/>
ซ่อน
แสดง

แนะแนวเส้นทางสอบเข้า TCAS 63 "สาขาในคณะแพทยฯ แต่ไม่ได้เรียนหมอ" []

วิว

 
     สวัสดีค่ะน้องๆ เวลาที่เปิดดูคณะ ดูสาขาในระเบียบการ มีความสงสัยเรื่องคณะ เรื่องสาขาวิชากันบ้างไหมคะ โดยเฉพาะในเจอสาขาที่ไม่คาดคิดอยู่ในบางคณะ อย่าง "คณะแพทยศาสตร์" ที่ใครหลายๆ คนคิดว่า จะต้องมีสาขาเดียว คือสาขาที่เรียนจบแล้วไปเป็น "หมอ" แต่ความเป็นจริง มีหลายๆ มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในสาขาอื่นๆ ด้วย
 

 
คณะนี้เรียนอะไร
     หลายๆ มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนสาขาอื่นๆ นอกเหนือจากหลักสูตร "แพทยศาสตรบัณฑิต" ในคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งก็สามารถบ่งบอกได้ว่า แต่ละสาขาจะต้องเรียนอะไรเกี่ยวกับแพทย์ จะต้องมีบางส่วนที่เชื่อมโยงกับอาชีพแพทย์ หรืออาจจะทำงานร่วมกันกับแพทย์ โดยแต่ละสาขาจะเปิดสอนในหลักสูตร 4 ปี
 
สาขาที่เปิดสอนในประเทศไทย
     นอกจากสาขาแพทยศาสตร์ แต่ละมหาวิทยาลัยยังเปิดสอนสาขาต่างๆ ต่อไปนี้
  • สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
     เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการกู้ชีพ การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผู้ที่มีอาการป่วยกะทันหัน ให้พ้นจากภาวะฉุกเฉิน โดยทำหน้าที่ประเมินอาการ ประสานงาน บำบัด ดูแลรักษา ลำเลียงผู้ป่วย และขอบเขตหน้าที่อื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานพยาบาล
 
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
     หรือ Health Data Science เป็นหลักสูตรที่ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มจธ. จะเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ จัดเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น ข้อมูลประวัติการรักษา ข้อมูลการใช้ยา ข้อมูลการวิจัย เป็นต้น เพราะจะมีการเรียนทั้งในด้านของวิทยาศาสตร์สุขภาพ กายวิภาคศาสตร์ และโรคต่างๆ รวมถึงมีการเขียนโปรแกรมด้วย
 
  • สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
     เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการแก้ไขการพูดและการได้ยิน ตั้งแต่การตรวจ การวินิจฉัย บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้กับผู้ที่มีความผิดปกติทางด้านภาษาและการพูด และทางการได้ยิน ซึ่งจะมีการเรียนในเรื่องของสรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สัทศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และจิตวิทยาด้วย
 
  • สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์
     เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการประเมิน วินิจฉัย ออกแบบ ประดิษฐ์คิดค้นและรักษาผู้ป่วยด้วยการใช้กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้กับร่างกายเพื่อช่วยเหลือการเคลื่อนไหว เพิ่มประสิทธิภาพ-ความสะดวกสบาย หรือทดแทนส่วนของร่างกาย
 
  • สาขาวิชาเวชนิทัศน์/สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
     เป็นสาขาที่เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อชนิดต่างๆ เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด วีดิทัศน์ หุ่นจำลอง สื่อสมัยใหม่ เป็นต้น สำหรับการเรียนการสอน เผยแพร่ โฆษณา ทั้งที่เกี่ยวกับการแพทย์ และไม่เกี่ยวกับการแพทย์ โดยจะมีการเรียนรู้พื้นฐานทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ คล้ายๆ กับการแพทย์ + เทคโนโลยี + นิเทศศาสตร์
 
     นอกจากนี้คณะแพทยศาสตร์บางบางสถาบันยังรวมสาขาทางอื่นๆ หรือสาขาทางสหเวชศาสตร์ เช่น สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น เข้าไปในคณะแพทยศาสตร์ด้วย
 
แต่ละมหาวิทยาลัยเปิดรับในรอบไหนบ้าง

 
หมายเหตุ: อ้างอิงจากระเบียบการ TCAS 62
 
ตัวอย่างโครงการในแต่ละรอบ
รอบที่ 1 Portfolio
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการเด็กดีมีที่เรียน
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก: GPAX + สัมภาษณ์
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยมนวมินทราธิราช
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก: Portfolio + สัมภาษณ์
ทดสอบ Icon ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โควตาพิเศษสำนักวิชา
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก: ผลสอบตามที่กำหนด + ผลสอบภาษาอังกฤษ + Portfolio
 
รอบที่ 2 โควตา
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการเวชกิจฉุกเฉิน
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GPAX + GPA + สัมภาษณ์
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยขอนแก่น โควตาพื้นที่
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: วิชาสามัญ + PAT 1 + PAT 2
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GAT + PAT 1 +PAT 2
 
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยพะเยา
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GPAX + O-NET + GAT + PAT 2
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยมหิดล
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: วิชาสามัญ + GAT + PAT 2
ทดสอบ Icon ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GPAX + GPA + GAT + PAT 1 +PAT 2
 
รอบที่ 4 Admission
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูล
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GAT + PAT 1 + PAT 2
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอื่นๆ
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GAT + PAT 2
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยมหิดล
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: GPAX + O-NET + GAT + PAT 2 + สัมภาษณ
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก: O-NET + GAT
หมายเหตุ: อ้างอิงจากระเบียบการ TCAS 62
 
Q & A คำถามยอดฮิต
1. เรียนจบสายศิลป์มา จะสมัครได้ไหม?
ทดสอบ Icon ทุกสาขาวิชาเปิดรับแผนการเรียน "วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์" เป็นหลัก ยกเว้นม.นวมินทราธิราช และในรอบที่ 4 บางสาขาอาจจะอะลุ่มอล่วย ให้สายศิลป์สมัครได้ ทั้งนี้ให้สอบถามไปยังสาขาวิชาโดยตรง
 
2. เรียน "ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์" จบมาเป็น "หมอ" ไหม?
ทดสอบ Icon แม้ว่าสาขานี้จะอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ แต่เมื่อเรียนจบก็ไม่ได้รับวุฒิ "แพทยศาสตรบัณฑิต" นั่นก็คือ เป็น "หมอ" ไม่ได้ จะได้รับวุฒิการศึกษา "วิทยาศาสตรบัณฑิต" ทำงานอยู่ในแผนกฉุกเฉิน และนั่งไปกับรถพยาบาล
 
3. แต่ละสาขา จบออกมาได้รับวุฒิการศึกษาอะไร?
ทดสอบ Icon แต่ละสาขาจะได้รับวุฒิการศึกษาเป็น "วิทยาศาสตรบัณฑิต" ยกเว้น สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ที่ได้วุฒิ "เทคโนโลยีบัณฑิต" และสาขากายอุปกรณ์ศาสตร์ ที่ได้วุฒิ "กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต"
 
ขอบคุณภาพประกอบจาก pixabay
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS 63 #ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ #เวชนิทัศน์ #เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ #กายอุปกรณศาสตร์ #ความผิดปกติของการสื่อความหมาย #วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ #แพทยศาสตร์ #แพทย์ รามา #แพทย์ ศิริราช

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?