/>
ซ่อน
แสดง

แนะแนวเส้นทางสอบเข้า TCAS 63 “คณะเศรษฐศาสตร์” []

วิว
         สวัสดีค่ะ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปทุกทีนะคะ ถ้าอยากเข้าใจสถานการณ์โลกทางเศรษฐกิจได้ดีและรวดเร็ว “คณะเศรษฐศาสตร์” จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ตอบโจทย์ อย่างมากเลยล่ะค่ะ วันนี้พี่เมก้าเลยขอชวนน้องๆ ที่สนใจในศาสตร์ด้านนี้ มาเตรียมความพร้อมกันค่ะ 


 
คณะเศรษฐศาสตร์เรียนอะไร
         ถ้าน้องๆ จำความได้ ตั้งแต่เด็กเรามักจะถูกสอนให้ท่องจำกันมาว่า “เศรษฐศาสตร์” คือศาสตร์แห่งการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีอยู่มากมายไม่จำกัด หรือเข้าใจง่ายๆ ก็คือเราจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น ในปัจจุบันที่เศรษฐกิจและการลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนโลก การเรียนเศรษฐศาสตร์จึงทำให้เราสามารถคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเข้าใจระบบเศรษฐกิจทั้งหมดได้อย่างถ่องแท้

         สำหรับการเรียนนั้นก็จะแบ่งได้เป็น 3 พาร์ทใหญ่ๆ คือ 1. ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ 2. คำนวณทางเศรษฐศาสตร์ 3. การประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์ (วิเคราะห์ทฤษฎี+คำนวณ) เมื่อเรียนจบมั่นใจได้ว่าเด็กเศรษฐศาสตร์ทุกคนจะมีกระบวนการทางความคิดเป็นเหตุเป็นผล วิเคราะห์ และคำนวณตัวเลขเชิงสถิติต่างๆ ได้ดีเยี่ยม! 

สาขาที่เปิดสอนในประเทศไทย
         แต่ละมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่เท่ากัน หากน้องๆ สนใจสาขาใดเป็นพิเศษ ควรตรวจสอบจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้นๆ โดยตรง 

 ทดสอบ Icon สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon สาขาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี 
 ทดสอบ Icon สาขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา                                    
 ทดสอบ Icon สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 ทดสอบ Icon สาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
 ทดสอบ Icon สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน 
 ทดสอบ Icon สาขาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ 
 ทดสอบ Icon สาขาเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
 ทดสอบ Icon สาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 ทดสอบ Icon สาขาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยองค์กรและองค์กรอุตสาหกรรม  
 ทดสอบ Icon สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
 ทดสอบ Icon สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
 ทดสอบ Icon สาขาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและปริมาณ
 ทดสอบ Icon สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 ทดสอบ Icon สาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ การพัฒนา และการเมือง 
 ทดสอบ Icon สาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณะและนโยบาย
 ทดสอบ Icon สาขาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 ทดสอบ Icon สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 ทดสอบ Icon สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 ทดสอบ Icon สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
 ทดสอบ Icon สาขาธุรกิจการเกษตร

แต่ละมหาวิทยาลัยเปิดรับรอบไหนบ้าง


 
ยกตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจแต่ละรอบ
ทดสอบ Icon รอบที่ 1 Portfolio
1.1 โครงการรับด้วย Portfolio คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon เณฑ์คัดเลือก : GPAX + เรียงความที่คณะเศรษฐศาสตร์กำหนดหัวข้อให้ 1 เรื่อง + สอบสัมภาษณ์ + Portfolio (ประกวดแข่งขันในเวทีต่างๆ ระดับชาติ ร่วมโครงการค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ผ่านการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎรอบ 3 ฯลฯ)
1.2 โครงการนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + สอบสัมภาษณ์ + Portfolio (มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เช่น ผ่านการแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ  ร่วมโครงการค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ฯลฯ หรือ มีผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่น เช่น โครงการทางด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ โครงการช่วยเหลือสังคมโดดเด่น ฯลฯ)
1.3 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : Portfolio (มีผลงานและความสามารถดีเด่นทางด้านวิชาการ เช่น เข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏได้รับรางวัลระดับชมเชยขึ้นไป ร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากับธนาคารแห่งประเทศไทย ฯลฯ)   

ทดสอบ Icon รอบที่ 2 โควตา
2.1 โครงการรับนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GAT + PAT 1 + สัมภาษณ์ (ความสนใจในวิชาเศรษฐศาสตร์และปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ความสนใจปัญหาของพื้นที่ จริยธรรมและคุณธรรม ฯลฯ) 
2.2 โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ : มีบิดาหรือมารดาประกอบอาชีพตามที่สาขากำหนด เช่น บิดาหรือมารดาเป็นสมาชิกสหกรณ์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ประกอบอาชีพเกษตรกร ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ 
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + O-NET (อังกฤษ) + GAT + PAT 1 + PAT 2 + วิชาสามัญ (ไทย , สังคม , อังกฤษ , คณิต 1) + สัมภาษณ์ (คะแนนต่างๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาเลือกใช้) 
2.3 โควตาสถานศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯ คณะการบริหารและจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ ส.ลาดกระบัง
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + Portfolio (ผลงานทางวิชาการอย่างน้อยในระดังจังหวัดและได้รับรางวัล) + สอบสัมภาษณ์ (ความรู้ทั่วไปในเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้เฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ ความตั้งใจในการเข้าเรียนเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ 

