/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 5 : มหาวิทยาลัยบูรพา 10 โครงการ รวม 5,803 ที่นั่ง []

วิว
          สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับตรงรอบ 5 กว่า 10 โครงการ 5,803 ที่นั่ง รายละเอียดการรับมีเงื่อนไขต่างกัน บางคณะใช้ GPAX GAT PAT บางคณะต้องสอบภาคปฏิบัติเพิ่มเติมตามความถนัดเฉพาะ ไปดูกันเลยค่ะ  

TCAS 62 รอบ 5 : มหาวิทยาลัยบูรพา 10 โครงการ รวม 5,803 ที่นั่ง
 
โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด (ครั้งที่ 2)
ทดสอบ Icon สมัคร 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ

ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
ทดสอบ Icon คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” วิทยาเขตสระแก้ว
ทดสอบ Icon จำนวนรับทั้งหมด 2,071 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ของโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก 12 จังหวัด
ทดสอบ Icon มี GPAX ตามที่สาขากำหนด
ทดสอบ Icon มีผลคะแนน GAT PAT
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด คลิก 

โครงการรับตรงทั่วประเทศ
ทดสอบ Icon สมัคร 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะโลจิสติกส์
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
ทดสอบ Icon คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” วิทยาเขตสระแก้ว
ทดสอบ Icon จำนวนรับทั้งหมด 2,216 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
ทดสอบ Icon มี GPAX ตามที่สาขากำหนด
ทดสอบ Icon มีผลคะแนน GAT PAT
ทดสอบ Icon ผู้สมัครคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ต้องมีคะแนน O-NET
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการรับตรงทั่วประเทศ คลิก 

โครงการรับตรงคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ภาคพิเศษ
ทดสอบ Icon สมัคร 30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 62
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ

TCAS 62 รอบ 5 : มหาวิทยาลัยบูรพา 10 โครงการ รวม 5,803 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มีผลสอบภาคปฏิบัติตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการรับตรงคณะศิลปกรรมศาสตร์ คลิก

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 3)
ทดสอบ Icon สมัคร 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
 

TCAS 62 รอบ 5 : มหาวิทยาลัยบูรพา 10 โครงการ รวม 5,803 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ในเขตพื้นที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออก
ทดสอบ Icon มี GPAX 6 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.00
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี คลิก

โครงการรับตรง ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3)
ทดสอบ Icon สมัคร 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ 

TCAS 62 รอบ 5 : มหาวิทยาลัยบูรพา 10 โครงการ รวม 5,803 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการรับตรง ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว คลิก

โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3)
ทดสอบ Icon สมัคร  30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ 

TCAS 62 รอบ 5 : มหาวิทยาลัยบูรพา 10 โครงการ รวม 5,803 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ วิทยาเขตสระแก้ว คลิก

โครงการโควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ทดสอบ Icon สมัคร 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
 

TCAS 62 รอบ 5 : มหาวิทยาลัยบูรพา 10 โครงการ รวม 5,803 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
ทดสอบ Icon มีผลคะแนน GAT PAT
ทดสอบ Icon มีเครือญาติทางด้านการแพทย์แผนไทยสายตรง
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการโควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร คลิก

โครงการรับตรงคณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2)
ทดสอบ Icon สมัคร 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ

TCAS 62 รอบ 5 : มหาวิทยาลัยบูรพา 10 โครงการ รวม 5,803 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มีผลสอบภาคปฏิบัติ + สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการรับตรงคณะดนตรีและการแสดง คลิก

โครงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ทดสอบ Icon สมัคร 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ

TCAS 62 รอบ 5 : มหาวิทยาลัยบูรพา 10 โครงการ รวม 5,803 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
ทดสอบ Icon มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คลิก

โครงการภาคพิเศษ
ทดสอบ Icon สมัคร 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
 

TCAS 62 รอบ 5 : มหาวิทยาลัยบูรพา 10 โครงการ รวม 5,803 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
ทดสอบ Icon มี GPAX 6 ภาคเรียน
ทดสอบ Icon มีผลคะแนน O-NET  
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการภาคพิเศษ คลิก

ระเบียบการรอบ 5 รวมทุกโครงการ คลิกที่นี่
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS รอบ 5 #TCAS62 #TCAS #tcas direct #รับตรง 62 #รับตรง ม.บูรพา #มหาวิทยาลัยบูรพา #รับตรงอิสระ #รับตรงอิสระ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?