/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 1 : รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น (24 คณะ) []

วิว

สวัสดีค่ะ มาแล้วนะคะสำหรับรายละเอียดการรับรอบ Portfolio ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน TCAS 63 เปิดรับเยอะมากกกกกก บางคณะเปิดรับถึง 9 โครงการกันเลยทีเดียว มีทั้งวิทยาเขตขอนแก่นและหนองคาย สมัคร 2-16 ธ.ค.62 เราไปดูโครงการที่เปิดรับในรอบนี้กันเลยค่ะ
 

คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (พสวท) คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ที่ผ่านการคัดเลือกจาก สสวท. คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว) คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการทุนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการทุนช้างเผือก คลิก

คณะเกษตรศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีศักยภาพสูง คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์นอกเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการรับบุตรบุคลากรด้านอ้อยและน้ำตาล คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว) คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนผู้พิการ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา คลิก

คณะศึกษาศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข. คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา คลิก

คณะพยาบาลศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า คลิก

คณะแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีความพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) คลิก
 ทดสอบ Icon อบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คลิก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีศักยภาพสูง คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา คลิก

คณะเทคนิคการแพทย์
 ทดสอบ Icon รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คลิก
 ทดสอบ Icon รับสมัครกลุ่มเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก
 ทดสอบ Icon ครงการรับนักเรียนผู้พิการ คลิก

คณะสาธารณสุขศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา คลิก

คณะทันตแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีผู้มีศักยภาพสูง คลิก

คณะเภสัชศาสตร์
 ทดสอบ Icon รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการพิเศษ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ กลุ่มรร.นานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ คลิก

คณะเทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีศักยภาพสูง คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว) คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา คลิก
 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คลิก

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีศักยภาพสูง คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา 

คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีศักยภาพสูง คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก

คณะนิติศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีศักยภาพสูง คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
 ทดสอบ Icon รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา คลิก

วิทยาลัยนานาชาติ
 ทดสอบ Icon รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก

คณะเศรษฐศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีศักยภาพสูง คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิก

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
 ทดสอบ Icon โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีศักยภาพสูง คลิก

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย
 ทดสอบ Icon โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีศักยภาพสูง คลิก

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย
 ทดสอบ Icon โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีศักยภาพสูง คลิก

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
 ทดสอบ Icon โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีศักยภาพสูง คลิก

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.ขอนแก่น #มหาวิทยาลัยขอนแก่น #รอบ Portfolio #รอบ Portfolio

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?