/>
ซ่อน
แสดง

แนะแนวเส้นทางสอบเข้า TCAS 63 “กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ - วิทยาการคอมพิวเตอร์” []

วิว
สวัสดีค่ะ ปิดท้ายซีรี่ส์ "แนะแนวเส้นทางสอบเข้า TCAS63" ด้วยกลุ่มคณะ "เทคโนโลยีสารสนเทศ - วิทยาการคอมพิวเตอร์" กันค่ะ เป็นกลุ่มที่เฉพาะทางมากๆ น้องๆ ที่เรียนในสายนี้พื้นฐานจะเป็นคนที่ชอบด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีอยู่แล้ว รวมทั้งการพัฒนาระบบ การออกแบบและทำเกม กลุ่มคณะนี้ก็สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ค่ะ

มองแบบภาพรวม ส่วนใหญ่จะคิดว่าในกลุ่มสาขานี้ก็เหมือนกันแหละ เรียนอะไรก็ได้ แต่ในเชิงลึกจะมีความแตกต่างกันค่ะ โดยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจะเน้นเชิงระบบ ภาพรวม การสื่อสารทางสารสนเทศมากกว่า ส่วนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะเน้นในส่วนของซอฟท์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ ไปเจาะลึกรายละเอียดกันเลยค่ะ

 

"เทคโนโลยีสารสนเทศ - วิทยาการคอมพิวเตอร์" เรียนเกี่ยวกับอะไร
ทดสอบ Icon เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT หรือ Information Communication Technology :ICT) เป็นสาขาที่ศึกษาการสื่อสารผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของเทคโนโลยี ซึ่งระบบนี้จะต้องเรียนในหลายส่วน เช่น วิชาการเขียนโปรแกรม วิชาด้านระบบเครือข่าย วิชาด้านมัลติมีเดีย หรือวิชาด้านธุรกิจไอที วิชาฐานข้อมูล วิชาการจัดการข้อมูล วิชาเกี่ยวกับการตลาดในด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี วิชาด้านการสื่อสารหรือด้านสังคม รวมถึงวิชาพื้นฐานอย่างวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษด้วย

IT / ICT เป็นสาขาที่เรียนแบบคลอบคลุมทั้งระบบสารสนเทศ เพื่อที่จะเข้าใจในหลายๆ ด้าน และนำความรู้มาปรับใช้ นอกจากนี้ยังมีหลายสาขาด้าน IT ที่มีการประยุกต์นำวิชาอื่นมาเพิ่ม เช่น การเรียนทางด้านกราฟิก การออกแบบธุรกิจสารสนเทศ เครือข่ายเชิงประยุกต์ เพื่อให้ตอบสนองการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโลปัจจุบัน สายงานของทางนี้ก็เช่น นักออกแบบและดูแลระบบฐานข้อมูล, นักพัฒนาซอฟต์แวร์/เว็บไซต์, ผู้ดูแลระบบเครือข่าย, นักพัฒนาเกม, นักสร้างสื่อมัลติมีเดีย, นักออกแบบระบบเชื่อมต่อผู้ใช้ หรือที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ เป็นต้น

ทดสอบ Icon วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) เน้นเรียนทางด้าน คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ เน้นที่การเรียนโปรแกรม การเขียนโค้ด(Coding) ภาษาต่างๆ ในการเขียนโปรแกรม เข้าใจหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เน้นที่ระบบของคอมพิวเตอร์ ต่างจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่เน้นเรื่องการสื่อสารของระบบสารสนเทศ มีรายวิชาที่ทับซ้อนกัน เลยทำให้ผู้ที่จบทั้ง IT และ CS สามารถทำงานร่วมกันได้

สรุปๆ ง่ายคือ เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม เน้นไปทางซอฟต์แวร์ ประมาณว่าการสร้างงานขึ้นมาโดยใช้การเขียนโปรแกรม คิดถึงกระบวนการ วิธีการ และการประมวลผลเพื่อให้ระบบทำงานได้ แต่ก็มีเรียนฮาร์ดแวร์ด้วย เพราะเป็นพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว สายงานก็เช่น งานด้านเทคนิคหรืองานผู้เชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์, ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์, ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์ เป็นต้น


แต่ละมหาวิทยาลัยเปิดรับรอบไหนบ้าง
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ


กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างที่น่าสนใจในแต่ละรอบ (พร้อมเกณฑ์คะแนน)
รอบที่ 1 Portfolio
1.1 รอบ Portfolio คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX > 2.75 + Portfolio ผลงานที่แสดงความสามารถ

1.2 รอบ Portfolio คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX > 3.25 + Portfolio + จดหมายแนะนำตนเอง

1.3 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.บูรพา (จันทบุรี)
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : Portfolio ความสามารถพิเศษ(กีฬา, ดนตรี, นาฏศิลป์) + สอบสัมภาษณ์


