/>
ซ่อน
แสดง

แนะแนวเส้นทางสอบเข้า TCAS 63 "ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์" []

วิว

 
      สวัสดีค่ะน้องๆ หลังจากที่ให้กำลังใจ ส่งพี่ๆ #dek62 เข้ามหาวิทยาลัย เตรียมเป็นนิสิตนักศึกษากันแล้ว ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆ ม.6 จะต้องเตรียมตัว เตรียมความพร้อมที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยประจำปี 2563 กันบ้างแล้วค่ะ วันนี้ก็ได้รวบรวมเส้นทางสำหรับการสอบเข้ากลุ่มสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มาฝากน้องๆ กันค่ะ
 

 
คณะนี้เรียนอะไร
     ครุศาสตร์ หรือ ศึกษาศาตร์ เป็นคณะที่รู้ๆ กันอยู่ว่า เรียนเพื่อไปเป็น "ครู" โดยเฉพาะ ซึ่งก็จะเรียนเกี่ยวกับการสอนทั้งหมด เช่น เนื้อหาที่ต้องสอน การจัดการเรียนการสอน การทำสื่อการเรียนการสอน หรือจิตวิทยาในการสอน เป็นต้น โดยบัณฑิตที่จบจากคณะเหล่านี้ จะได้รับวุฒิการศึกษาเป็น ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หรือ การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หรือ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) และมีสิทธิ์ที่จะไปสอบใบประกอบวิชาชีพครูได้
 
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน กลุ่มคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (4 ปี)
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4 ปี)
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (5 ปี)*
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (4 ปี)
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (4-5 ปี)
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (4 ปี)
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (4 ปี)
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (4 ปี)
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (4 ปี)
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (4 ปี)
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (4 ปี)
 • วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (4 ปี)
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (4 ปี)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (5 ปี)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (5 ปี)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (5 ปี)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลต่างๆ
   
       การเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต อาจจะเปิดสอนเป็นสาขาวิชา ในคณะอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีหลักสูตร กศ.บ. เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพลศึกษา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ด้วย หรือบางมหาวิทยาลัยเปิดสอนในสาขาอื่นๆ ที่ไม่สามารถไปสอบใบประกอบวิชาชีพได้ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วุฒิการศึกษาที่ได้รับจะเป็น ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต
       ส่วนคณะครุศาสตร์อุตาหกรรมฯ ของทั้ง 3 พระจอมฯ นั้นเป็นหลักสูตร ค.อ.บ. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ซึ่งจะมีเรียนในสาขาด้านอื่นๆ ด้วย เช่น วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 
สาขาที่เปิดสอนในคณะนี้
     ปัจจุบันแต่ละมหาวิทยาลัยจะที่เปิดสอนในสาขาที่แตกต่าง ตัวอย่างเช่น
 • สาขาวิชาปฐมวัย
 • สาขาวิชาประถมศึกษา
 • สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา
 • สาขาวิชาสุขศึกษา
 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีการศึกษา
 • สาขาวิชาศิลปศึกษา
 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 • สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
 • สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
 • สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาแนะแนว
 • สาขาวิชาคหกรรมศึกษา
 • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
 • สาขาอื่นๆ
   
     หมายเหตุ: แต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะใช้ชื่อสาขาวิชาที่แตกต่างกัน หรืออาจจะมีสาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มเติม ถาสนใจของมหาวิทยาลัยไหน ให้ตรวจสอบหลักสูตรของแต่ละที่
 
แต่ละมหาลัยเปิดรับในรอบไหนบ้าง


 
หมายเหตุ: อ้างอิงจากระเบียบการ TCAS 62
 
ตัวอย่างโครงการในแต่ละรอบ
รอบที่ 1 Portfolio
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการเด็กดีมีที่เรียน
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก: GPAX + GPA + สัมภาษณ์
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก: GPAX + Portfolio + สัมภาษณ์
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการเด็กดีมีที่เรียน
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก: Portfolio + สัมภาษณ์
 
รอบที่ 2 โควตา
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GPAX + GPA + GAT + PAT 1 + PAT 2 + สัมภาษณ์
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการสืบสานภาษาไทย
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GPAX + GPA + วิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยนเรศวร โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GAT + PAT 5 + PAT 1 (แล้วแต่สาขา)
 
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
ทดสอบ Icon จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GAT + PAT 5 + PAT1/2/7 + วิชาสามัญ
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GAT + PAT 5 + วิชาสามัญ
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GAT + PAT 5 + PAT 1/5 (แล้วแต่สาขา)
 
รอบที่ 4 Admission
ทดสอบ Icon ใช้เกณฑ์เดียวกันทุกมหาวิทยาลัย
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GPAX + O-NET + GAT + PAT 5 และอาจจะมี PAT 1/3/7 (แล้วแต่สาขา)
 
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
ทดสอบ Icon จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา/วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GAT + PAT5 + วิชาสามัญ + สัมภาษณ์
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษฯ
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GPAX + GPA + สัมภาษณ์
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการ Active Recruitment
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GPAX + GPA
 
หมายเหตุ: อ้างอิงจากระเบียบการ TCAS 62
 
Q & A คำถามยอดฮิต
1. สรุปแล้วเรียน ครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ ใช้เวลา 4 ปี หรือ 5 ปี
ทดสอบ Icon ในอดีตหลักสูตรเหล่านี้ จะใช้ระยะเวลาในการศึกษา 5 ปี แต่ปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป) มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการเรียนการสอนเป็น 4 ปี ซึ่งก็ยังมีบางสาขา บางมหาวิทยาลัยยังคงเปิดกาเรียนการสอนเป็น 5 ปีอยู่ ให้น้องๆ สอบถามกับคณะ หรือมหาวิทยาลัยอีกครั้งนึง
 
2. ถ้าเรียนจบคณะอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ แต่อยากเป็นครู จะเป็นได้ไหม
ทดสอบ Icon ได้ค่ะ พี่แนนนี่เคยทำบทความ ไขข้อสงสัย! ไม่ได้จบครู แต่อยากเป็นครู ต้องทำยังไงไว้ ลองตามไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้เลย (คลิก)
 
3. มีโครงการครูคืนถิ่นหรือไม่
ทดสอบ Icon น้องๆ หลายคนอาจจะเคยได้ยินโครงการครูคืนถิ่นที่เปิดรับสมัครนักเรียนม.6 แต่เมื่อ TCAS 62 ที่ผ่านมาไม่มีเปิดรับในโครงการ ส่วนปีต่อๆ ไปจะกลับมามีหรือไม่ ต้องรอติดตามข่าวอีกที
 
4. ใช้คะแนนสอบวิชาไหนบ้าง
ทดสอบ Icon แต่ละรอบ แต่ละสาขาวิชาที่สมัครก็จะใช้คะแนนแตกต่างกัน หลักๆ ก็จะเป็น GAT PAT 5 และวิชาตามที่แต่ละสาขากำหนดไว้ เช่น สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จะต้องใช้ PAT 2 เพิ่มเติมด้วย
 
      สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจอยากเป็น "ครู" ลองศึกษาหาข้อมูลของแต่ละสาขาที่ต้องการสมัครดูค่ะ เพราะแต่ละที่ แต่ละสาขามีรายละเอียดที่แตกต่างกันค่ะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#ครุศาสตร์ #ศึกษาศาสตร์ #TCAS #แนะแนวสอบเข้าครุศาสตร์ #อยากเป็นครู

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?