/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 1 : รวม 8 โครงการรอบ Portfolio ม.แม่ฟ้าหลวง []

วิว

สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เผยรายละเอียด TCAS 63 รอบ Portfolio ที่เปิดรับทั้งหมด 8 โครงการ โดยแต่ละโครงการจะมีแบบฟอร์มในการทำ Portfolio ที่ชัดเจน โดยพอร์ตจะต้องเย็บมุมเท่านั้น สมัครพร้อมกันทั้ง 8 โครงการ วันที่ 2 - 16 ธ.ค.62 (ระบบปิด 15.00 น.) ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 

โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว
 ทดสอบ Icon เปิดรับ  26  สาขาวิชา
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.ปี 3
 
ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยดังนี้
    1.งานสัมมนาครูแนะแนวครั้งที่ 9-13
    2.งานประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 1-5
    3.งานทัศนศึกษาดูงาน ณ ม.แม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่ปีการศึกษา 61  
    4.งานแนะแนวการศึกษาสัญจรโรงเรียนในภาคเหนื่อ ตั้งแต่ปีการศึกษา 61  
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มี GPA แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.50 (แต่ละสาขากำหนดต่างกัน)
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ความยาวไม่เกิน 5 หน้า A4
 
ทดสอบ Icon ครูแนะแนวรวบรวมใบสมัครและหลักฐานการสมัครส่งที่ ม.แม่ฟ้าหลวง
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
 ทดสอบ Icon เปิดรับ  26  สาขาวิชา
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่มีผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านต่างๆเป็นที่ประจักษ์ และบำเพ็ญประโยชน์ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือกิจกรรมภายในโรงเรียน กิจกรรมชุมชน หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มี GPA แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.50 (แต่ละสาขากำหนดต่างกัน)
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ความยาวไม่เกิน 10 หน้า A4
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ
 ทดสอบ Icon เปิดรับ  26  สาขาวิชา
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon เรียนในห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ (English Program / Mini English Program)
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มี GPA แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.50 (แต่ละสาขากำหนดต่างกัน)
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 ทดสอบ Icon เปิดรับ  26  สาขาวิชา
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.ปี 3 หรือ กศน.
 
ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของสงขลา (จะนะ, เทพา, นาทวี, สะบ้าย้อย)
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มี GPA แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.50 (แต่ละสาขากำหนดต่างกัน)
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ความยาวไม่เกิน 5 หน้า A4
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา
 ทดสอบ Icon เปิดรับ  28  สาขาวิชา
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช. / กศน. / อื่นๆ)
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่มีความพิการดังต่อไปนี้
    1.ผู้พิการทางการมองเห็น เฉพาะผู้ที่สามารถใช้อักษรเบรลล์ หรือตาเห็นเลือนราง
    2.ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เฉพาะผู้ที่สามารถเขียนได้และใช้แขนได้
    3.ผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย เฉพาะผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มี GPA แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.50 (แต่ละสาขากำหนดต่างกัน)
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เอกสารแนะนำตนเอง ความยาวไม่เกิน 5 หน้า A4
 
ทดสอบ Icon สมัครรอบที่ 1 2 ธ.ค.62 - 23 มี.ค.63
 
ทดสอบ Icon สมัครรอบที่ 2 17 เม.ย. - 19 มิ.ย.63
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โควตาพิเศษสำนักวิชา
 ทดสอบ Icon เปิดรับ  34  สาขาวิชา
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช. / กศน. / อื่นๆ)
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มี GPA แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเรียงความหัวข้อตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon บางสาขาใช้ผลสอบอื่นๆ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, HSK เป็นต้น
**รายละเอียดแต่ละสาขากำหนดต่างกัน โปรดเช็กตามระเบียบการอีกครั้ง
 ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon เปิดรับ  34  สาขาวิชา
 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติการศึกษา (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
    * สำเร็จการศึกษา Grade 12 ตามระบบการศึกษาโรงเรียนในประเทศอเมริกา
    * สำเร็จการศึกษา Year 13 ตามระบบการศึกษาโรงเรียนในประเทศอังกฤษ
    * สำเร็จการศึกษา GCE O-Level หรือ IGCSE ตามระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษ
    * สำเร็จการศึกษา GED ตามระบบการศึกษาในประเทศอเมริกาหรือประเทศแคนาดา
    * สำเร็จการศึกษา ระบบการศึกษาโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์
    * สำเร็จการศึกษา ระบบอื่นๆ ตามหลักสูตร ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติของแต่ละสาขา ตามรายละเอียดแนบท้าย คลิก
 ทดสอบ Icon สมัครรอบที่ 1 2 ธ.ค.62 - 23 มี.ค.63
 
ทดสอบ Icon สมัครรอบที่ 2 17 เม.ย. - 19 มิ.ย.63
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
 ทดสอบ Icon เปิดรับ  23  สาขาวิชา
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช. / กศน. / อื่นๆ)
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon มี GPA แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.00 (แต่ละสาขากำหนดต่างกัน)
 
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติด้านความสามารถดังนี้
    * ด้านดนตรีสากล
    * ด้านดนตรีไทย - พื้นบ้านล้านนา
    * ด้านนาฏศิลป์
    * ด้านกีฬา
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีผลงานที่แต่ละด้านกำหนด ความยาว 5-10 หน้า A4
 
ทดสอบ Icon แผ่น CD บันทึกผลการแสดงความสามารถพิเศษ
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

34 สาขาวิชา ม.แม่ฟ้าหลวง
1.สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
2.สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
3.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
4.สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
5.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (เน้นการบริหารการโรงแรม อาหาร และเครื่องดื่ม)
6.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน)
7.สาขาวิชานิติศาสตร์
8.สาขาวิชาการบัญชี
9.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
10.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
11.สาขาวิชาจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ)
12.สาขาวิชาจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน)
13.สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
14.สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ (ควบ 2 ปริญญา)
15.สาขาวิชาเคมีประยุกต์
16.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
17.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ)
18.สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์
19.สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
20.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
21.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
22.สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
23.สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
24.สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
25.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
26.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
27.สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
28.สาขาวิชาจีนศึกษา
29.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
30.สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
31.สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
32.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
33.สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
34.สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (หลักสูตร 6 ปี)
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง #มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #ม.แม่ฟ้าหลวง #TCAS63 ม.แม่ฟ้าหลวง #มฟล. #MFU #MFU

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?