/>
ซ่อน
แสดง

ชวนส่อง 7 คณะยืนหนึ่ง แห่งเดียวในประเทศไทย []

วิว

 
       สวัสดีค่ะน้องๆ กลับมาพบกับ Dream Campus กันอีกครั้งนะคะ ทุกวันนี้ในประเทศไทยเรามีมหาวิทยาลัย มีสถาบันระดับอุดมศึกษามากมาย และมีคณะ มีสาขาที่หลากหลายให้น้องๆ ได้เลือกเรียนกัน
 

 
     แม้ว่าหลายๆ มหาวิทยาลัยจะเปิดสอนในคณะที่เหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกัน แต่ก็ยังมีคณะ/สาขาจำนวนหนึ่งที่เปิดสอนเพียงที่เดียวในประเทศไทย วันนี้พี่แนนนี่จะพาน้องๆ ไปรู้จักกับ 7 คณะ/สาขาเหล่านั้น ไปดูกันว่า แต่ละคณะคือที่ไหน และเรียนอะไรกันบ้าง
 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
      เป็นสาขาที่เปิดสอนเกี่ยวกับศิลปะ และการออกแบบในแขนงต่างๆ สามารถแบ่งออกเป็น 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการออกแบบภายใน สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาประยุกตศิลปศึกษา สาขาเครื่องเคลือบดินเผา สาขาการออกแบบเครื่องประดับ และสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ซึ่งแต่ละสาขาก็จะเรียนเฉพาะทางแตกต่างกันออกไป
      สำหรับบัณฑิตที่จบไป จะได้รับวุฒิปริญญา "ศิลปบัณฑิต" และทำงานตามสาขาที่ได้เรียนไปค่ะ เช่น สามารถเป็นมัณฑนากร นักออกแบบด้านต่างๆ อย่าง นักออกแบบภายใน นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบเครื่องประดับ นักออกแบบเครื่องประดับ เป็นต้น
 
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     เป็นสาขาที่เฉพาะทางสาขาหนึ่ง เปิดสอนเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์ป่าไม้ในด้านต่างๆ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 แขนง 10 สาขาวิชา ดังนี้ 
- แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ป่าไม้ ได้แก่ สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ สาขาการจัดการป่าไม้ สาขาวนวัฒนวิทยา สาขาวนศาสตร์ชุมชน สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว สาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า และสาขาวิศวกรรมป่าไม้
- แขนงวิชาเทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ และสาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
     บัณฑิตที่จบจากคณะนี้สามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐ และเอกชน เช่น กรมป่าไม้ กรมการเกษตร กรมอุทยานแห่งชาติฯ อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เป็นต้น
 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
      ในคณะนี้สามารถแบ่งเป็น 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาโบราณคดี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชามานุษยวิทยา และภาควิชาภาษาตะวันตก (แบ่งสาขาภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส)
     โบราณคดี เป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หรือเรื่องราวของมนุษย์ในอดีต โดยศึกษาจากหลักฐานต่างๆ เช่น โบราณวัตถุ โบราณสถาน จดหมายเหตุ เป็นต้น นักศึกษาจะได้ลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อสำรวจหลักฐาน และนำมาวิเคราะห์ วิจัย ตีความต่อไป นอกจากสาขาโบราณคดีแล้ว ยังมีสาขาภาษาต่างๆ ที่เปิดสอนในคณะนี้ด้วย ซึ่งก็คล้ายๆ กับคณะอักษรศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ แต่จะเน้นการเรียนเพื่อนำไปใช้ในภาคปฏิบัติ และใช้ศึกษาเรื่องราวในอดีต ความเป็นมาต่างๆ จากหลักฐาน
     การทำงานของบัณฑิตในคณะนี้ ก็จะคอยดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุต่างๆ หรืองานทีเกี่ยวข้องกับสายโบราณคดี ส่วนกลุ่มที่จบสายภาษา ก็สามารถไปทำงานในด้านภาษา อย่าง นักเขียน นักแปล มัคคุเทศก์ หรือที่สามารถไปประยุกต์ได้
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     เป็นการเรียนเกี่ยวกับการสื่อสาร การนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนชนิดต่างๆ ซึ่งก็เหมือนกับคณะนิเทศศาสตร์ แตกต่างกันที่ชื่อสาขาและปริญญาเท่านั้น โดยการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ กลุ่มวิชาโฆษณา กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ กลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย
 
     บัณฑิตที่จบจากคณะนี้ จะได้วุฒิปริญญา "วารสารศาสตรบัณฑิต" และสามารถทำงานทางด้านสื่อสารมวลชนได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้า หรือเบื้องหลังก็ตาม
 
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    ในการเรียนคณะพลศึกษาจะเกี่ยวกับพลศึกษา สุขศึกษา หรือสุขภาพร่างกาย ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 หลักสูตรหลักๆ ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เรียน 5 ปี สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ โดยการทำงาน ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา
 
สาขานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
     เป็นสาขาที่เปิดสอนทางด้านนิเทศศาสตร์เกี่ยวกับการเกษตร โดยจะมีเรียนพื้นฐานนิเทศศาสตร์ทั่วๆ ไป และจะมีเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเกษตร เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานทางด้านนี้ เรียกได้ว่าเป็นการเรียนการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาการเกษตร โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาคกราฟฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ ภาควิทยุโทรทัศน์ ภาคโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และภาคสื่อสารชุมชน 
 
      เมื่อจบจากสาขานี้ไปจะได้วุฒิ "วิทยาศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์การเกษตร)" สามารถทำงานทั้งในด้านการเกษตร และด้านนิเทศศาสตร์
 
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ถึงจะเป็นวิทยาลัย แต่ก็เป็นส่วนงานที่เทียบเท่าคณะ โดยจะเน้นกาเรียนการสอนในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอนใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชาดิจิทัลเกม (ศิลปศาสตรบัณฑิต) และสาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
    บัณฑิตที่จบจากคณะนี้จะสามารถทำงานเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีได้ตามแต่ละสาขา เช่น วิศวกรรมซอฟต์แวร์ โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบกราฟิก เจ้าหน้าที่ด้านดิจิทัล นักพัฒนาระบบนักพัฒนาเกม เป็นต้น
 
     แม้ว่าคณะ หรือสาขาเหล่านี้จะขึ้นชื่อว่ามีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย แต่ก็ยังมีคณะ หรือสาขาที่มีการเรียนการสอนที่คล้าย หรือใกล้เคียง และสามารถนำไปประยุกต์ เพื่อประกอบวิชาชีพที่คล้ายคลึงกันได้
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#dream campus #คณะเดียวในประเทศไทย #มัณฑนศิลป์ #วนศาสตร์ #โบราณคดี #วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน #พลศึกษา #นิเทศศาสตร์เกษตร

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?