/>
ซ่อน
แสดง

สรุปงานแถลงข่าว #กสพท63 เปิดรับ 54 สาขา รวม 2,650 ที่นั่ง เริ่มสมัคร 10 ต.ค.นี้! []

วิว
สวัสดีค่ะ วันนี้ (3 ตุลาคม 2562) ทาง กสพท หรือกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครใน TCAS 63 มีรายละเอียดเกี่ยวกับคณะ/สาขาที่เปิดรับ วิธีการสมัคร ไปดูรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะ
 
สรุปงานแถลงข่าว กสพท63
 ทดสอบ Icon ยังใช้เกณฑ์เดิม และยังอยู่ใน TCAS รอบ 3 เหมือนเดิม
 ทดสอบ Icon เปิดรับทั้งหมด 54 สาขาวิชา (ปีที่แล้ว 49 สาขา) รวมทั้งสิ้น 2,650 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon มีเพิ่มมา 5 สาขาจากปีที่แล้วคือ
    - คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช - โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
    - สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
    - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    - คณะเภสัชศาสตร์ (การบริบาลทางเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 ทดสอบ Icon เด็กซิ่วที่จะซิ่วเข้าคณะเดิมใน กสพท ต้องลาออกก่อนวันที่ 17 เม.ย.63
 ทดสอบ Icon หากสมัครแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ 7 วันหลังจากชำระเงิน

 ทดสอบ Icon เอกสารทั้งหมด รวมทั้งใบสมัคร เมื่ออัพโหลดเสร็จแล้วต้องเก็บไว้ เนื่องจากต้องใช้แสดงในวันสอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร
 ทดสอบ Icon เปิดรับสมัครวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท ตั้งแต่ 10-31 ตุลาคม 2562
 ทดสอบ Icon สมัครที่ http://www9.si.mahidol.ac.th/
 ทดสอบ Icon ค่าสมัครสอบ 800 บาท
 ทดสอบ Icon เอกสารประกอบการสมัคร (อัพโหลด) มีดังนี้
    1.รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน) นามสกุล .jpg กว้างไม่น้อยกว่า 180 พิกเซล และไม่เกิน 500 พิกเซล สูงไม่น้อยกว่า 200 พิกเซล และไม่เกิน 600 พิกเซล ขนาดไฟล์ไม่เกิน 240 KB
    2.สำเนาบัตรประชาชน (สำเนาบัตรประชาชน) นามสกุล .jpg / pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
    3.เอกสารวุฒิการศึกษา (ปพ.7 / ปพ.1 / ปพ.2) นามสกุล .jpg / pdf ขนาดไม่เกิน 2 MB
       * ม.6 ใช้ ปพ.7 เด็กซิ่วใช้ ปพ.1 หรือ ปพ.2
    4.เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบลาออก นามสกุล .jpg / pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 

เกณฑ์คะแนนที่ใช้
1.คะแนนวิชาเฉพาะแพทย์  30% (สอบ 7 มีนาคม 2563)
2.คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชาหลัก 70% แบ่งเป็น
    - ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา รวม  40%
    - คณิตศาสตร์  20%
    - ภาษาอังกฤษ  20%
    - ภาษาไทย  10%
    - สังคมศึกษา  10%
3.คะแนน O-NET เกิน 60% ขึ้นไป
*เด็กซิ่วไม่คิดเกณฑ์นี้
 
คณะที่เปิดรับและจำนวนรับ
กลุ่มคณะแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดรับ 20  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดรับ 176 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ-กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ  เปิดรับ 30 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดรับ 55 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เปิดรับ 65 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เปิดรับ 30 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดรับ 129 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  เปิดรับ 29 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดรับ 260 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (รพ.ราชวิถี)  เปิดรับ 60 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (รพ.เลิดสิน)  เปิดรับ 15 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เปิดรับ 165 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดรับ 40 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  เปิดรับ 50 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช - รพ.ตากสิน เปิดรับ 20 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)  เปิดรับ 57 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)  เปิดรับ 38 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เปิดรับ 12 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  เปิดรับ 30 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เปิดรับ 12 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  เปิดรับ 10 ที่นั่ง

กลุ่มคณะทันตแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดรับ 80 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดรับ 83 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดรับ 18 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดรับ 20 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เปิดรับ 58 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดรับ 15 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เปิดรับ 30 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เปิดรับ 17 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เปิดรับ 10 ที่นั่ง

กลุ่มคณะสัตวแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดรับ 150 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เปิดรับ 100 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดรับ 30  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดรับ 20 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดรับ 40 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับ 10 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  เปิดรับ 10 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปิดรับ 10 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เปิดรับ 30 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เปิดรับ 10 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดรับ 10 ที่นั่ง

กลุ่มคณะเภสัชศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ (การบริบาลทางเภสัชกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดรับ 71 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดรับ 80 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดรับ 120 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดรับ 65 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ (การบริบาลทางเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับ 20 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับ 20 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับ 30 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ (การบริบาลทางเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปิดรับ 10 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ (การบริบาลทางเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปิดรับ 10 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  เปิดรับ 120 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ (การบริบาลทางเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยพายัพ  เปิดรับ 10 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ (การบริบาลทางเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยสยาม  เปิดรับ 20 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เปิดรับ 20 ที่นั่ง

สนามสอบวิชาเฉพาะ
 ทดสอบ Icon กรุงเทพและปริมณฑล
 ทดสอบ Icon จังหวัดเชียงใหม่
 ทดสอบ Icon จังหวัดขอนแก่น
 ทดสอบ Icon จังหวัดสงขลา
 ทดสอบ Icon จังหวัดพิษณุโลก
 ทดสอบ Icon จังหวัดอุบลราชธานี
 ทดสอบ Icon จังหวัดชลบุรี
 ทดสอบ Icon จังหวัดนครราชสีมา

ทดสอบ Icon
 ระเบียบการฉบับที่ 1 คลิกที่นี่
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับที่ 2 คลิกที่นี่


ย้ำอีกครั้ง! วันที่ 10 ต.ค.62 จะเป็นวันที่เริ่มเปิดรับรับสมัครวิชาเฉพาะแพทย์เท่านั้น ส่วนการเลือกคณะจะต้องทำการเลือกในระบบ TCAS รอบ 3 วันที่ 17 - 27 พ.ค.63 เป็นการแยกระบบกันค่ะ ถ้าไม่สมัครวิชาเฉพาะแพทย์ ก็ไม่สามารถเลือกคณะ กสพท ใน TCAS รอบ 3 ได้นะคะ อย่าลืมสมัครล่ะ
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#กสพท #กสพท 63 #กสพท. #กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย #กลุ่มแพทย์ #TCAS63 #แถลงข่าว กสพท #แถลงข่าว กสพท

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?