/>
ซ่อน
แสดง

รับตรง 63 โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร []

วิว

สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งมีข่าวรับตรงมาฝากอีกเช่นเคย เป็นโควตาพิเศษของปี 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับทั้งหมด 5 คณะ รวม 70 สาขาวิชา ที่สำคัญไม่ต้องเสียค่าสมัครด้วยค่ะ ดีงามมากเวอร์ แถมสมัครได้ทั้ง ม.6 และเทียบเท่า เลยจ้า
 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
    สาขาวิชาคณิตศาสตร์
    สาขาวิชาพลศึกษา
    สาขาวิชาภาษาไทย
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
    สาขาวิชาสังคมศึกษา
    สาขาวิชาฟิสิกส์
    สาขาวิชาการประถมศึกษา
    สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
    สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาดนตรีศึกษา
    สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า / ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
    สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องกล)
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อุตสาหการ)
    สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
    สาขาวิชามัลติมิเดียสถาปัตยกรรม
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
    สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon บางสาขาต้องมีทักษะในสาขานั้นๆ เช่น ดนตรีไทย, นาฏศิลป์และการละคร, ดนตรีตะวันตก
 
ทดสอบ Icon บางสาขาใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
    สาขาวิชาดนตรีไทย
    สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
    สาขาวิชานิติศาสตร์
    สาขาวิชาภาษาไทย
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
    สาขาวิชารัฐศาสตร์
    สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
    สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
    สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
    สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
    สาขาวิชาพัฒนาสังคมเมือง
    สาขาวิชาการออกแบบ
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า / ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon บางสาขาไม่กำหนด GPAX
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
    สาขาวิชาคณิตศาสตร์
    สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
    สาขาวิชาเคมี
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
    สาขาวิชาสัตวศาสตร์
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
    สาขาวิชาชีววิทยา
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
    สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
    สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
    สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะวิทยาการจัดการ
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชานิเทศศาสตร์
    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
    สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
    สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
    สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
    สาขาวิชาการตลาด
    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
    สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา)
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ปฏิทินโครงการ
ทดสอบ Icon สมัครออนไลน์    26 ส.ค.-30 ก.ย.62
    10 ต.ค.62    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
    18 ต.ค.62    สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ / สอบการปฏิบัติ
    125 ต.ค.62    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา


ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.ราชภัฏพระนคร #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร #ม.ราชภัฏพระนคร #โควตาพิเศษ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?