ซ่อน
แสดง

คณะ/สาขา/รูปแบบ ที่เปิดใหม่ใน Admission 62 ที่ไม่ควรไว้อันดับ 4 (ไม่มีคะแนนย้อนหลัง) []

วิว
คณะ/สาขา/รูปแบบ ที่เปิดใหม่ใน Admission 62 ที่ไม่ควรไว้อันดับ 4 (ไม่มีคะแนนย้อนหลัง)
         สวัสดีค่ะ เป็นประจำทุกปีที่พี่ๆ Dek-D จะสรุปข้อมูลคณะ/สาขาที่เปิดใหม่ ไว้เป็นข้อมูลใช้วางแผนในการจัดอันดับ เพราะคณะกลุ่มเปิดใหม่ หรือ แยกสาขา หรือ กลับมาเปิดในรอบแอดมิชชั่น หรือ เพิ่มรูปแบบการเลือก จะไม่มีคะแนนย้อนหลังให้เปรียบเทียบ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดอันดับแอดมิชชั่นค่ะ

        พูดง่ายๆ ก็คือ เมื่อไม่มีคะแนนย้อนหลังให้ดู ก็ไม่ควรไว้อันดับสุดท้าย เพราะเราจะไม่รู้เลยว่า คะแนนปีนี้จะออกมาแบบไหน  หากหลุดอันดับ 1-3 ลงมาถึงอันดับ 4 ซึ่งเป็นคณะเปิดใหม่ แล้วคะแนนปีนี้ดันสูงขึ้น ก็มีโอกาสหลุดอันดับ 4 ได้นะคะ ดังนั้นทางที่ดี ถ้าคณะที่จะเลือกมีคณะเปิดใหม่หรือไม่มีคะแนนย้อนหลังให้ดู ควรไว้อันดับ 1-3 จ้า จะมีคณะ/สาขาอะไรบ้าง ไปเช็กกันเลยค่ะ

 
คณะ/สาขา/รูปแบบ ที่เปิดใหม่ใน Admission 62 ที่ไม่ควรไว้อันดับ 4 (ไม่มีคะแนนย้อนหลัง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี
- ครุศาสตร์ สาขาประถมศึกษา (รูปแบบที่ 1) (ปี 61 ไม่เปิดรับในรอบแอดมิชชั่น)
- ครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 ) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์
- ครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์
- ครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย (รูปแบบที่ 1)
- ครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน
- ครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกสังคมศึกษา (รูปแบบที่1)
- ครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (รูปแบบที่ 1)
- ครุศาสตร์ สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน(รูปแบบที่ 1)
- รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี
- สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

 
ม.เกษตรศาสตร์
- เกษตร สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร (ภาคปกติ)
- วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (สื่อสาร) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
- วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (นวัตกรรมพลังงานและหุ่นยนต์อัจฉริยะ) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
- สังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ)
- สังคมศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (เลือกสอบคณิตศาสตร์) (ภาคพิเศษ)
- สังคมศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (เลือกสอบฝรั่งเศส) (ภาคพิเศษ)
- สังคมศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (เลือกสอบเยอรมัน) (ภาคพิเศษ)
- สังคมศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (เลือกสอบญี่ปุ่น) (ภาคพิเศษ)
- สังคมศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (เลือกสอบจีน) (ภาคพิเศษ)
- สังคมศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (เลือกสอบอาหรับ) (ภาคพิเศษ)
- สังคมศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (เลือกสอบบาลี) (ภาคพิเศษ)
- สังคมศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (เลือกสอบเกาหลี) (ภาคพิเศษ)
- มนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
- ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา (ภาคปกติ)
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคปกติ)
- ว.กำแพงแสน ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา (ภาคปกติ)
- ว.กำแพงแสน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือกสอบคณิตศาสตร์
- ว.กำแพงแสน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือกสอบฝรั่งเศส
- ว.กำแพงแสน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือกสอบเยอรมัน
- ว.กำแพงแสน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือกสอบญี่ปุ่น
- ว.กำแพงแสน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือกสอบจีน
- ว.กำแพงแสน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือกสอบอาหรับ
- ว.กำแพงแสน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือกสอบบาลี
- ว.กำแพงแสน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือกสอบเกาหลี
- ว.ศรีราชา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาการเดินเรือ (ภาคปกติ)
- ว.ศรีราชา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)

