/>
ซ่อน
แสดง

มาแล้ว! ตารางสอบ+แนวข้อสอบ + รูปแบบข้อสอบ GAT-PAT 63 []

วิว

 
     สวัสดีค่ะน้องๆ หลายเดือนก่อนทางสทศ. หรือสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ หน่วยงานที่ออกข้อสอบและดำเนินการสอบ O-NET GAT-PAT และ 9 วิชาสามัญ ได้ประกาศแนวข้อสอบ O-NET ออกมาให้น้องๆ ได้เตรียมตัวกันแล้ว วันนี้ก็เป็นคราวของ GAT-PAT กันบ้าง
 

 

 
     สำหรับการสอบ GAT - PAT ในปีนี้จัดสอบในวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะเริ่มรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2562 ซึ่งข้อสอบแต่ละวิชาจะมีจำนวนข้อที่แตกต่างกัน แต่จะมีระยะเวลาในการทำข้อสอบวิชาละ 3 ชั่วโมง และ 300 คะแนนเท่ากัน
     ล่าสุดทางสทศ. ก็ได้ประกาศรูปแบบข้อสอบ และแนวข้อสอบ GAT-PAT ประจำปีการศึกษา 2563 มาแล้วมีดังต่อไปนี้
 
GAT จำนวน 80 ข้อ
1) ภาษาไทย หรือที่เรียกันว่า GAT เชื่อมโยง 20 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
 • บทความให้อ่าน + ปรนัยแบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์กัน หลายกลุ่ม หลายตัวเลือก
สิ่งที่วัด
1) การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 150 คะแนน
 
2) ภาษาอังกฤษ 60 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
สิ่งที่วัด
การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
1) Expressions
2) Vocabulary
3) Reading Comprehension
4) Structure and Writing
 
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ จำนวน 45 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
 • ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข
เนื้อหา
1) ตรรกศาสตร์
2) เซต
3) ระบบจํานวนจริง
4) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
5) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
6) เรขาคณิตวิเคราะห์
7) ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และ ฟังก์ชันลอการิทึม
8) เมทริกซ์
9) เวกเตอร์
10) จํานวนเชิงซ้อน
11) กําหนดการเชิงเส้น
12) ลําดับและอนุกรม
13) แคลคูลัสเบื้องต้น
14) การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
15) ความน่าจะเป็น
16) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
17) การแจกแจงปกติ
18) ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
 
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
​เนื้อหา
1) สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
2) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3) สารและสมบัติของสาร
4) แรงและการเคลื่อนที่
5) พลังงาน
6) กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโลก
7) ดาราศาสตร์และอวกาศ
 
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 70 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
 • ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข
เนื้อหา
1) กลศาสตร์แรง มวล และการเคลื่อนที่
2) ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง
3) เคมีสาร และสมบัติของสาร
4) พลังงาน ความร้อน และของไหล
5) คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม
 
PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 34 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
 • เลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน
 • อัตนัย ตรวจด้วยคน
เนื้อหา
1) ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
2) ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
 
PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู จำนวน 120 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
เนื้อหา
1) ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู
2) สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม
 
PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 100 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
 • เลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน
เนื้อหา
1) ความรู้ทั่วไปทางศิลปกรรมศาสตร์
2) ความรู้ทางทัศนศิลป์และออกแบบ
3) ดนตรีไทย ดนตรีสากล
4) นาฏศิลป์/การแสดง
5) บูรณาการความรู้ด้านทัศนศิลป์ดนตรี และนาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง
 
PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส จำนวน 100 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
 • ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
เนื้อหา
1) คําศัพท์พื้นฐาน (Lexique)
2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง (Grammaire)
3) สํานวน (Expression)
4) วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)
5) การออกเสียง (Prononciation)
 
PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน จำนวน 100 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
 • ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
เนื้อหา
คําศัพท์สํานวน และโครงสร้างภาษาเยอรมัน (Wortschatz und Strukturen)
1) คําศัพท์แยกตามประเภทของคํา รวมทั้งสํานวนที่ประกอบขึ้นจากคํานามและคํากริยา (Nomen-Verb-Verbindungen) และสํานวนที่มีความหมายเฉพาะ (idiomatische Ausdrücke)
2) ไวยากรณ์ระดับคําและประโยค (Grammatik)
 
PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 100 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
 • ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
เนื้อหา
1) คําศัพท์ขั้นพื้นฐาน
2) คันจิขั้นพื้นฐาน
3) ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
4) ญี่ปุ่นศึกษา
 
PAT 7.4 ภาษาจีน จำนวน 100 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
 • ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
เนื้อหา
1) คําศัพท์และสํานวน
2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
3) สัทอักษร
4) ความรู้ทั่วไป
5) อักษรจีน
6) การเขียน
7) การอ่าน
8) สนทนา
 
PAT 7.5 ภาษาอาหรับ จำนวน 100 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
 • ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
เนื้อหา
1) ไวยากรณ์
2) วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ-ไทย
3) คําศัพท์
4) ความเข้าใจภาษา
 
PAT 7.6 ภาษาบาลี จำนวน 100 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
 • ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
เนื้อหา
1) คําศัพท์พื้นฐาน
2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
3) ความเข้าใจภาษา
 
PAT 7.7 ภาษาเกาหลี จำนวน 100 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
 • ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
เนื้อหา
1) ไวยากรณ์
2) คําศัพท์
3) สังคมและวัฒนธรรม
 
รายละเอียดฉบับเต็ม คลิก
     สำหรับการสอบ PAT 7 ภาษาต่างประเทศ จะสามารถสอบได้แค่ 1 ภาษาเท่านั้น เพราะทุกวิชาจัดสอบในช่วงเวลาเดียวกัน

     
     เคล็ดลับและเรื่องราวในรั้วมหาวิทยาลัยยังมีอีกมากมาย เตรียมล้วงลึกทั้งเรื่องการเรียน การใช้ชีวิต เรื่องที่เข้าใจผิด และแนวทางอาชีพในอนาคต จากรุ่นพี่ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งคณะสายวิทย์ สายศิลป์ รับประกันความเข้มข้น 5 ตุลาคมนี้ ที่ HALL EH 106 ไบเทค บางนา จองบัตรได้ถึง 29 ก.ย.นี้ สนใจคลิกเลย
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #GAT #GAT-PAT #GATPAT #GATPAT63 #dek63

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?