/>
ซ่อน
แสดง

Top Hit 100 คณะ/สาขามาแรงที่สุดในโปรแกรมคำนวณคะแนน 62 Dek-D.com []

วิว
Top Hit 100 คณะ/สาขามาแรงที่สุดในโปรแกรมคำนวณคะแนน 62 Dek-D.com
สวัสดีค่ะ เดินทางมาจนถึงวันสุดท้ายของการสมัครแอดมิชชั่น 62 กันแล้ว ใครที่ยังไม่ได้สมัครก็รีบเลยค่ะ สามารถชำระเงินได้ถึงวันนี้(19 พ.ค.62) ตอน 5 ทุ่ม หลังจากนั้นก็คือไม่ได้แล้วนะคะ วันจ่ายเงินวันสุดท้ายกับวันสมัครวันสุดท้ายคือวันเดียวกันเน้อ!

ในวันสมัครในสุดท้ายแบบนี้ พี่แป้งก็มีสถิติ
100 คณะ/สาขาต่างๆ ในแอดมิชชั่น 62 ที่ถูกเลือกมาคำนวณมากที่สุดในปีนี้ จากโปรแกรมคำนวณคะแนน Dek-D ที่มีน้องๆ #dek62 เข้ามาคำนวณทุกวัน วันละหลายหมื่นครั้ง จะมีคณะของเราติดโผ 100 อันดับบ้างหรือเปล่า ไปดูกันเลยจ้า
 
Top Hit 100 คณะ/สาขามาแรงที่สุดในโปรแกรมคำนวณคะแนน 62 Dek-D.com
อับดับที่ 81-100
อันดับที่ 100 ม.ขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รูปแบบที่ 1
อันดับที่ 99 จุฬาลงกรณ์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
อันดับที่ 98 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย
อันดับที่ 97 ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี
อันดับที่ 96 ม.เทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
อันดับที่ 95 จุฬาลงกรณ์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อันดับที่ 94 ม.ธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานวิทยาศาสตร์
อันดับที่ 93 ม.ศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
อันดับที่ 92 ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อันดับที่ 91 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาเคมี
อันดับที่ 90 ม.ขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด
อันดับที่ 89 ม.มหิดล คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
อันดับที่ 88 จุฬาลงกรณ์ฯ คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์
อันดับที่ 87 ม.มหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อันดับที่ 86 มศว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวฯ
อันดับที่ 85 ม.ขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
อันดับที่ 84 ม.เกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
อันดับที่ 83 ม.บูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อันดับที่ 82 ม.ขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
อันดับที่ 81 ม.เกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
อันดับที่ 80 ม.นเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม


อับดับที่ 61-80
อันดับที่ 79 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม (บธ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาการเงิน
อันดับที่ 78 ม.นเรศวร คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
อันดับที่ 77 จุฬาลงกรณ์ฯ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
อันดับที่ 76 จุฬาลงกรณ์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
อันดับที่ 75 ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อันดับที่ 74 จุฬาลงกรณ์ฯ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์อุตสาหการ
อันดับที่ 73 ม.ขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์
อันดับที่ 72 ม.ธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบ ตรี-โท 5 ปี การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ (ศูนย์ท่าพระจันทร์)
อันดับที่ 71 ม.ขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์
อันดับที่ 70 จุฬาลงกรณ์ฯ คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3)
อันดับที่ 69 จุฬาลงกรณ์ฯ คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาฯ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1
อันดับที่ 68 ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อันดับที่ 67 จุฬาลงกรณ์ฯ คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1)
อันดับที่ 66 ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
อันดับที่ 65 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะเภสัชศาสตร์ (ภ.บ. 6 ปี) สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
อันดับที่ 64 จุฬาลงกรณ์ฯ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค
อันดับที่ 63 ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อันดับที่ 62 จุฬาลงกรณ์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
อันดับที่ 61 ม.มหิดล คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์


