/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 16 คณะ รวมกว่า 2,503 ที่นั่ง []

วิว

สวัสดีค่ะ อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เปิดรับเยอะไม่แพ้ใครเลยก็คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยใน TCAS 63 รอบ Portfolio ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับทั้งหมด 16 คณะ รวมแล้ว 2,503 ที่นั่ง รับสมัครพร้อมกัน 2 - 16 ธ.ค.นี้ จะมีคณะอะไรเปิดบ้าง และแต่ละคณะกำหนดรายละเอียดอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 

สำนักวิชาการจัดการ
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25
 
ทดสอบ Icon ยกเว้นสาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในผลงานที่สาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาบัญชี รับ 150 คน
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับ 30 คน
    สาขาวิชาการเงิน รับ 50 คน
    สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ รับ 60 คน
    สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รับ 100 คน
    สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ รับ 150 คน
    สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ รับ 60 คน
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดสำนักวิชาการจัดการ คลิกที่นี่

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในผลงานที่สาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รับ 60 คน
    สาขาวิชากายภาพบำบัด รับ 20 คน
    สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (Bilingual) รับ 20 คน
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ คลิกที่นี่

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในผลงานที่สาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม รับ 40 คน
    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม รับ 30 คน
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คลิกที่นี่

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในผลงานที่สาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับ 100 คน
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คลิกที่นี่

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในผลงานที่สาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    สาขาวิชานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ รับ 20 คน
    สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล รับ 50 คน
    สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล รับ 30 คน
    สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม รับ 60 คน
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล รับ 25 คน
    สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รับ 30 คน
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ คลิกที่นี่

สำนักวิชาศิลปศาสตร์
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในผลงาน/ผลการสอบอื่นๆ ที่สาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาภาษาไทย รับ 50 คน
    สาขาวิชาอาเซียนศึกษา รับ 80 คน
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) รับ 30 คน
    สาขาวิชาภาษาจีน รับ 110 คน
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คลิกที่นี่

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (แพทย์เพื่อชาวชนบท)
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
 
ทดสอบ Icon ผู้สมัคร และบิดามารดา มีภูมิลำเนาอยูาในจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง นครศรีธรรมราช
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ : แพทยศาสตร์ รวม 48 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในผลงานวิชาการ, คุณธรรม จริยธรรม
 
ทดสอบ Icon เขียนเรียงความ "เป้าหมายในการเรียนแพทย์" 1 หน้ากระดาษ A4
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการแพทย์เพื่อชาวชนบท คลิกที่นี่

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ : วิทยาศาสตร์กีฬาและการออกกำลังการ รวม 48 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 ทดสอบ Icon รายละเอียดสาขาวิทยาศาสตร์กีฬาฯ คลิกที่นี่

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในผลงานที่สาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ (รับรวม 100 คน)
    สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
    สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คลิกที่นี่

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในผลงาน/เรียงความที่สาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ รับ 110 คน
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ คลิกที่นี่

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon ยกเว้นสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในผลงานที่สาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    สาขาวิชารัฐศาสตร์ รับ 50 คน
    สาขาวิชานิติศาสตร์ รับ 80 คน
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับ 75 คน
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คลิกที่นี่

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์ / ปวช.สาขาประมง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในผลงาน/เรียงความที่สาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รับ 100 คน
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล รับ 20 คน
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่

สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.20
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในผลงานที่สาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ รับ 30 คน
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี คลิกที่นี่

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในผลงาน/เรียงความที่สาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี รับ 30 คน
    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รับ 50 คน
    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับ 50 คน
    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ รับ 30 คน
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รับ 30 คน
    สาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ รับ 25 คน
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่นี่

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25
 
ทดสอบ Icon ยกเว้นสาขาสถาปัตยกรรม มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในผลงานที่สาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาสถาปัตยกรรม รับ 40 คน
    สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ รับ 20 คน
    สาขาวิชาการออกแบบภายใน รับ 20 คน
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดสำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คลิกที่นี่

วิทยาลัยนานาชาติ
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในผลงาน/ผลสอบอื่นๆ ที่สาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    สาขาวิชานิติศาสตร์ (นานาชาติ) รับ 40 คน
    สาขาวิชาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน (นานาชาติ) รับ 40 คน
    สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) รับ 40 คน
    สาขาวิชาการบัญชี (นานาชาติ) รับ 40 คน
    สาขาวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับสากล (นานาชาติ) รับ 40 คน
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดวิทยาลัยนานาชาติ คลิกที่นี่

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
*อยู่ในระหว่างการดำเนินการ โปรดติดตามรายละเอียดอีกครั้ง
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.วลัยลักษณ์ #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?