ซ่อน
แสดง

Q & A ตอบข้อสงสัยในการสมัคร TCAS 62 รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน) []

วิว
Q & A ตอบข้อสงสัยในการสมัคร TCAS 62 รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน)
 
     สวัสดีค่ะน้องๆ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ทปอ.กำลังเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ โดยจะเปิดรับอีกประมาณ 1 สัปดาห์ หรือถึงวันที่ 29 เมษายน 2562 นี้
 
Q & A ตอบข้อสงสัยในการสมัคร TCAS 62 รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน)
 
     ในระหว่างที่กำลังดำเนินการสมัครนี้ ก็มีน้องๆ หลายคน เกิดข้อสงสัยในการสมัครหลายประการ ทางทปอ.ก็ได้ออกประกาศคลายความสงสัยไว้ที่หน้าแฟนเพจ วันนี้พี่แนนนี่เลยรวบรวมมากฝาก รวมถึงคำถามจากน้องๆ ที่สอบถามมายังพี่ๆ ทีมงาน Dek-D ด้วยค่ะ
 
Q: จะสมัคร TCAS รอบ 3 ต้องลงทะเบียนก่อนใช่หรือไม่
A: ใช่ ต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์ student.mytcas.com ก่อน โดยกดที่เมนู "เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน" เลือก "ลงทะเบียน" สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว จะต้องเข้ามายืนยันตัวตนด้วย E-mail ที่ใช้ในการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง โดยกด "ยืนยัน" เพียงครั้งเดียว (ห้ามกดหลายครั้งนะ) จากนั้นก็ให้ตรวจสอบที่ E-mail ทั้งใน Inbox, Junk mail และ Spam mail ด้วย
 
Q: คําว่า "สาขาวิชาที่สนใจ" คืออะไร
A: ระบบจะให้น้องๆ กรองสาขาวิชาที่สนใจในเบื้องต้น โดยสามารถเลือกออกมาได้สูงสุด 20 สาขาวิชา เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ ก่อนที่จะนำมาจัดอันดับ 1- 6 สาขา ตามที่ต้องการจะสมัคร
 
Q: เมื่อเลือกสาขาวิชาที่สนใจไปครบ 20 แล้ว จะเปลี่ยนใหม่ ลบออก เพิ่มใหม่ได้ไหม
A: ทําได้ค่ะ จะเลือกครบ 20 หรือไม่ครบก็ได้ แต่จะไม่เลือกเลยไม่ได้ เพราะระบบออกแบบให้เลือกสมัคร 6 อันดับจากสาขาวิชาที่สนใจเท่านั้น
 
Q: ขั้นตอนการเลือกสาขาวิชาที่สมัคร 6 อันดับเป็นอย่างไร
A: แถบการเลือกสาขาวิชาที่สมัคร 6 อันดับ จะอยู่คู่กับปุ่มสาขาวิชาที่สนใจ เมื่อเลือกสาขาวิชาที่สนใจแล้ว จึงจะสามารถเลือกสาขาวิชาที่จะสมัคร 6 อันดับได้ โดยจะต้องเลือกแบบเรียงลําดับ 1-6 หากไม่เรียงตามลําดับจะมีข้อความแจ้งเตือน
 
Q: ในขณะที่เลือกสาขาวิชาที่สมัคร 6 อันดับ แต่พบว่าไม่มีรายชื่อสาขาวิชาอยู่ใน list ของสาขาวิชาที่สนใจ จะสามารถสมัครได้ไหม
A: ทําได้ โดยกลับไปเลือกที่เมนูสาขาวิชาที่สนใจเพิ่ม ถ้าเลือกไว้ครบ 20 สาขาวิชาแล้ว ให้ลบบางสาขาออก และเลือกสาขาวิชาที่สนใจเพิ่ม เพื่อจะนํามาเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้
 
Q: เลือกสมัครครบ 6 อันดับ แล้วอยากเปลี่ยนสาขาวิชาได้ไหม
A: หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกลําดับสาขาวิชาที่ต้องการลําดับใด ให้กดลบที่ลําดับนั้น ระบบจะแจ้ง เตือนให้แน่ใจว่าต้องการลบจริงก่อนกดคําว่า “นําออก”
 