รอบที่ 2 โควตา
2.1 โครงการรับตรงสอบข้อเขียน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : สอบข้อเขียนความรู้ด้านคณิตศาสตร์(210) และความรู้ด้านภาษาอังกฤษ(230)

2.2 โควตาพื้นที่ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX > 2.50 + ผลสอบวิชาสามัญ(09 19 29 39/89)

2.3 โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : เป็นนร.ใน 14 จว.ภาคใต้ + ผลสอบวิชาสามัญ(7 วิชาหลัก)


รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
3.1 TCAS รอบ 3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX > 2.75 + GPA คณิต/วิทย์  > 3.00 + ผลสอบวิชาสามัญ(39 49 59 69)

3.2 TCAS รอบ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + GPA คณิต/วิทย์ + GAT, PAT 1, PAT 2 (ไม่กำหนดขั้นต่ำ)

3.3 TCAS รอบ 3 คณะวิทยาศาสตร์ (IT / CS) ม.ขอนแก่น
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : ผลสอบวิชาสามัญ(29 39 49 59 69) + สอบสัมภาษณ์


รอบที่ 4 แอดมิชชั่น
ใช้เกณฑ์เดียวกันทุกมหาวิทยาลัย
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX 20% // O-NET 30% // GAT 10% // PAT 1 20% // PAT 2 20%

กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX 20% // O-NET 30% // GAT 10% // PAT 1 10% // PAT 2 30%

*เช็กเกณฑ์จากระเบียบการอีกครั้ง

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
5.1 TCAS รอบ 5 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.นเรศวร
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GAT, PAT 1, PAT 2 + Portfolio

5.2 TCAS รอบ 5 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : ผลสอบวิชาสามัญ(7 วิชาหลัก) รวมไม่น้อยกว่า 210 คะแนน + Portfolio

5.3 TCAS รอบ 5 คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก : GPAX > 2.00 + สอบคณิตและภาษาอังกฤษ + สอบสัมภาษณ์

 

Q&A คำถามยอดฮิต
Q : แยกความแตกต่างระหว่าง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้อย่างไร?
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเน้นในเชิงภาพรวมของระบบสารสนเทศ การจัดการข้อมูล การใช้ระบบสารสนเทศมาเป็นเทคโนโลยีในการสื่อสาร รวมไปถึงการทำส่วนของมัลติมิเดีย แอนิเมชั่นและเกม จะอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะ (เป็นเชิงผสมผสานกับทางศิลปกรรม)

ส่วนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะเน้นเรื่องของซอฟท์แวร์ของคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ส่วนฮาร์ดแวร์รู้บ้างเพราะต้องรุ้หลักการทำงาน (แต่ซ่อมไม่เป็นนะ) เน้นการเขียนโปรแกรม การเขียนภาษาเพื่อคุยกับคอมพิวเตอร์ เราอยากให้คอมพิวเตอร์ทำงานออกมาแบบไหนก็ใช้ภาษาเดียวกับคอมพิวเตอร์และป้อนระบบการทำงานลงไปให้คอมพิวเตอร์ทำงานค่ะ


Q : ถ้าอยากเข้ารอบ Portfolio ผลงานที่จะยื่นในสาขานี้ควรเป็นแบบไหน?
ผลงานที่สามารถใส่ลงไปได้ เช่น การเข้าร่วมประกวด/แข่งกัน เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์ การเรียนโค้ด การเขียนโปรแกรม การตอบคำถามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือถ้าไม่ได้แข่งขันอะไร ก็ลองใส่ผลงานที่เคยทำ หรือกิจกรรมการเข้าค่าย, การไป OpenHouse, ไปงานแฟร์เกี่ยวกับการศึกษา ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาขานี้

Q : เรียนสายศิลป์-คำนวณ สามารถสอบเข้าสาขาไหนได้บ้างในกลุ่มนี้?
ส่วนใหญ่สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจะรับเด็กสายศิลป์-คำนวณด้วยค่ะ (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย) ถ้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่จะรับแต่สายวิทย์ แต่ก็มีบางหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ รับทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์-คำนวณ เลยค่ะ

ในกลุ่มคณะนี้ไม่ได้มีงานล็อคเฉพาะ ประมาณว่า เด็ก IT ก็สามารถมาทำงานเขียนโปรแกรมเหมือนเด็ก CS ได้ แต่ต้องมีการพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรม ซึ่งตรงนี้เป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมของแต่ละบุคคลเลย พอเรียนจบแล้วอาจจะไม่ได้วัดว่าจบสาขาไหน 100% แต่ต้องวัดกันที่ความสามารถอีกด้วย การไม่หยุดเรียนรู้จะทำให้เราเก่งขึ้นเรื่อยๆ นะคะ :)

 
ขอบคุณภาพประกอบจาก
https://schooledbyscience.com
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ #สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ #IT #ICT #CS #สารสนเทศ #สารสนเทศ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?