/>
ซ่อน
แสดง

แนะแนวเส้นทางสอบเข้า TCAS 63 "คณะศิลปกรรมศาสตร์/คณะกลุ่มศิลปะ" []

วิว
         สายอาร์ตห้ามพลาดเด็ดขาด เพราะแนะแนววันนี้ จะพูดถึงเส้นทางการสอบเข้ากลุ่มคณะสายศิลปะหรือสายออกแบบต่างๆ เรียกว่าเป็นกลุ่มเฉพาะทางที่มีน้องๆ สนใจไม่น้อยเลยทีเดียว จะรวมทั้งหลักสูตรที่เป็นศิลปบัณฑิต และศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดังนั้นก็จะครอบคลุมทั้งคณะวิจิตรศิลป์ จิตรกรรม ศิลปกรรมศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ใครอยากเข้ากลุ่มคณะนี้ ติดตามต่อได้เลย


กลุ่มคณะนี้เรียนอะไร
         ขอเรียกกลุ่มคณะนี้ว่ากลุ่มสายอาร์ตนะคะ เพราะเกือบ 100% ของการเรียนคณะนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดและสร้างผลงาน ในกลุ่มคณะศิลปกรรมศาสตร์ จิตรกรร ประติมากรรม มัณฑนศิลป์ ฯลฯ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาศิลปะ ทฤษฎีศิลปะต่างๆ และการนำมาประยุกต์ออกมาในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด งานปั้น งานออกแบบต่างๆ การแสดง เป็นต้น ดังนั้น คณะกลุ่มศิลปะ จะมีหลากหลายสาขา หลายแขนง ขึ้นอยู่กับความสนใจของน้องๆ พอจะแบ่งกลุ่มได้ดังนี้
         1. เรขศิลป์/นิเทศศิลป์ เรียนเกี่ยวกับการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ ทั้งพวกโปสเตอร์ ป้ายโฆษณาต่างๆ การออกแบบโลโก้ต่างๆ พูดง่ายๆ ก็คือเป็นการออกแบบโดยการใช้รูปและตัวอักษรเพื่อสร้างสื่อ ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์
         2. การออกแบบต่างๆ จะเรียนเกี่ยวกับแนวความคิด กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ซึ่งในประเทศไทยก็มีหลักสูตรการออกแบบที่หลากหลาย เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ออกแบบเครื่องเคลือบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
         3. จิตรกรรม / ประติมากรรม / ภาพพิมพ์ / ทัศนศิลป์ จะเป็นการเรียนที่เกี่ยวข้องกับศิลปะโดยตรง เป็นการนำองค์ความรู้ด้านศิลปะ มาสร้างสรรค์ให้เป็นศิลปะแขนงต่างๆ เช่น ภาพวาดด้วยเทคนิคการใช้สีแบบต่างๆ งานปั้นต่างๆ งานเพ้นท์ เป็นต้น
         4. การแสดง / การละคอน / นาฏศิลป์ ศาสตร์ด้านการแสดง-นาฏศิลป์ก็นับเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่ง จะได้เรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ และเจาะลึกในศาสตร์แขนงต่างๆ เช่น การแสดง การละคอน จะได้เรียนทั้งการเขียนบท เครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า ทักษะการแสดง, นาฏศิลป์ จะได้เรียนการแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่างๆ และยังแบ่งได้เป็นนาฏศิลป์ไทยกับตะวันตกอีกด้วย
         5. ดุริยางคศิลป์ จะเรียนเกี่ยวกับ "ดนตรี" ทั้งดนตรีไทยและตะวันตก จะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานทฤษฎีทางดนตรีไปจนถึงการลงลึกในแต่ละชนิดของเครื่องดนตรี นอกจากนี้ยังมีสาขาที่ประยุกต์กับปัจจุบันด้วย เช่น ดนตรีเชิงพาณิชย์ เป็นต้น

สาขาที่เปิดสอนในประเทศไทย
         จากข้อมูลข้างต้นคงเห็นแล้วว่า กลุ่มสาขาด้านศิลปะ มีหลายศาสตร์ หลายแขนงมากๆ และบางสาขาก็อาจไปแฝงตัวอยู่ในคณะอื่นๆ ได้ เช่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรงนี้ก็ต้องสังเกตกันดีๆ ค่ะ และที่สำคัญแต่ละมหาวิทยาลัยก็อาจใช้ชื่อไม่เหมือนกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่า ม.นั้นๆ จะเรียกสาขาว่าอะไร ซึ่งสาขาที่เปิดสอนในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตและศิลปบัณฑิต มีดังนี้
         - สาขาวิชานฤมิตศิลป์                   - สาขาวิชาการละคอน
         - สาขาวิชานิเทศศิลป์                   - สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
         - สาขาวิชานาฏยศิลป์ / นาฏศิลป์     - สาขาวิชาการออกแบบ
         - สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ         - สาขาวิชาศิลปะไทย
         - สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์             - สาขาวิชาจิตรกรรม
         - สาขาวิชาประติมากรรม               - สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
         - สาขาวิชาทัศนศิลป์                    - สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
         - สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์    - สาขาวิชาศิลปะการแสดง
         - สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์    - สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
         - สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม    - สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
         - สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย    - สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
         - สาขาวิชาการแสดงดนตรี               - สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
         - สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง       - สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