อับดับที่ 41-60
อันดับที่ 60 จุฬาลงกรณ์ฯ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
อันดับที่ 59 ม.ธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานวิทยาศาสตร์
อันดับที่ 58 จุฬาลงกรณ์ฯ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
อันดับที่ 57 ม.ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค
อันดับที่ 56 ม.ธรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อันดับที่ 55 จุฬาลงกรณ์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์
อันดับที่ 54 ม.ธรรมศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 1
อันดับที่ 53 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา
อันดับที่ 52 ม.มหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อันดับที่ 51 ม.เกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี
อันดับที่ 50 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะสหเวชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชากายภาพบำบัด
อันดับที่ 49 ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
อันดับที่ 48 ม.ศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์การภาพและชีวภาพ)
อันดับที่ 47 ม.ธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
อันดับที่ 46 ม.นเรศวร คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
อันดับที่ 45 ม.บูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
อันดับที่ 44 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาประวัติศาสตร์
อันดับที่ 43 ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อันดับที่ 42 จุฬาลงกรณ์ฯ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด
อันดับที่ 41 ม.ธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา พื้นฐานวิทยาศาสตร์


อับดับที่ 21-40
อันดับที่ 40 จุฬาลงกรณ์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์
อันดับที่ 39 จุฬาลงกรณ์ฯ คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์
อันดับที่ 38 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ คณะพยาบาลศาสตร์
อันดับที่ 37 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม (บธ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาการตลาด
อันดับที่ 36 จุฬาลงกรณ์ฯ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
อันดับที่ 35 ม.ขอนแก่น คณะนิติศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
อันดับที่ 34 จุฬาลงกรณ์ฯ คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์
อันดับที่ 33 จุฬาลงกรณ์ฯ คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์
อันดับที่ 32 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม (บธ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
อันดับที่ 31 จุฬาลงกรณ์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
อันดับที่ 30 จุฬาลงกรณ์ฯ คณะเศรษฐศาสตร์
อันดับที่ 29 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะเภสัชศาสตร์ (ภ.บ. 6 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
อันดับที่ 28 ม.ขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
อันดับที่ 27 ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อันดับที่ 26 จุฬาลงกรณ์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร
อันดับที่ 25 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
อันดับที่ 24 ม.ขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์
อันดับที่ 23 ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อันดับที่ 22 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) สาขาจิตวิทยา
อันดับที่ 21 จุฬาลงกรณ์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม


อับดับที่ 1-20
อันดับที่ 20 จุฬาลงกรณ์ฯ คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์
อันดับที่ 19 ม.ธรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
อันดับที่ 18 จุฬาลงกรณ์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
อันดับที่ 17 ม.ขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป
อันดับที่ 16 ม.ธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1
อันดับที่ 15 ม.ขอนแก่น คณะนิติศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) (โครงการพิเศษ)
อันดับที่ 14 ม.ขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์
อันดับที่ 13 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
อันดับที่ 12 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    
อันดับที่ 11 ม.ธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานวิทยาศาสตร์

อันดับที่ 10 ม.ธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
อันดับที่ 9 ม.ธรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
อันดับที่ 8 ม.ธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1
อันดับที่ 7 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะพยาบาลศาสตร์ (พย.บ. 4 ปี) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
อันดับที่ 6 ม.ธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี
อันดับที่ 5 ม.ธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด
อันดับที่ 4 ม.ธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี
อันดับที่ 3 ม.ธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์
อันดับที่ 2 ม.ธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
อันดับที่ 1 จุฬาลงกรณ์ฯ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ยังมีคณะฮิตๆ ติดโผเข้ามาเหมือนเดิมอย่างคณะบัญชีฯ, พยาบาลฯ, วิศวะฯ ในสาขาต่างๆ ถึงแม้ว่าแนวโน้มคะแนนปีนี้จะมีหลายวิชาที่คะแนนขึ้น แต่ถ้าวางอย่างถูกต้องและมีอันดับ 4 ปิดท้ายแบบเซฟๆ ยังไงก็ไม่หลุดแน่นอนค่ะ ขอให้น้องๆ โชคดีในวันประกาศผล 29 พ.ค.นี้นะคะ สวัสดีค่ะ
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS 62 #TCAS62 #100 คณะมาแรง #โปรแกรมคำนวณคะแนน #คำนวณคะแนน Dek-D #แอดมิชชั่น #แอดมิชชั่น

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?