/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 5 : ม.มหาสารคาม เปิดรับกว่า 1,835 ที่นั่ง []

วิว
สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็มีเปิดรับตรง TCAS รอบ 5 และรับมากถึง 1,835 ที่นั่ง หากแยกออกมาเป็นรายคณะ ก็จะพบว่ารับ 18 คณะเลยทีเดียว ต้องมีคณะที่น้องๆ ต้องการสอบเข้าแน่นอนค่ะ สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกแตกต่างไปตามคณะ ใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ดูข้อมูลด้านล่างหรือโหลดระเบียบการไปดูเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ

TCAS 62 รอบ 5 : ม.มหาสารคาม เปิดรับกว่า 1,835 ที่นั่ง
 

ทดสอบ Icon คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร รวม 1,835 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon 1. คณะแพทยศาสตร์ (การแพทย์แผนไทยประยุกต์, ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
ทดสอบ Icon 2. คณะพยาบาลศาสตร์
ทดสอบ Icon 3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตร์, โภชนศาสตร์ การกำหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย, อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ทดสอบ Icon 4. คณะวิทยาศาสตร์ (เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, ฟิสิกส์ประยุกต์, คณิตศาสตร์, สถิติ, จุลชีววิทยา)
ทดสอบ Icon 5. คณะเทคโนโลยี (เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ, เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน, เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่, พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, สัตวศาสตร์, ประมง)
ทดสอบ Icon 6. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อมศึกษา)
ทดสอบ Icon 7. คณะวิทยาการสารสนเทศ (สารสนเทศศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สื่อนฤมิต, ภูมิสารสนเทศ, นิเทศศาสตร์)
ทดสอบ Icon 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon 9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมผังเมือง, สถาปัตยกรรมภายใน, นฤมิตศิลป์, ภูมิสถาปัตยกรรม, การจัดการงานก่อสร้าง)
ทดสอบ Icon 10. คณะการบัญชีและการจัดการ (บัญชี, การตลาด, การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ), การบริหารการเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ทดสอบ Icon 11. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (การจัดการท่องเที่ยว, การจัดการโรงแรม, การจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ทดสอบ Icon 12. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย, ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาฝรั่งเศส, ประวัติศาสตร์, การพัฒนาชุมชนและสังคม, ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร, ภาษาเกาหลี, ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน)
ทดสอบ Icon 13. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (การเมืองการปกครอง, รัฐประศาสศาสตร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
ทดสอบ Icon 14. ศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, การศึกษาปฐมวัย, เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา, จิตวิทยา)
ทดสอบ Icon 15. คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทัศนศิลป์, ศิลปะการแสดง, การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์)
ทดสอบ Icon 16. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ทดสอบ Icon 17. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาการจัดการวัฒนธรรม
ทดสอบ Icon 18. คณะนิติศาสตร์

ทดสอบ Icon คุณสมบัติการสมัคร
ทดสอบ Icon จบ ม.6  (วุฒิ เทียบเท่าอื่นๆ สามารถสมัครได้บางคณะ)
ทดสอบ Icon มีคะแนน GAT PAT ปี 61 หรือ 62
ทดสอบ Icon มีผลคะแนน GPAX ตามสาขาที่กำหนด
เช็กคุณสมบัติแยกตามรายคณะ
คลิกที่นี่

ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
1. คะแนน GPAX
2. ผลคะแนน GAT PAT / 9 วิชาสามัญ (บางคณะ)

ทดสอบ Icon กำหนดการคัดเลือก
30 พ.ค. - 8 มิ.ย. 62    รับสมัครและชำระค่าสมัคร
9 มิ.ย. 62    ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
11 มิ.ย. 62    ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
13 มิ.ย. 62    สอบสัมภาษณ์
15 มิ.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
17 - 18 มิ.ย. 62    ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS รอบ 5 #รับตรง รอบ 5 #TCAS 62 #รับตรงอิสระ #TCAS รอบ 5 ม.มหาสารคาม #ม.มหาสารคาม รับตรง รอบ 5

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?