แต่ละมหาวิทยาลัย เปิดรับรอบไหนบ้าง
 

ยกตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจในแต่ละรอบ
รอบที่ 1 Portfolio
1.1 โครงการรอบ Portfolio คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
เกณฑ์คัดเลือก :
Portfolio + สัมภาษณ์
1.2 โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร
เกณฑ์คัดเลือก :
Portfolio + สัมภาษณ์
1.3 โครงการรับรอบ Portfolio มรภ.สวนสุนันทา
เกณฑ์คัดเลือก :
Portfolio + สอบเฉพาะทาง/ปฏิบัติ

 
รอบที่ 2 โควตา
2.1 โควตาภาคเหนือ ม.เชียงใหม่
เกณฑ์คัดเลือก :
วิชาสามัญ + วิชาเฉพาะ หรือ PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
2.2 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม มศว
เกณฑ์คัดเลือก :
สอบทฤษฎี + สอบปฏิบัติ + สอบสัมภาษณ์
2.3 โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา ม.ธรรมศาสตร์
เกณฑ์คัดเลือก :
มีผลงานแสดงความเป็นผู้นำหรือจิตอาสา + GAT

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
3.1 TCAS รอบ 3 ม.บูรพา
เกณฑ์คัดเลือก :
GPAX 20% + GAT 10% + PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 70%
3.2 TCAS รอบ 3 ม.มหาสารคาม
เกณฑ์คัดเลือก :
GAT 100%
3.3 TCAS รอบ 3 ส.ลาดกระบัง (สาขาวิชาจิตรกรรมและมีเดียอาตส์, สาขาวิชาประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม, สาขาวิชาภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น)
เกณฑ์คัดเลือก :
GAT 50% + PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 50%

รอบที่ 4 แอดมิชชั่น
4.1 TCAS รอบ 4 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์)
เกณฑ์คัดเลือก :
GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 10% + PAT 6 40%
4.2 TCAS รอบ 4 ม.สงขลานครินทร์
เกณฑ์คัดเลือก :
GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 10% + PAT 6 40%
4.3 TCAS รอบ 4 ม.ธรรมศาสตร์
เกณฑ์คัดเลือก :
GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 10% + PAT 6 40%

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
5.1 รับตรงอิสระ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
เกณฑ์คัดเลือก :
มีประวัติหรือมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา + สอบวิชาเฉพาะของคณะ
5.2 รับตรงอิสระ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร
เกณฑ์คัดเลือก :
สอบวิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์ + สอบวิชาเฉพาะสาขา
5.3 รับตรงอิสระ มศว
เกณฑ์คัดเลือก :
Portfolio + สอบภาคทฤษฎี + สอบปฏิบัติ (เฉพาะบางสาขา) + สัมภาษณ์

Q&A คำถามยอดฮิต
Q: จะเรียนศิลปกรรม ต้องวาดรูปเก่งไหม?
         คณะศิลปกรรมนั้นค่อนข้างกว้างค่ะ มีหลายสาขาให้เลือกเรียน ซึ่งบางสาขาไม่ได้เรียนเกี่ยวกับศิลปะโดยตรง เช่น นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง ดุริยางคศิลป์ การละคอน จึงไม่จำเป็นต้องวาดรูปเก่งก็ได้
         แต่หลายๆ สาขา ที่ต้องใช้ทักษะด้านการวาดรูปก็จำเป็นต้องวาดรูปได้ เพราะกลุ่มคณะนี้โดยเฉพาะวิจิตรศิลป์ มัณฑนศิลป์ หรือสาขานิเทศศิลป์ ฯลฯ จะต้องสอบวาดเส้นด้วย ดังนั้นก็ต้องมีพื้นฐานด้วยจ้า และในบางสาขาก็จะมีสอบวิชาเฉพาะสาขาอีก เช่น ถ้าจะเข้าสาขาออกแบบพัสตราภรณ์ เอกแฟชั่นก็จะมีสอบความถนัดทางออกแบบแฟชั่นด้วย
         สรุปแล้ว ไม่จำเป็นต้องวาดเก่งมากก็ได้ แต่ควรมีพื้นฐานบ้าง เพราะเป็นทักษะจำเป็นในการสอบเข้าค่ะ หากไม่มีพื้นฐานเลยก็ต้องพยายามฝึกกันหน่อยน้า
 

Q : ทำไมบางสาขาของบางมหาวิทยาลัยอยู่ในคณะสถาปัตย์ แล้วเรียนเหมือนกันมั้ย
          หากเป็นหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตเหมือนกัน ก็เรียนเหมือนกันค่ะ ทั้งนี้ก็แล้วแต่มหาวิทยาลัยจะสังกัดอยู่ในคณะไหน บางที่ไม่มีคณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมก็อาจอยู่ในสถาปัตย์ได้ค่ะ 

Q : สอบเข้ารอบไหนดี?
         แนะนำให้สอบเข้ารอบ 1-3 ค่ะ แต่รอบ 1-2 จะมีเยอะกว่า เพราะคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะด้านศิลปะต่างๆ จำเป็นต้องสอบทฤษฎีและปฏิบัติด้วย ก็เลยไปอยู่ในรอบนี้เยอะ ซึ่งการเข้ารอบแอดมิชชั่นที่ใช้ข้อสอบกลางอย่างเดียวคงวัดผลไม่ได้มาก ดังนั้นจึงรับมากในรอบ 1-2 ส่วนรอบ 3 ก็ยังมีรับอยู่แต่ไม่เยอะมากแล้วค่ะ ใครรู้ตัวว่าจะเข้ากลุ่มคณะนี้แน่ๆ รีบเตรียมตัวให้พร้อม เพราะ       
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #tcas63 #ศิลปกรรมศาสตร์ #จิตรกรรม #ประติมากรรม #สอบเข้า ศิลปกรรม

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?