ทดสอบ Icon รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
3.1 TCAS รอบ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + PAT 1 + วิชาสามัญ (ไทย , สังคม , อังกฤษ) + สอบสัมภาษณ์
3.2 TCAS รอบ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + GAT + PAT 1 + วิชาสามัญ (สังคม) 
3.3 TCAS รอบ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GAT + PAT 1 + วิชาสามัญ (ไทย , สังคม , อังกฤษ , คณิต 1 หรือ คณิต 2) 

ทดสอบ Icon รอบที่ 4 แอดมิชชั่น
 ทดสอบ Icon ใช้เกณฑ์เดียวกันทุกมหาวิทยาลัย คือ GPAX + O-NET + GAT + PAT 1  

ทดสอบ Icon รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
5.1 TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ แบบไม่มีการสอบ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + Portfolio (แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 10 หน้า + บทความ 1 หน้า A4 หัวข้อตามที่สาขาวิชากำหนด)
5.2 TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ สำนักวิชาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : สอบสัมภาษณ์ + O-NET (สังคม อังกฤษ คณิต)  
5.3 TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ สำนักวิชาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
 ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : สมัครรูปแบบที่ 1 GPAX + Portfolio (ผลงานเข้าร่วมกิจกรรม/แข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง) สมัครรูปแบบที่ 2 ใช้ผลสอบ O-NET

Q&A คำถามยอดฮิต

Q: เศรษฐศาสตร์เจอเลขเยอะไหม? 
         A: คิดจะเรียนเศรษฐศาสตร์ อย่าคิดหนีเลข คณะนี้เรียนเลขเยอะมาก (รุ่นพี่บอกว่าเผลอๆ จะเรียนมากกว่าบัญชีด้วย T T) เพราะการเรียนเศรษฐศาสตร์จะอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณ โดยเฉพาะเรื่องของกราฟ สถิติ เมทริกซ์ แคลคูลัส ได้เจอแน่ๆ ถ้าไม่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มาเลยอาจจะต้องขยันให้มากกว่าเพื่อนหน่อยค่ะ แอบกระซิบว่าเรียนไปเรียนมา ทุกคนมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคิดเลขสนุกดี ฮ่าๆ  

Q: จบเศรษฐศาสตร์วุฒิ วท.บ. หางานยากไหม? 
         A: ปัจจุบันมีคณะเศรษฐศาสตร์บางสาขา ที่จบออกมาได้วุฒิ วท.บ. หรือวิทยาศาสตร์บัณฑิต น้องๆ ก็จะกังวลว่าหางานยากไหม จะมีงานรองรับไหม เพราะไม่ได้จบแบบรับวุฒิ ศศ.บ. หรือเศรษฐศาสตรบัณฑิตโดยตรง ก็บอกไว้ตรงนี้เลยว่างานมีแน่ๆ ค่ะ คำว่า “เศรษฐศาสตร์” ครอบคลุมค่อนข้างกว้าง คณะนี้อาจจะไม่ใช่วิชาชีพโดยตรงเหมือนแพทย์ เภสัชฯ พยาบาล จึงไม่มีสายงานโดยเฉพาะ แต่น้องๆ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ได้ 
         วุฒิที่ได้มารุ่นพี่การันตีว่าความรู้แทบไม่ต่างกันเลยค่ะ เรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกัน แต่อาจจะมีลงลึกเฉพาะทางตามสาขาที่เลือกในรายวิชาบ้าง ดังนั้น จบมาก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวน้องเองว่าชอบงานแบบไหน จบ วท.บ. สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ก็สามารถเป็นนักวิชาการสหกรณ์โดยตรง หรือจะไปทำงานธนาคาร งานด้านสินเชื่อก็ได้ ส่วนวุฒิ ศศ.บ. สายงานยิ่งกว้างมากๆ หน่วยงานใดทั้งภาครัฐ - เอกชนที่ต้องการนักวิเคราะห์ วางแผน การเงิน การลงทุน จบเศรษฐศาสตร์พร้อมลุยงานได้เลย! ไม่ว่าจะเป็นนายธนาคาร นักลงทุน นักวิเคราะห์หุ้น โบรกเกอร์ ที่ปรึกษาด้านการเงิน นักวางแผนการตลาด ฯลฯ แนะนำให้น้องๆ ศึกษาข้อมูลไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เลยก็ได้ค่ะ ว่าอยากทำอาชีพอะไร และสาขานั้นสอดคล้องกับความต้องการของเราไหม 

Q: จบเศรษฐศาสตร์ สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชีได้ไหม? 
         A: จบเศรษฐศาสตร์ ไม่สามารถสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชีได้ค่ะ แต่จะมีใบอนุญาตอื่นๆ สำหรับเด็กเศรษฐศาสตร์ที่อยากทำงานสายวิชาชีพทางการเงิน และได้รับการยอมรับระดับสากล เช่น ใบอนุญาต CFA สำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์  ใบอนุญาต CFP สำหรับนักวางแผนทางการเงิน ใบอนุญาต FRM สำหรับนักบริหารจัดการความเสี่ยง ฯลฯ 

         นี่ก็เป็นเส้นทางสอบเข้า “คณะเศรษฐศาสตร์” นะคะ บอกเลยว่าตราบใดที่เศรษฐกิจยังขับเคลื่อน “Econ Never Dies” ถ้ามีใจรักที่จะเรียนจริงๆ ขอให้น้องๆ รีบศึกษาข้อมูล วางแผนเตรียมสอบตั้งแต่เนิ่นๆ จะได้เข้าไปเรียนแบบผ่านฉลุยสมใจค่ะ 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #สอบเข้าเศรษฐศาสตร์ #คณะเศรษฐศาสตร์ #เศรษฐศาสตร์ #TCAS63 เศรษฐศาสตร์ #TCAS63 เศรษฐศาสตร์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?