/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 1 : โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.มหาสารคาม (สมัคร 2-16 ธ.ค.62) []

วิว

สวัสดีค่ะ ใครที่มีเกรดดี และได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ห้ามพลาดรับตรงโครงการนี้เลยค่ะ TCAS63 รอบ 1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับทุกคณะ โครงการนี้ใช้เกรด + แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 

คณะ-สาขาที่เปิดรับ
คณะแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

คณะเภสัชศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาโภชนาการ การกำหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย

คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยา
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมี

คณะเทคโนโลยี
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาประมง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน)
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่)
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชานฤมิตศิลป์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

คณะการบัญชีและการจัดการ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการตลาด
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบริหารการเงิน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบัญชี
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาจีน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน - ลาว
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน - เขมร
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน - เวียดนาม
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทย
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจิตวิทยา
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสังคมศึกษา
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทย
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาทัศนศิลป์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศิลปะการแสดง

คณะวัฒนธรรมศาสตร์    
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม

คณะนิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิติศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ทั่วประเทศ
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละคณะกำหนด
 
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ มีกำหนดขั้นต่ำ GPA ด้วย
 
ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาให้บริการแก่สังคม มีหลักฐานประจักษ์ชัดเจนและมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด
    * มีความเป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม
    * เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตัวเป็นตัวอย่างที่ดี
    * เป็นผู้มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
    * เป็นผู้มีส่วนร่วมในการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด    

เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon ใบสมัครตามแบบฟอร์มของ ม.มหาสารคาม
 
ทดสอบ Icon รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 
ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน
 
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประชาชน
 
ทดสอบ Icon สำเนาทะเบียนบ้าน
 
ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)
 
ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
ทดสอบ Icon แบบรายงาน ก. และแบบรายงาน ข. ตามที่ ม.มหาสารคามกำหนด

ปฏิทินโครงการ


ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.มหาสารคาม #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #โครงการเด็กดีมีที่เรียน #โครงการเด็กดีมีที่เรียน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?