 
ม.ขอนแก่น
- แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค
- ศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
- ศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
- ศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย
- ศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา
- ศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
- ศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
-ว.นานาชาติ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ
-ว.นานาชาติ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ รูปแบบที่ 1
-ว.นานาชาติ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)
-ว.นานาชาติ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)ง
-ว.นานาชาติ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2)
-ว.นานาชาติ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
- ว.หนองคาย ศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (รูปแบบที่ 1)
- ว.หนองคาย ศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)
- ว.หนองคาย ศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ เลือกสอบภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)
- ว.หนองคาย ศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2)
- ว.หนองคาย ศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ เลือกสอบภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
- ว.หนองคาย ศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ เลือกสอบภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2)

 
ม.เชียงใหม่
- วิจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม
- บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ หลักสูตรสามภาษา

 
ม.ธรรมศาสตร์
- ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ภาษาศาสตร์ ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาเกาหลี
- ศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส
- ศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาเยอรมัน
- ศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น
- ศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาจีน
- ศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาอาหรับ
- ศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาบาลี
- ศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาเกาหลี
- ศิลปศาสตร์ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาเกาหลี
- ศิลปศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาเกาหลี
- ศิลปศาสตร์ สาขาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาเกาหลี
- ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาเกาหลี
- ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาเกาหลี
- ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาจีน
- ศิลปศาสตร์ สาขาภาษารัสเซีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาเกาหลี
- ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาเกาหลี
- ศิลปศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาเกาหลี
- วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาเกาหลี
- สหเวชศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ)
- ว.พัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์

 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
- เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ
- วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
- วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
- วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
- มนุษยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย รูปแบบที่ 1
- มนุษยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ รูปแบบที่ 1
- ศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 ภาษา) พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1
- ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รูปแบบที่ 1
- ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) วิชาเอกการศึกษาพิเศษ รูปแบบที่ 1
- ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา รูปแบบที่ 1
- สังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง พื้นฐานศิลปศาสตร์ โครงการพิเศษ รูปแบบที่ 2 (เลือกสอบได้ทุกภาษา)
-สังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา พื้นฐานศิลปศาสตร์ โครงการพิเศษ รูปแบบที่ 2 (เลือกสอบได้ทุกภาษา)
- สังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 (เลือกสอบได้ทุกภาษา)
- สังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ โครงการพิเศษ รูปแบบที่ 2 (เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส/เยอรมัน/ญี่ปุ่น/จีน/อาหรับ/บาลี)
- สังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)
- สังคมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา รูปแบบที่ 1
- เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
- ว.อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ (2 ภาษา)
- ว.อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (2 ภาษา)
- ว.อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (2 ภาษา)

 
ม.ศิลปากร
- ศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย
- ศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
- ศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา
- วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ (เพิ่มพิเศษ)
- วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (เพิ่มพิเศษ)
- วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา (เพิ่มพิเศษ)
- วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ (เพิ่มพิเศษ)  
- วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ (เพิ่มพิเศษ)
- วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา (เพิ่มพิเศษ)
- วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี (เพิ่มพิเศษ)
- วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (เพิ่มพิเศษ)
- วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล (เพิ่มพิเศษ)
- วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เพิ่มพิเศษ)
- วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มพิเศษ)  
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอาหาร (เพิ่มพิเศษ)  
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (เพิ่มพิเศษ)  
- วิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี)

 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ วท.บ. 4 ปี
- วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ วศ.บ. 4 ปี
- เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขานวัตกรรมบริการดิจิทัล ศศ.บ. 4 ปี
- สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขามีเดียอาตส์ - กลุ่มวิชาเอกการออกแบบกราฟิก
- สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขามีเดียอาตส์ - กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชั่น
- สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขามีเดียอาตส์ - กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์แลภาพเคลื่อนไหว


ม.มหิดล
- ว.นครสวรรค์ สาขาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 
ม.สงขลานครินทร์  
- อุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
- ศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา
- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีน
- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาเกาหลี
- เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง   
- วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมดิจิทัล (นานาชาติ)
- วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาการคอมพิวเตอร์
- วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาธุรกิจดิจิทัล (นานาชาติ)
- ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)
- พาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- พาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบภาษาเกาหลี


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
-
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

 

(มหาวิทยาลัยอื่นๆ จะทยอยอัปเดตให้จ้า)

คณะ/สาขา/รูปแบบ ที่เปิดใหม่ใน Admission 62 ที่ไม่ควรไว้อันดับ 4 (ไม่มีคะแนนย้อนหลัง) คณะ/สาขา/รูปแบบ ที่เปิดใหม่ใน Admission 62 ที่ไม่ควรไว้อันดับ 4 (ไม่มีคะแนนย้อนหลัง)
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #แอดมิชชั่น #รอบ 4 แอดมิชชั่น #จัดอันดับแอดมิชชั่น #คณะเปิดใหม่ รอบ 4 #Admission #TCAS 62

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?