/>
ซ่อน
แสดง

รายละเอียด #รับตรง63 สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับรวมกว่า 5,233 คน []

วิว
สวัสดีค่ะ ในสัปดาห์นี้นอกจากมีกำหนดการ TCAS 63 ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ออกมาแบบรัวๆ แล้ว ยังมีรายละเอียดของรับตรง 63 ที่ไม่ได้เข่าร่วม TCAS อย่าง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ประกาศรายละเอียดในการรับของปีการศึกษา 2563 โดยจะรับทั้งหมด 3 ระบบคือ 1.ระบบคัดตรงจากพื้่นที่  2.ระบบสอบกลาง(admission) และ 3.ระบบรับอิสระ ไปดูรายละเอียดกันค่ะ
 

หลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนรับ
ทดสอบ Icon ระดับปริญญาตรี
   1.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 3,623 คน (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี)
   2.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) จำนวน 200 คน
   3.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข) จำนวน 350 คน
   4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน จำนวน 50 คน
   5.สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์ จำนวน 320 คน

ทดสอบ Icon
 ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
   1.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เทคนิคเภสัชกรรม) จำนวน 320 คน
   2.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) จำนวน 200 คน
   3.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เวชระเบียน) จำนวน 120 คน
   4.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์) จำนวน 50 คน


รายละเอียดแต่ละรอบ
ระบบคัดตรงจากพื้นที่
 ทดสอบ Icon รับเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์-คณิต
 ทดสอบ Icon ใช้ GPAX 5 ภาคการศึกษา สัดส่วน 20%
 ทดสอบ Icon ใช้ GPA วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิชาละ 10% (รวมเป็น 30%)
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติ สมศ. และ สัมภาษณ์ สัดส่วน 10%
 ทดสอบ Icon การสอบ (แบบความถนัด) สัดส่วน 40% โดยเป็นการสอบวัดสมรรถนะทางสมอง 4 ด้าน ประกอบด้วย

     1.ด้านภาษา เป็นความสามารถเกี่ยวกับความเข้าใจ ความหมายและความสามารถในการจับใจความ แปลความของเรื่องราวที่ได้อ่าน

     2.ด้านตัวเลข/จำนวน เป็นความสามารถเกี่ยวกับการเห็นความสัมพันธ์ของจำนวนและปริมาณ ความเข้าใจความหมายของจำนวนและกลวิธีในการคิดคำนวณ

     3.ด้านเหตุผล เป็นความสามารถในการใช้วิจารณญาณเพื่อค้นหารายละเอียด ข้อเท็จจริง ความเกี่ยวข้อง การจำแนกประเภท และมูลเหตุของสิ่งต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยการเชื่อมโยงความคิดอย่างสมเหตุสมผล

     4.ความระแวดระวังและความตื่นตัว เป็นความจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในการตัดสินใจจากสถานการณ์ต่างๆ


การรับแบบ Admission
 ทดสอบ Icon รับเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์-คณิต และกลุ่มพัฒนาบุคลากร
 ทดสอบ Icon ใช้ GPAX 6 ภาคการศึกษา สัดส่วน 20%
 ทดสอบ Icon ผลสอบ ONET (5 รายวิชา) สัดส่วน 30%
 ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT (รหัส 85) สัดส่วน 20%
 ทดสอบ Icon ผลสอบ PAT (รหัส 72) สัดส่วน 30%
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์


การรับอิสระ
 ทดสอบ Icon รับจำนวนคงเหลือจากการรับ 2 รอบ
 ทดสอบ Icon สมัครด้วยตนเอง ณ สถานศึกษา
 ทดสอบ Icon ใช้ GPAX 6 ภาคการศึกษา, ONET (5 รายวิชา), GAT (รหัส 85) และ PAT (รหัส 72) รวม 70%
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ 30%

การสมัครของ สถาบันพระบรมราชชนก จะสมัครออนไลน์ที่
https://admission.pi.in.th น้องๆ สามารถติดตามปฎิทินการรับสมัครผ่านช่องทางต่างๆ ได้ประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติม พี่ๆ ทีมงานเว็บเด็กดีจะรีบมาอัพเดททันทีจ้าาาา
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง63 #สถาบันพระบรมราชชนก #พยาบาลศาสตร์ #สาธารณสุขศาสตร์ #การแพทย์แผนไทย #รับตรงสถาบันพระบรมราชชนก #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

บทความที่นิยมอ่านต่อ

  • ถูกลบเนื่องจาก:
   Earnnn
   Guest IP
   #1
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   รับเด็กซิ่วมั้ยค่ะ

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   Pat
   Guest IP
   #2
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   รับเด็กซิ่วไหมคะ แล้วกลุ่มพัฒนาบุคลากรนี้คือใครคะ

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   Gust
   Guest IP
   #3
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   ศึกษารายละเอียดด้วยนะเช่น

   -ต้องพักหอในตลอด4ปี

   -เรียนไม่จบ ต้องชดใข้ทุน2เท่าตามจำนวนปีที่เรียน

   -เรียนจบต้องใช้ทุน4ปี ลาออกก่อนหรือไม่ไป ต้องชดใช้ทุนคืน2เท่า

   ฯลฯ

   //////////////

   ข้อความส่วนหนึ่งในสัญญาทุนในการเข้าเรียน วิทยาลัยบรมราชชนนี ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

   อยากให้น้องๆ และผู้ปกครองอ่านให้ละเอียด ก่อนตกลงใจ ยอมรับ..

