ซ่อน
แสดง

รวมสถาบันที่กำหนดขั้นต่ำ GPAX + O-NET ใน TCAS รอบ 4 แอดมิชชั่น []

วิว
รวมสถาบันที่กำหนดขั้นต่ำ GPAX + O-NET ใน TCAS รอบ 4 แอดมิชชั่น
        สวัสดีค่ะน้องๆ การรับสมัคร TCAS รอบ 3 เพิ่งจะผ่านพ้นไป ระหว่างรอฟังผล ทปอ. ก็ไม่รอช้าประกาศระเบียบการรอบ 4 มาให้น้องๆ ได้ศึกษาข้อมูลการรับ เกณฑ์ องค์ประกอบของการคัดเลือกกันก่อน พี่เมก้าเปิดดูแล้วก็พบว่า หลายๆ มหาวิทยาลัยปีนี้ กำหนดขั้นต่ำของ GPAX และ O-NET กันมากขึ้น เลยได้รวบรวมข้อมูลมาฝากน้องๆ ไปดูกันเลยค่ะ      

รวมสถาบันที่กำหนดขั้นต่ำ GPAX + O-NET ใน TCAS รอบ 4 แอดมิชชั่น
 
  
กำหนด GPAX ขั้นต่ำ

ม.เกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ (บางเขน)
- GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีและเคมีอุตสาหกรรม (บางเขน)
- GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50

ม.ขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค
- GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00  

ม.ธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
- GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
- GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) สาขาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE) สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN)
- GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
คณะสาธารณสุขศาสตร์
- GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
- GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
  
ม.มหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
- GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
คณะกายภาพบำบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด
- GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
คณะกายภาพบำบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด
- GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
  
ม.ศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
- GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
- GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25
  
ม.บูรพา
คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
- GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยนานาชาติ คณะสหเวชศาสตร์
- GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะการจัดการการท่องเที่ยว คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” วิทยาเขตสระแก้ว สาขาการจัดการ
- GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
  
ม.นเรศวร
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
วิทยาลัยนานาชาติ
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  
ม.ทักษิณ
เกือบทุกคณะ/สาขา
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา (ทุกสาขา)
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
คณะพยาบาลศาสตร์
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

ม.นราธิวาสราชนครินทร์
คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขารังสีเทคนิค สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

กำหนด O-NET ขั้นต่ำ
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน  
คณะสัตวแพทยศาสตร์
- อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน  
คณะวิทยาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ทุกสาขาวิชา
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน  
  
ม.เกษตรศาสตร์
เกือบทุกคณะ/สาขา (ทุกวิทยาเขต)
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 16 คะแนน
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ (บางเขน)
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 16 คะแนน
- ไทย ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี (บางเขน) สาขาเคมีอุตสาหกรรม (บางเขน) 
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
- คณิตและวิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี  (บางเขน)
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี นานาชาติ (บางเขน) สาขาเคมีบูรณาการ นานาชาติ (บางเขน) คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร นานาชาติ (บางเขน)
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 31 คะแนน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ นานาชาติ (บางเขน)
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (บางเขน) สาขาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีอังกฤษ (บางเขน) สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (บางเขน)
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว (บางเขน)
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 16 คะแนน
- คณิต ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน

คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี (บางเขน)
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกสาขา (บางเขน)
- อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ (กำแพงแสน)
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ (กำแพงแสน)
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา (ศรีราชา)
- อังกฤษและคณิต แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน

ม.ขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ ทุกสาขา
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน  
  
ม.เชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
คณะเภสัชศาสตร์
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการควบสองปริญญา
- ไทย ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
- คณิต ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
คณะการสื่อสารมวลชน โครงการควบสองปริญญา
- ไทย ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
- คณิต ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นานาชาติ
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
- คณิต ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน

