/>
ซ่อน
แสดง

ตัวอย่างประเภทผลงาน ในการรับ TCAS รอบ Portfolio []

วิว

การรับสมัครนักเรียนเข้าสถาบันอุดมศึกษาในระบบ TCAS รอบ Portfolio ผลงานและคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ชี้ชะตาได้เลยว่าจะสอบติดรอบนั้นๆ หรือเปล่า ซึ่งผลงานรอบ Portfolio นั้นแบ่งได้หลายประเภท น้องๆ จะต้องดูรายละเอียดให้ดี ว่าคณะ/มหาวิทยาลัย ต้องการผลงานในลักษณะไหน วันนี้พี่ๆ ได้ยกตัวอย่างมาให้ดูแล้ว ไปดูกันเลยค่ะ
 

 ผลงานด้านวิชาการ                              

ผลงานด้านวิชาการที่ปรากฏในรอบ Portfolio จะเน้นในเรื่องของเกรด ผลงานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเป็นนักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการด้านวิชาการที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ ตัวอย่างโครงการในรอบ Portfolio ที่ใช้ผลงานด้านวิชาการ เช่น  

1. โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คุณสมบัติ/ผลงาน >> ผ่านการแข่งขันระดับชาติ อันดับที่ 1-50 ของ สอวน. ที่ส่งเข้าค่ายอบรมของ สสวท. ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
 

2. โครงการความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา

คุณสมบัติ/ผลงาน >> ผ่านการคัดเลือกโครงการ สอวน. ค่าย 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ ได้รับรางวัล ผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ควบคุมอุปกรณ์ด้วยบอร์ดต่างๆ หรือ ได้รับรางวัลอันดับต้นๆ ของการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมหาวิทยาลัย/เขตพื้นที่การศึกษา/ประเทศ/นานาชาติ
 

3. รับตรงรอบ Portfolio คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

คุณสมบัติ/ผลงาน >> หลักฐานแสดงความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตการศึกษาขึ้นไป หรือ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ/นานาชาติ หรือ เป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ
 

4. รับตรงรอบ Portfolio คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ 

คุณสมบัติ/ผลงาน >> ได้รับรางวัลการแข่งขันทางด้านบริหารธุรกิจ ที่จัดโดยองค์กรระดับชาติ หรือ นานาชาติ
 

5. รับตรงรอบ Portfolio คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

คุณสมบัติ/ผลงาน >> กำหนด GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.75
 

6. โครงการนักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์จากการแข่งขันตอบปัญหา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

คุณสมบัติ/ผลงาน >> ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศอันดับ 1, 2 หรือ 3 จากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ จัดโดย ม.สงขลานครินทร์ ความสามารถด้านกีฬา-ดนตรี-ศิลปะ              

ความสามารถด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ ชื่อก็บอกอยู่แล้ว ดังนั้นใครมีความสามารถด้านนี้ ก็เล็งคณะที่สนใจในรอบนี้ได้เลย เพราะมีเปิดรับสมัครกันเกือบทุกมหาวิทยาลัย ซึ่งผลงานในรอบนี้จะเน้นไปที่ผลงานการแข่งขัน หรือหลักฐานว่าเป็นนักกีฬา เคยทำการแสดง หรือ ประกวดต่างๆ เช่น

 1. โครงการความสามารถดีเด่นด้านกีฬา (ทีมชาติ) จุฬาฯ

คุณสมบัติ/ผลงาน >> มีประวัติผลงานและความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่น คือ เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก หรือ เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ เอเชียนเกมส์ ซีเกมส์ หรือการแข่งขันชิงแชมป์โลก/เอเชีย/อาเซียน หรือ เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติที่ได้รับคัดเลือกในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติจากสมาคมกีฬา
 

2. รับตรงรอบ Portfolio คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

คุณสมบัติ/ผลงาน >> แฟ้มสะสมผลงานทางด้านทัศนศิลป์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ หรือถ้วยรางวัลพระราชทาน
 

3. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม มศว สาขาวิชานาฏศิลป์

คุณสมบัติ/ผลงาน >> มีผลงานและได้รับรางวัล การแสดงด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับสถานศึกษา/เขต/จังหวัด/ภูมิภาค/ประเทศ/นานาชาติ และมีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านนาฏศิลป์
 

4. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ม.บูรพา (ด้านดนตรี-ขับร้อง)

คุณสมบัติ/ผลงาน >> มีความสามารถในเครื่องดนตรีอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างดีเยี่ยม และร่วมแสดงหรือร่วมประกวดในการบรรเลงหรือในการขับร้องเพลงไทยและสากล ระดับเขต/ภาค/ประเทศ/ต่างประเทศ โดยต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล หนังสือเชิญ ฯลฯ ความสามารถด้านภาษา                          

รอบ Portfolio เป็นอีกรอบที่น่าสนใจ ไม่ใช่แค่ความสามารถพิเศษ แต่ถ้าเก่งภาษาก็ได้เปรียบเพื่อนๆ แล้ว เพราะหลายมหาวิทยาลัย กำหนดคุณสมบัติทางด้านภาษาไว้ด้วย เช่น

1. โครงการความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ เข้าคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คุณสมบัติ/ผลงาน >> TOEFL (Internert-based) ไม่ต่ำกว่า 100 หรือ IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 7.0 หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 100
 

2. รับตรงรอบ Portfolio คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน มศว

คุณสมบัติ/ผลงาน >> มีผลทดสอบ HSK ระดับ 4 คะแนน 220 ขึ้นไป หรือ ระดับ 5 คะแนน 180 ขึ้นไป
 

3. โครงการหลักสูตรนานาชาติ มศว

คุณสมบัติ/ผลงาน >> มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือ ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
 

4. รับตรงรอบ Portfolio ม.ขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติ/ผลงาน >> มีผลงานการทำกิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และมีคะแนน TOEFL (internet based) ไม่ต่ำกว่า S.5 หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 3.00
 

5. รับตรงรอบ Portfolio คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.เชียงใหม่

คุณสมบัติ/ผลงาน >> มีคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่กำหนด เช่น CMU-eTEGs ไม่น้อยกว่า 50 หรือ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 450 หรือ TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 45 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับคณะ                         

รูปแบบผลงานประเภทสุดท้ายที่น้องๆ ควรจำให้ขึ้นใจ การทำ Portfolio ไม่ใช่ทำตามใจเรา บางครั้งคณะก็อาจกำหนดผลงานที่เราต้องแสดงให้เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับคณะนั้นๆ เพื่อให้เห็นว่าน้องๆ มีความสนใจและเหมาะกับคณะนั้นจริงๆ เช่น


1. รับตรงรอบ Portfolio คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 

คุณสมบัติ/ผลงาน >> ทำกิจกรรมทางสังคมหรือพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องภายใน 3 ปี โดยมีหนังสือรับรอง/ประกาศนียบัตร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

2. รับตรงรอบ Portfolio คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

คุณสมบัติ/ผลงาน >> มีประสบการณ์การไปเรียนที่รัสเซีย/เครือรัฐเอกราช หรือ มีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม/การแข่งขันเกี่ยวกับความรู้ของประเทศรัสเซีย/เครือรัฐเอกราช หรือ มีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม/การแข่งขันเกี่ยวกับภาษารัสเซีย
 

3. รับตรงรอบ Portfolio คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ 

คุณสมบัติ/ผลงาน >> ใช้ Portfolio ที่เกี่ยวกับงาน Sketch Design รูป Perspective หรืองานออกแบบทางสถาปัตยกรรม/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร
 

4. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ 

คุณสมบัติ/ผลงาน >> มีความสามารถพิเศษด้านการแสดง, การกำกับการแสดง, การเขียนบท หรือ เคยได้รับรางวัลากรแข่งขันหรือเป็นที่ยอมรับทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, ด้านการแสดง, การกำกับการแสดง, การเขียนบท ในระดับเขตการศึกษา/จังหวัด/ภูมิภาค/ประเทศ/นานาชาติ
 

5. รับตรงรอบ Portfolio คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

คุณสมบัติ/ผลงาน >> มีใบรับรองการเข้าฝึกงานในโรงพยาบาลสัตว์หรือเข้าค่ายเตรียมสัตวแพทย์ ที่จัดโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ได้รับจากสัตวแพทยสภา ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=na

พี่นา - ผู้เขียน

ดีไซน์เนอร์ประจำเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #พอร์ตฟอลิโอ้

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?