   ตอนจบจะได้ไม่มีปัญหาว่า เป็น"สัญญาทาส" "สัญญาไม่เป็นธรรม"

   .............................

   ข้อ ๕ การบังคับให้ชดใช้เงินเมื่อผิดสัญญา

   (ก) ในระหวา่ งการศึกษา ถา้ขา้พเจา้ตอ้งออกจากสถานศึกษา เนื่องจากต้องลาออก หรือถูกออก

   หรือถูกให้ออกด้วยประการใด นอก จากเหตุสุดวิสัย หรือตาย ข้าพเจ้า ตอ้งชดใชค้่าเสียหายแก่ทางราชการใน

   อัตราปี ละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เศษของปี คิดเป็ น ๑ ปีและเงินค่าปรับ อีก ๑ เท่าของจ านวนเงิน

   ดงักล่าวนบัแต่วนั ที่เริ่มรับทุนการศึกษาเป็นตน้ ไป

   (ข) เมื่อข้าพเจา้สา เร็จการศึกษาและไดร้ับคา สั่งใหไ้ปปฏิบตัิงานในส่วนราชการ หรือหน่วย

   บริการเจ้าของทุนการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นที่กระทรวงสาธารณสุข กา หนด หากขา้พเจา้ ไม่เขา้ปฏิบตัิงาน

   ตามคา สั่งในขอ้ ๔ ขา้พเจา้ยนิยอมชดใชค้่าเสียหายตามระยะเวลาที่ใชใ้นการศึกษาใหแ้ก่ทางราชการในอตัรา

   ปี ละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เศษของปีคิดเป็นหน่ึงปีและเงินค่าปรับอีก ๑ เท่าของจ านวนเงิน

   ดงักล่าว

   ในกรณีที่ขา้พเจา้ปฏิบตัิงานไปบา้งแลว้แต่ไม่ครบกา หนดตาม สัญญาขา้พเจา้ยนิยอมใชเ้งินดงักล่าว

   โดยลดลงตามส่วนของเว ลาที่ปฏิบัติงาน

   (ค) ขา้พเจา้ไม่ตอ้งรับผดิชดใชเ้งินตามขอ้ ๕ (ข) หากข้าพเจ้าเป็ นเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง

   ดงัต่อไปน้ี

   (๑) ตาย

   (๒) แพทยข์องทางราชการ ซ่ึงผรู้ับสัญญากา หนดไดต้รวจและรับรองเป็น

   ลายลกัษณ์อกัษรวา่ ไม่สามารถปฏิบตัิงานไดเ้พราะเจบ็ ป่ วย

   (๓) ขา้พเจา้ถูกสั่งใหอ้อกจากราชการเพราะเป็นผมู้ีร่างกายทุพพลภาพ

   ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดห้ รือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค

   ตามที่กา หนดในกฎ ก .พ.

   (๔) กระทรวงสาธารณสุขไม่สามา รถรับข้าพเจ้าเข้าปฏิบัติงานได้

   (ง) ข้าพเจ้าจะน าเงินที่จะต้องชดใช้คืน เงินค่าปรับและเงินค่าเสียหายตามสัญญาน้ี ช าระ

   ใหแ้ก่ผรู้ับสัญญา ณ ที่ทา การของผรู้ับสัญญาภายใน ๓๐ วัน นบัแต่วนั ที่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงยอดเงิน

   ที่จะต้องช าระหากไม่ชา ระภายในกา หนดขา้พเจา้ยอมให้คิดดอกเบ้ีย ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี และยินยอม

   ให้ผู้รับสัญญารับหรือหักเอาเงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินสะสม หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้า มีสิทธ์ิไดร้ับ

   จากทางราชการเพื่อชดใช้เงินที่ข้าพเจ้าต้องรับผิดตามสัญญาน้ีและยอมใหบ้ งัคบั เอาจากทรัพย์สินอื่น ๆ

   ของข้าพเจ้าได้อีกด้วย

   ..........................................

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   _aye
   Guest IP
   #4
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   การสอบ(แบบความถนัด)นี่ ทางวิทยาลัยเป็นจัดสอบเองหรอคะ

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   Nuruljannah
   Guest IP
   #5
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   รอบแรกเด็กซิ่วรับไหมค่ะ

   ตอบกลับ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?