/>
ซ่อน
แสดง

แนะแนวเส้นทางสอบเข้า TCAS 63 "กลุ่มคณะแพทย์ทางเลือก" []

วิว

 
สวัสดีค่ะน้องๆ ถ้าเราพูดถึง "สาขาแพทย์" ที่เปิดสอนในประเทศไทย หลายคนคงนึกถึง 3 สาขาวิชาจากกลุ่ม กสพท อย่าง แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ แต่นอกเหนือจาก 3 สาขานี้แล้ว ยังมีแพทย์ อีก 3 สาขาวิชา อย่าง "การแพทย์แผนไทย" "การแพทย์แผนไทยประยุกต์" และ "การแพทย์แผนจีน"
 

 
คณะนี้เรียนอะไร
กลุ่มคณะ/สาขาแพทย์ทางเลือก เป็นสาขาที่เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และการบำบัดรักษาผู้ป่วย ในรูปแบบที่แตกต่างจากแพทย์แผนปัจจุบัน หรือหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตออกไป โดยการเรียนแพทย์ทางเลือกแต่ละสาขา จะได้รับวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันไป คือ
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ : การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน : การแพทย์แผนจีนบัณฑิต
   
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และ การแพทย์แผนไทยประยุกต์
ในการเรียน 2 สาขาวิชานี้ จะเป็นหลักสูตร 4 ปี โดยเนื้อหาการเรียนการสอน มีความคล้ายคลึงกัน คือ เรียนรู้การตรวจรักษาคนไข้ ด้วยศาสตร์และทักษะแบบโบราณ สามารถแบ่งออกเป็น 4 แขนงหลักๆ ได้แก่ เวชกรรม (การตรวจรักษา) หัตถเวชกรรม (นวดรักษา) เภสัชกรรม (ตำรับยาสมุนไพร) เเละผดุงครรภ์ ซึ่งสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ก็จะแตกต่างจากการแพทย์แผนไทย ตรงที่มีการสอดแทรกความรู้เรื่องแพทย์แผนปัจจุบันเข้าไปด้วย
 
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
เป็นการเรียนรู้การตรวจรักษาและบำบัดคนไข้ ด้วยศาสตร์แบบจีน อย่างเช่น การรมยา การฝังเข็ม การนวดทุยหนา รวมไปถึงการใช้สมุนไพรจีนในการช่วยการรักษาด้วย โดยแต่ละสถาบันใช้ระยะเวลาในการเรียนที่แตกต่างตามหลักสูตร โดยที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรียน 5 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยพะเยา เรียน 6 ปี
 
คณะที่เปิดสอนในประเทศไทย
     แม้ว่าทั้ง 3 สาขา จะเป็นกลุ่มแพทย์ ส่วนใหญ่ก็สังกัดอยู่ใน คณะแพทยศาสตร์ ของแต่ละมหาวิทยาลัย แต่ก็มีบางมหาวิทยาลัย ที่ทั้ง 3 สาขาวิชากระจายตัวอยู่ภายใต้คณะอื่นๆ ที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
 • มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการแพทย์แผนไทย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
 • มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาแพทยศาสตร์บูรณาการ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
   
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาแพทยศาสตร์บูรณาการ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์
   
แต่ละมหาวิทยาลัยเปิดรับในรอบไหนบ้าง

 
หมายเหตุ: อ้างอิงจากระเบียบการ TCAS 62
 
ตัวอย่างโครงการในแต่ละรอบ
รอบที่ 1 Portfolio
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการช้างเผือก
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก: GPAX + GPA รายวิชา + Portfolio + สัมภาษณ์
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยมหิดล
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก: GPAX + GPA รายวิชา +Portfolio
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โควตาพิเศษสำนักวิชา
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก: GPAX + GPA รายวิชา + เรียงความ + Portfolio
 
รอบที่ 2 โควตา
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยทักษิณ โควตาภูมิภาค
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GPAX + GPA รายวิชา + สัมภาษณ์
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการพลเมืองจิตอาสา
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GAT + PAT 2
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการโควตาโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GPAX + GAT + PAT 2
 
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GPAX + O-NET + GAT + PAT 2
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยพะเยา
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GPAX + GAT + PAT 2
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GAT + PAT 1 + PAT 2
 
รอบที่ 4 Admission
ทดสอบ Icon สาขาแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์/แพทย์แผนจีน
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GPAX + O-NET + GAT + PAT 2
 
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการรับตรงทั่วประเทศ
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GPAX + O-NET + GAT + PAT 2
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GAT + PAT 1 + PAT 2
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: O-NET + สัมภาษณ์
หมายเหตุ: อ้างอิงจากระเบียบการ TCAS 62
 
Q & A คำถามยอดฮิต
1. เรียนแพทย์ทางเลือก 4 ปี ถือว่าเป็นแพทย์ไหม?
ทดสอบ Icon เป็นคำถามที่น้องๆ หลังไมค์มาเยอะมาก บอกเลยว่า ก็ยังคงเป็น "แพทย์" หรือ "คุณหมอ" เหมือนกัน ทำหน้าที่เป็นผู้รักษาคนไข้ เหมือนกัน เพียงแต่ขอบเขตในการทำงานจะแตกต่างกัน และวิธีการรักษาก็จะแตกต่างกัน
 
2. เรียนแพทย์แผนทางเลือก จบมามีงานทำไหม?
ทดสอบ Icon เป็นเสียงยืนยันจากบัณฑิตจบใหม่ว่า ยังนับเป็นสาขาที่เป็นความต้องการของสังคมอยู่ แม้ว่าในสังคมจะหันไปพึ่งการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีน ยังมีความสำคัญต่อการรักษาคนไข้ เช่น การผดุงครรภ์ การใช้สมุนไพรทั้งไทย-จีน การฝังเข็ม เป็นต้น ทั้งนี้การทำงานก็ไม่ได้อยู่แต่ในโรงพยาบาลเท่านั้น สามารถเปิดคลินิกเอง หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการแพทย์ต่างๆ ได้
 
3. สอบใบประกอบวิชาชีพไหม
ทดสอบ Icon เมื่อเรียนจบจากสาขาการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีน จะต้องสอบใบประกอบโรคศิลปะ ของแต่ละสาขาก่อน
 
4. อยากเรียนแพทย์แผนจีน จำเป็นจะต้องรู้ภาษาจีนก่อนไหม
ทดสอบ Icon ถ้าให้ยึดตามเกณฑ์การรับสมัคร ก็ไม่ถึงกับว่าจะต้องรู้ภาษาจีนมาก่อน เพราะหลายมหาวิทยาลัยจะมีการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนในช่วงปีแรกๆ แต่...ถ้ามีมีความรู้ด้านนี้บ้าง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากขึ้น
 
ขอบคุณภาพประกอบจาก https://www.thaihealth.or.th/
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #แพทย์แผนไทย #แพทย์แผนไทยประยุกต์ #แพทย์แผนจีน #แพทย์ทางเลือก #แพทย์บูรณาการ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?