/>
ซ่อน
แสดง

แนะแนวเส้นทางสอบเข้า TCAS 63 "คณะการท่องเที่ยว-การโรงแรม" []

วิว

 
    สวัสดีค่ะน้องๆ เมื่อพูดถึงคณะที่เด็กสายศิลป์อยากเรียนต่อ หลายคนก็จะนึกถึงคณะอักษรศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มาเป็นอันดับแรกแน่ๆ แต่เชื่อไหมคะ อีกหนึ่งสาขา หรือคณะที่ช่วงนี้ฮอต มาแรงไม่แพ้คณะอื่นๆ เลย นั่นก็คือ "การท่องเที่ยวและการโรงแรม" ค่ะ
 

 
คณะนี้เรียนอะไร
     คณะนี้จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบจากวุฒิการศึกษาที่จะได้รับ คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต และบริหารธุรกิจบัณฑิต ซึ่งการเรียนการสอนจะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ โดยทั้งคู่จะมีความเข้าใจความเป็นอุตสาหกรรมประเภทนี้เหมือนกัน แต่ว่าทั้งสองอย่างก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ ดังนี้
 
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต จะเน้นในเรื่องของภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เป็นต้น การสื่อสาร-การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การทำความเข้าใจมนุษย์ จิตวิทยาต่างๆ การบริการด้านต่างๆ การนำเที่ยว หรือมัคคุเทศก์ มากกว่าในเรื่องของการบริหาร แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเรียนเลย ทุกหลักสูตรก็จะมีวิชาที่เกี่ยวกับในเรื่องของการจัดการด้วย เช่น การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด เป็นต้น
     
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต จะเน้นไปในทางของการบริหาร การวิเคราะห์ การวางแผนธุรกิจ มีการเรียนในเรื่องของการเงิน การตลาดมากกว่า เช่น การจัดการองค์กร เศรษฐศาสตร์ การบัญชี สถิติ โลจิสิติกส์ กฎหมาย ในขณะเดียวกันก็มีการเรียนในเรื่องภาษา วัฒนธรรม และการบริการเช่นกัน
     
     อันที่จริงอาจจะเรียก "การท่องเที่ยวและการโรงแรม" เป็นคณะได้ไม่เต็มปากเท่าไหร่ เพราะส่วนใหญ่เป็นสาขาวิชาที่สังกัดคณะต่างๆ เช่น คณะมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะการจัดการ เป็นต้น แต่ก็มียังบางสถาบันที่เปิดเป็นคณะ หรือวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรง
 
สาขาที่เปิดสอนในประเทศไทย
     สาขาที่เปิดสอนในประเทศไทย นอกจากจะแบ่งเป็น ศิลปศาสตรบัณฑิต และบริหารธุรกิจบัณฑิตแล้ว แต่ละหลักสูตรก็อาจจะแยกวิชาเอก หรือสาขาย่อยๆ ลงไปอีก โดยหลักๆ จะแยกเป็น การท่องเที่ยว กับ การโรงแรม หรือบางสถาบันก็รวมกัน เป็น การท่องเที่ยวและการโรงแรม
     "การท่องเที่ยว" และ "การโรงแรม" ก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของตัวธุรกิจ และการบริการต่างๆ โดยสาขาการโรงแรม ก็จะมีเน้นในเรื่องของการจัดการที่พัก การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการงานครัว การบริการส่วนหน้า การดำเนินงานส่วนแม่บ้านมากขึ้น รวมไปถึงอาจจะมีในเรื่องการจัดการงานเลี้ยงด้วย
     ตัวอย่างสาขาที่เปิดสอน สาขาการท่องเที่ยว สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นต้น
หมายเหตุ : แต่ละสถาบันจะใช้ชื่อสาขาที่แตกต่างกัน
แนะนำให้ค้นหาจากระเบียบการด้วยคำว่า "การท่องเที่ยว" หรือ "การโรงแรม"
แต่ละมหาวิทยาลัยเปิดรับในรอบไหนบ้าง

 
หมายเหตุ: อ้างอิงจากระเบียบการ TCAS 62
 
ตัวอย่างโครงการในแต่ละรอบ
รอบที่ 1 Portfolio
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โครงการช้างเผือก
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก: GPAX + GPA วิชาภาษาอังกฤษ +Portfolio + สัมภาษณ์
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โครงการโควตาเรียนดี
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก: GPAX + สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการเพชรตะวันออก
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก: GPAX + Percentile + สอบสัมภาษณ์
 
รอบที่ 2 โควตา
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โควตาภาคเหนือ (โรงเรียนมัธยมในเขตภาคเหนือ)
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: วิชาสามัญ (7 วิชา) + สัมภาษณ์
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยนเรศวร โควตาภาคเหนือ 
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GPA + GAT + PAT 1 + สัมภาษณ์
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GAT
 
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: วิชาสามัญ (5 วิชา)
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยพะเยา
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GPAX + GAT + PAT1
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: วิชาสามัญ (3 วิชา) + สัมภาษณ์
 
รอบที่ 4 Admission
ทดสอบ Icon แบ่งออกเป็น 3 เกณฑ์
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GPAX + O-NET + GAT
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GPAX + O-NET + GAT + PAT 1
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GPAX + O-NET + GAT + PAT 7
 
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการรับตรงทั่วประเทศ
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GPAX + GAT + PAT1 + สัมภาษณ์
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: O-NET + สัมภาษณ์
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สุราษฎร์ธานี) โครงการเพชรนครินทร์
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GPAX + GPA + สัมภาษณ์
หมายเหตุ: อ้างอิงจากระเบียบการ TCAS 62
 
Q & A คำถามยอดฮิต
1. อยากเรียนสายนี้ต้องจบแผนการเรียนอะไร?
ทดสอบ Icon ถ้าเป็นศิลปศาสตรบัณฑิต ไม่ว่าจะจบสายอะไรมา ก็สามารถสมัครได้ แต่ถ้าเป็นบริหารธุรกิจบัณฑิต บางสถาบันจะระบุไว้เป็น วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ศิลป์-คำนวณเท่านั้น ต้องเช็กจากระเบียบการเพิ่มก่อนนะ
 
2. เรียนการท่องเที่ยว การโรงแรมจะต้องเก่งภาษาไหม?
ทดสอบ Icon ไม่จำเป็นเลยค่ะ ขอแค่ใจรักบริการ และพร้อมที่จะเรียนรู้เท่านั้นเอง หลักสูตรของแต่ละสถาบัน แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีการเรียนการสอนในเรื่องของภาษา ไม่ว่าจะภาษาที่ 2 หรือ ภาษาที่ 3 ก็จะเริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐานอยู่แล้วค่ะ ไม่ต้องห่วงเลย
 
      อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ใครเป็นสายการท่องเที่ยว-การโรงแรมลองวางแผนรอบ และมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะสอบเข้ากันดูนะคะ และอย่าลืมติดตาม-ตรวจสอบรายละเอียด คุณสมบัติต่างๆ จากระเบียบการของปี 63 กันด้วยนะคะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #การท่องเที่ยว #การโรงแรม #การท่องเที่ยวและการบริการ #บริหาร การโรงแรม #บริหาร การท่องเที่ยว #การจัดการ #การท่องเที่ยวและการโรงแรม

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?