 
ม.ธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาศาสตร์
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ  
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกือบทุกสาขาวิชา (ยกเว้น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาเคมี สาขาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ โครงการพิเศษ)  
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาเคมี สาขาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ โครงการพิเศษ
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน TEP หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ TEPE สาขาวิศวกรรมยานยนต์ AUTO (โครงการพิเศษ)
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน

ม.มหิดล
คณะเภสัชศาสตร์
- คะแนนรวม O-NET ทั้ง 5 วิชา ไม่น้อยกว่า 300 คะแนน
คณะสัตวแพทยศาสตร์
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 1 คะแนน
คณะพยาบาลศาสตร์
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
- คะแนนรวม O-NET ทั้ง 5 วิชา ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
- ไทยและสังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 1 คะแนน
- อังกฤษ คณิต และวิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
- คะแนนรวม O-NET ทั้ง 5 วิชา ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 1 คะแนน
- คะแนนรวม O-NET ทั้ง 5 วิชา ไม่น้อยกว่า 100 คะแนน
วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 1 คะแนน
- คะแนนรวม O-NET 3 วิชา อังกฤษ คณิต วิทย์ ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ สาขาธรณีศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 1 คะแนน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ไทย สังคม คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 1 คะแนน
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 1 คะแนน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
- คะแนนรวม O-NET ทั้ง 5 วิชา ไม่น้อยกว่า 175 คะแนน
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 1 คะแนน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ไทย สังคม วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 1 คะแนน
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
- คณิต ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
- คะแนนรวม O-NET ทั้ง 5 วิชา ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิต เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ และฟิสิกส์)
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ,พหุวิทยาการ)
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 1 คะแนน
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
- ไทย สังคม คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 1 คะแนน
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 1 คะแนน
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน
- ไทย สังคม คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 1 คะแนน
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์
- ไทย สังคม คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 1 คะแนน
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
- คะแนนรวม O-NET ทั้ง 5 วิชา ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)
- สังคมและคณิต แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 1 คะแนน
- ไทย อังกฤษ และวิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 1 คะแนน
คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
- ไทย ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน
- สังคมและวิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
- อังกฤษและคณิต แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
- คะแนนรวม O-NET ทั้ง 5 วิชา ไม่น้อยกว่า 200 คะแนน
คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
- คะแนนรวม O-NET ทั้ง 5 วิชา ไม่น้อยกว่า 175 คะแนน
วิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 1 คะแนน
- คะแนนรวม O-NET ทั้ง 5 วิชา ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
วิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 1 คะแนน
วิทยาลัยศาสนศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนศึกษา
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 1 คะแนน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 1 คะแนน
- คะแนนรวม O-NET ทั้ง 5 วิชา ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
- ไทย สังคม คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 1 คะแนน
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน
- คะแนนรวม O-NET ทั้ง 5 วิชา ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย
- สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 1 คะแนน
- ไทย ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน
- คะแนนรวม O-NET ทั้ง 5 วิชา ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
วิทยาเขตนครสวรรค์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 1 คะแนน
คณะกายภาพบำบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด และสาขากิจกรรมบำบัด
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 6 คะแนน
- คะแนนรวม O-NET ทั้ง 5 วิชา ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
- คะแนนรวม O-NET ทั้ง 5 วิชา ไม่น้อยกว่า 300 คะแนน

ม.ศิลปากร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
คณะโบราณคดี สาขาโบราณคดี
- สังคมและอังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
คณะโบราณคดี สาขาภาษาอังกฤษ
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
คณะเภสัชศาสตร์
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
- คะแนนรวม O-NET ทั้ง 5 วิชา ไม่น้อยกว่า 175 คะแนน
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทุกสาขา
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเพื่ออาชีพ นานาชาติ
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเพื่อการสื่อสาร นานาชาติ
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ นานาชาติ
- ไทย ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาไทย
- ไทย ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
- ไทย ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ทุกสาขา
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน

ม.สงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่อง
เที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
- คณิต ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการเงิน สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์  
- อังกฤษและคณิต แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
- คณิต ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน

คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
- คณิต ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
คณะเภสัชศาสตร์ ทุกสาขา
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
คณะทันตแพทยศาสตร์
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทยประยุกต์
- ไทย ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาจีน
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
คณะศิลปศาสตร์ สาขาชุมชนศึกษา
- สังคม ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน

คณะเศรษฐศาสตร์ ทุกสาขา
- อังกฤษและคณิต แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
คณะการแพทย์แผนไทย
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
- วิทย์ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

คณะเทคนิคการแพทย์
- ไทยและสังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
- อังกฤษ คณิต และวิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาดิจิทัลมีเดีย
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินทางการศึกษา สาขาสุขศึกษา
- ไทย ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
- คณิตและวิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาเคมี สาขาชีววิทยา
- ไทยและวิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
- อังกฤษและคณิต แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาการประถมศึกษา สาขาศิลปศึกษา
- ไทย ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
- อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 15 คะแนน

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
- ไทย ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
- คณิตและวิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย
- ไทย ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
- อังกฤษ คณิต และวิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
- ไทยและอังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
- คณิตและวิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี-ชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
- ไทย ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
- คณิต ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
- วิทย์ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์
- ไทยและสังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทุกแขนงวิชา
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม
- สังคม ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาและวรรณคดีไทย
- ไทย ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีน สาขาภาษาเกาหลี สาขาภาษาญี่ปุ่น
- ไทยและสังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ สาขาปรัชญาและศาสนา
- ไทยและสังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
- ไทยและอังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาพัฒนาธุรกิจ
- คณิต ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
- คณิต ไม่น้อยกว่า 10 คะแนน

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (นานาชาติ)
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม นานาชาติ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน นานาชาติ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ นานาชาติ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม นานาชาติ
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (นานาชาติ) สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (โครงการสมทบพิเศษ) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (นานาชาติ)
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน

ส.ลาดกระบัง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

ม.เทคโนโลยีสุรนารี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ (คณิต เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์)
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

ม.นเรศวร
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
คณะทันตแพทยศาสตร์
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

ม.มหาสารคาม
คณะแพทยศาสตร์ ทุกสาขา
- อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน

ม.แม่ฟ้าหลวง
เกือบทุกสำนักวิชา/สาขา
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาอังกฤษ
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
สำนักวิชาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 36 คะแนน
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ
- อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์
- ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
- คะแนนรวม O-NET ทั้ง 5 วิชา ไม่ต่ำกว่า 125 คะแนน
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขารังสีเทคนิค
- คะแนนรวม O-NET ทั้ง 5 วิชา ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน

        เพื่อความชัวร์น้องๆ ควรตรวจสอบจากระเบียบการแอดมิชชั่นอีกครั้ง เผื่อมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ จะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดค่ะ ใครยังไม่ได้โหลดระเบียบการ คลิกเลย! 

รวมสถาบันที่กำหนดขั้นต่ำ GPAX + O-NET ใน TCAS รอบ 4 แอดมิชชั่น  รวมสถาบันที่กำหนดขั้นต่ำ GPAX + O-NET ใน TCAS รอบ 4 แอดมิชชั่น

        ข่าวดี! น้อง ม.4 -5 ปีนี้ ที่กำลังเตรียมตัวสอบ อยากได้เทคนิคสอบ GAT และ PAT1 เพื่อเตรียมสอบอย่างมั่นใจมากขึ้น ไปเจอกันได้ที่งาน Dek-D on Stage ติวพุ่งเป้า GAT PAT1 ที่เซ็นทรัล ขอนแก่น 18 พฤษภาคมนี้ คลิก

รวมสถาบันที่กำหนดขั้นต่ำ GPAX + O-NET ใน TCAS รอบ 4 แอดมิชชั่น
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #แอดมิชชั่น #เกณฑ์ขั้นต่ำ #GPAX #O-NET #TCAS รอบที่ 4 #TCAS รอบ 4 #Admission #Admission

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?