Q: ลําดับการเลือกกับการชําระเงินแยกจากกันหมายความว่าอย่างไร
A: เมื่อเลือกลําดับสาขาวิชาพร้อมยืนยันเรียบร้อยแล้ว จะสามารถพิมพ์ใบแจ้งชําระเงินค่าสมัคร นําไปชําระเงินได้ที่ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส พร้อมค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ใบชําระเงิน และให้ชําระเงินค่าสมัครภายในเวลา 22.59 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2562 หลังจากนั้นน้องสามารถเปลี่ยนแปลงลําดับการเลือกจากสาขาวิชาที่เรียงลําดับไว้ หรือเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาใหม่ได้ หลังการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ได้จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2562 ต้องระมัดระวังเรื่องการจ่ายเงินให้ครบตามจํานวนสาขาวิชาที่เลือกไว้
 
Q: ถ้าเลือกสาขาวิชาและพิมพ์ใบชําระเงินพร้อมจ่ายเงินไว้ 3 อันดับ อยากสมัครเพิ่มต้องทําอย่างไร
A: ในกรณีที่ผู้สมัคร สมัครไม่ครบ 6 อันดับและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบในระบบ ว่ามีการรับชําระเงินเรียบร้อยแล้ว แล้วจึงมาเพิ่มเติมสาขาวิชาในระบบอีกครั้ง แล้วนำใบชําระเงินไปชําระเพิ่มเติมในวันเวลาที่กําหนด
 
Q: หลังจาก "ยืนยันสาขาที่สมัคร" ไปแล้ว จะเปลี่ยนแปลงสาขา หรือเรียงลำดับใหม่ได้อีกหรือไม่
A: สามารถทำได้ แต่จะสามารถเปลี่ยนแปลงและยืนยันการเลือกสาขาวิชาได้ทั้งสิ้น 3 ครั้งเท่านั้น และทำได้ภายในวันเวลาที่กำหนด
 
Q: การประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) เพื่อไปสอบสัมภาษณ์ เหมือนกับรอบที่ 1-2 หรือไม่
A: ในรอบที่ 3 จะประกาศผลเพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น แตกต่างจากรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องไปรับการสัมภาษณ์ตามวันเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยประกาศ
 
Q: การไปสอบสัมภาษณ์ในรอบ 3 ที่มหาวิทยาลัยจะถือว่าเป็นการยืนยันสิทธิ์หรือไม่ (นับครั้ง)
A: ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและไปสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย แต่ตัดสินใจไม่เข้าศึกษาหลังสัมภาษณ์ และไม่ลงนามยืนยันการเข้าศึกษา ระบบจะไม่นับว่าผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 3 (ไม่นับครั้งของการยืนยันสิทธิ์) แม้ว่าจะมีรายชื่อประกาศให้มารับสัมภาษณ์ก็ตาม
 
Q: มีรายชื่อให้ไปสอบสัมภาษณ์ จะมีการคัดออกอีกในรอบสัมภาษณ์ไหม
A: โดยทั่วไป จะไม่มีการคัดออก (ตกสัมภาษณ์) ยกเว้นพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาระบุไว้ในประกาศ และถ้ามีการคัดออก ผู้สัมภาษณ์จะแจ้งเหตุผลที่ไม่สามารถรับผู้สมัครเข้าศึกษาได้
 
    สำหรับน้องๆ คนไหนสมัคร TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกันไว้ สามารถอ่านขั้นตอนการสมัครได้ที่นี่ 
คลิ และอย่าลืม!! ตรวจสอบสาขาที่สมัคร อันดับการสมัครของแต่ละสาขา และไปชำระเงินค่าสมัครก่อนหมดเวลาสมัคร (29 เมษายน 62 นี้)
 
  ข่าวดี! น้อง ม.4 -5 ปีนี้ ที่กำลังเตรียมตัวสอบ อยากได้เทคนิคสอบ GAT และ PAT1 เพื่อเตรียมสอบอย่างมั่นใจมากขึ้น ไปเจอกันได้ที่งาน Dek-D on Stage ติวพุ่งเป้า GAT PAT1 ที่เซ็นทรัล ขอนแก่น 18 พฤษภาคมนี้ คลิก
 
Q & A ตอบข้อสงสัยในการสมัคร TCAS 62 รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน)
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #รับตรงร่วมกัน #รับตรงร่วมกัน 62 #TCAS 62 #TCAS รอบ 3 #TCAS62 รอบ3

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?