/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 5 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5 โครงการ []

วิว
มาอัปเดตกันอีกโครงการ สำหรับรับตรงรอบ 5 รับตรงอิสระ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ ม.บางมด ที่เปิดรับแค่ไม่กี่วันเท่านั้น ซึ่งรับตรงทุกโครงการจะพิจารณา GPAX 6 เทอมของน้องๆ ด้วยค่ะ รายละเอียดจะเป็นยังไง ไปดูกันเลย

TCAS 62 รอบ 5 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5 โครงการ

1. โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
1.1 คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ทดสอบ Icon วิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ทดสอบ Icon วิทยาลัยสหวิทยาการ

1.2 คุณสมบัติผู้สมัคร

ทดสอบ Icon จบ ม.6 หรือ ปวช. ตามสายการเรียนทีกำหนด
ทดสอบ Icon GPAX และ GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศต้องไม่ต่ำกว่าที่สาขากำหนด

1.3 เกณฑ์การคัดเลือก

ทดสอบ Icon เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือกใช้ GPAX และ GPA ตรงตามที่คณะ/สาขากำหนด คลิกที่นี่
ทดสอบ Icon เกณฑ์การรับเข้าศึกษา ใช้การสอบสัมภาษณ์ หรือ คะแนนสอบคัดเลือก
 
1.4 กำหนดการสมัคร
30 พ.ค. -  7 มิ.ย. 62    รับสมัคร
8 มิ.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
8 - 9 มิ.ย. 62    ผู้มีสิทธิ์สอบดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าสมัคร
10 มิ.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่ชำระค่าสมัครแล้ว
12 มิ.ย. 62    สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ
14 มิ.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 
1.5 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2.โครงการ KMUTT International Admission
2.1 คณะที่เปิดรับสมัคร
ทดสอบ Icon วิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทดสอบ Icon สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

2.2 คุณสมบัติผู้สมัคร

ทดสอบ Icon จบ ม.6 ตามสายการเรียนที่กำหนด
ทดสอบ Icon มีวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือวุฒิ GED หรือ IGCSE ตามที่สาขากำหนด
ทดสอบ Icon มีผลการเรียน 6 ภาค
ทดสอบ Icon มีผล GPAX, GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่าที่สาขากำหนด

2.3 เกณฑ์คัดเลือก

ทดสอบ Icon เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก พิจารณา GPA/ GPAX ตามที่สาขากำหนด คลิกที่นี่
ทดสอบ Icon เกณฑ์รับเข้าศึกษา ใช้ การสัมภาษณ์ หรือ พิจารณา GPA, GPAX หรือ พิจารณาคะแนนสอบอื่นๆ ตามที่สาขากำหนด

2.4 กำหนดการสมัคร
30 พ.ค. -  7 มิ.ย. 62    รับสมัคร
8 มิ.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
8 - 9 มิ.ย. 62    ผู้มีสิทธิ์สอบดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าสมัคร
10 มิ.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่ชำระค่าสมัครแล้ว
12 มิ.ย. 62    สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ
14 มิ.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

2.5 รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิก
 
3. โครงการหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program - IBP)
3.1 คณะและสาขาที่รับสมัคร : วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.2 คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon จบ ม.6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น
ทดสอบ Icon มีผลการเรียน 6 เทอม
ทดสอบ Icon มีผล GPAX และ GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศต้องไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด
 
3.3 เกณฑ์การรับสมัคร
ทดสอบ Icon GPAX > 3.00
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

3.4 กำหนดการสมัคร
30 พ.ค. -  7 มิ.ย. 62    รับสมัคร
8 มิ.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
8 - 9 มิ.ย. 62    ผู้มีสิทธิ์สอบดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าสมัคร
10 มิ.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่ชำระค่าสมัครแล้ว
12 มิ.ย. 62    สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ
14 มิ.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

3.5 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

4. โครงการ Active Recruitment
4.1 คณะที่เปิดรับสมัคร
ทดสอบ Icon วิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ทดสอบ Icon วิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon โครงการบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
ทดสอบ Icon สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
 
4.2 คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon จบ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. ตามแผนการเรียน/หลักสูตรที่คณะกำหนด
ทดสอบ Icon มีผลการเรียน 6 เทอม
ทดสอบ Icon มีผล GPAX, GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่าที่สาขากำหนด
 
4.3 เกณฑ์การคัดเลือก
ทดสอบ Icon พิจารณาคุณสมบัติ
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบภาคปฏิบัติ
 
4.4 กำหนดการสมัคร
30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 62    รับสมัคร

 
4.5 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

5. โครงการ Active Recruitment (มจธ.ราชบุรี)
5.1 คณะที่เปิดรับสมัคร : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มจธ.ราชบุรี)
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ กำลังและพลังงาน) (มจธ.ราชบุรี)
ทดสอบ Icon วิศวกรรมอุตสาหการ (มจธ.ราชบุรี)
 
5.2 คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon เน้นนักเรียนด้านวิทย์ - คณิต
ทดสอบ Icon ต้องมี แฟ้มสะสมผลงาน (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4)
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติหรือความสามารถเฉพาะด้านอื่นๆ เช่น ความสามารถในเชิง Professional skill หรือมีผลงานโดดเด่นได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ ศึกษาอยู่ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบ หรือ ผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 2 ของ สอวน. ฯลฯ
ทดสอบ Icon มี GPAX > 3.00
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ > 3.00

5.3 เกณฑ์การคัดเลือก
ทดสอบ Icon พิจารณาคุณสมบัติ

5.4 กำหนดการรับสมัคร
30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 62    รับสมัคร

5.5 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS รอบ 5 #รอบ 5 #รับตรงอิสระ #รับตรง รอบ 5 #TCAS รอบ 5 มจธ. #รับตรงอิสระ มจธ. #ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?