ 
 ทดสอบ Icon ไทย ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 
 ทดสอบ Icon คณิต 2 ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม 5 ปี / 4 ปี
 ทดสอบ Icon ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน  
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ 
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน 
 ทดสอบ Icon ไทย สังคม คณิต1 ฟิสิกส์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน  
ทดสอบ Icon คณะการสื่อสารมวลชน โครงการควบสองปริญญา กลุ่มวิทย์ 
 ทดสอบ Icon ไทย ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 
 ทดสอบ Icon สังคม คณิต1 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 35 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะการสื่อสารมวลชน โครงการควบสองปริญญา กลุ่มศิลป์
 ทดสอบ Icon ไทย ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน 
 ทดสอบ Icon คณิต 2 ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการเมืองและการปกครอง 
 ทดสอบ Icon สังคม คณิต1 ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ 
 ทดสอบ Icon คณิต 2 ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชันและเกม / สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิทย์ 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 210 คะแนน 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชันและเกม กลุ่มศิลป์ 
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 5 วิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศิลป์)
 ทดสอบ Icon คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
ทดสอบ Icon วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นานาชาติ 
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
 ทดสอบ Icon คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล สาขานวัตกรรมดิจิทัล กลุ่มวิทย์ 
 ทดสอบ Icon คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล สาขานวัตกรรมดิจิทัล กลุ่มศิลป์ 
 ทดสอบ Icon คณิต 2 ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน

ม.แม่ฟ้าหลวง 
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน 
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
ทดสอบ Icon สาขาภาษาจีนธุรกิจ / สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน / สาขาจีนศึกษา / สาขาการสอนภาษาจีน 
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 28 คะแนน 
ทดสอบ Icon สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ / สาขาการจัดการการท่องเที่ยว / สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ / สาขาการบัญชี / สาขาเศรษฐศาสตร์ / สาขาบริหารธุรกิจ / สาขาเคมีประยุกต์ / สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม / สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว / สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง / สาขาเทคโนโลยีความงาม / สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย / สาขาวิศวกรรมวัสดุ / สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ / สาขาการแพทย์แผนจีน / สาขากายภาพบำบัด / สาขาสาธารณสุขศาสตร์ / สาขาพยาบาลศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
ทดสอบ Icon สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน 
ทดสอบ Icon สาขาภาษาอังกฤษ / สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน 

ม.สงขลานครินทร์ 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่ สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่ สาขาการเงิน
 ทดสอบ Icon ไทย สังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 ทดสอบ Icon ไทย สังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่ สาขาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทยประยุกต์
 ทดสอบ Icon ไทย ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน 
 ทดสอบ Icon สังคม อังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน
 ทดสอบ Icon ไทย สังคม อังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน 
 ทดสอบ Icon ไทย สังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ สาขาชุมชนศึกษา
 ทดสอบ Icon ไทย ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน 
 ทดสอบ Icon สังคม ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน 
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์ หาดใหญ่
 ทดสอบ Icon ไทย สังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน 
 ทดสอบ Icon คณิต1 ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 ทดสอบ Icon อังกฤษ คณิต1 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะการแพทย์แผนไทย / วิทยาลัยนานาชาติ / โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน หาดใหญ่
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการแพทย์ หาดใหญ่ 
 ทดสอบ Icon อังกฤษ คณิต1 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
 ทดสอบ Icon รวม 3 วิชา (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน   
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี สาขาคณิตศาสตร์ / สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มวิทย์
 ทดสอบ Icon ไทย ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
 ทดสอบ Icon อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี สาขาเคมี กลุ่มวิทย์
 ทดสอบ Icon ไทย ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
 ทดสอบ Icon เคมี ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
 ทดสอบ Icon อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 15 คะแนน  
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี สาขาชีววิทยา กลุ่มวิทย์
 ทดสอบ Icon ไทย ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
 ทดสอบ Icon ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
 ทดสอบ Icon อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 15 คะแนน  
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี สาขาฟิสิกส์ กลุ่มวิทย์
 ทดสอบ Icon ไทย ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
 ทดสอบ Icon คณิต1 ฟิสิกส์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
 ทดสอบ Icon อังกฤษ เคมี ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 15 คะแนน  
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินทางการศึกษา / สาขาพลศึกษา / สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / ศิลปศึกษา กลุ่มวิทย์
 ทดสอบ Icon ไทย ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี สาขาการศึกษาประถมศึกษา กลุ่มวิทย์
 ทดสอบ Icon ไทย ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
 ทดสอบ Icon เคมี ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน  
 ทดสอบ Icon ฟิสิกส์ ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 15 คะแนน  
 ทดสอบ Icon อังกฤษ คณิต1 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน  
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี สาขาจิตวิทยา กลุ่มวิทย์
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
 ทดสอบ Icon คณิต1 ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
 ทดสอบ Icon ไทย สังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / สาขาภาษาอังกฤษ กลุ่มศิลป์
 ทดสอบ Icon ไทย อังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี สาขาการประถมศึกษา กลุ่มศิลป์
 ทดสอบ Icon ไทย ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี สาขาภาษาไทย กลุ่มศิลป์
 ทดสอบ Icon ไทย ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัตตานี ทุกสาขา ยกเว้น สาขาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัตตานี สาขาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร 
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาสังคมสงเคราะห์ (วิทย์)
 ทดสอบ Icon ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาสังคมสงเคราะห์ (ศิลป์คำนวณ)
 ทดสอบ Icon ไทย สังคม อังกฤษ คณิต2 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาอังกฤษ
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี สาขานิเทศศาสตร์
 ทดสอบ Icon ไทย ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์ ปัตตานี ทุกสาขา
 ทดสอบ Icon สังคม ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สุราษฎร์ธานี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สุราษฎร์ธานี สาขาบัญชีบัณฑิต 
 ทดสอบ Icon อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน

          รู้แบบนี้แล้วอย่าลืมตั้งใจทำข้อสอบ 9 วิชาสามัญให้เต็มที่ไปเลยนะคะ ขออวยพรให้คะแนนน้องๆ ออกมาดี สมกับที่อดทนอ่านหนังสือติดกันมาหลายคืนค่ะ อ้อ! อย่าลืมเช็กระเบียบการอย่างรอบคอบทุกครั้งก่อนสมัครนะคะ

ทิ้งท้ายไว้สำหรับน้อง ม.4 -5 ปีนี้ ใครกำลังเตรียมตัวสอบ อยากได้เทคนิคสอบ GAT และ PAT1 เพิ่มเติมเพื่อเตรียมสอบอย่างมั่นใจมากขึ้น ไปเจอกันได้ที่งาน Dek-D on Stage ติวพุ่งเป้า GAT PAT1 ที่ไบเทค บางนา 20 เมษายนนี้ คลิก
รวมคณะ/สาขา ที่กำหนดขั้นต่ำวิชาสามัญ ใน TCAS รอบ 3 บางสาขาไม่น้อยกว่า 80 คะแนน!
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS รอบ 3 #รับตรงร่วมกัน #9 วิชาสามัญ #เกณฑ์ขั้นต่ำ #เกณฑ์ขั้นต่ำ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?