/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 1 : ม.เทคโนโลยีสุรนารี (กลุ่มคณะ+โครงการ) []

วิว

สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งมีข่าวรับตรงรอบ Portfolio ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาฝากค่ะ โดยจะมีทั้งแบบรับเป็นกลุ่มคณะ และรับเป็นโครงการต่างๆ บางโครงการไม่มีกำหนด Portfolio ด้วย แต่รอบนี้เปิดรับเฉพาะ ม.6 เท่านั้น สมัครพร้อมกัน 2-11 ธ.ค.62 ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 

กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จำนวนรับ 55 คน
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 (ทุกแผนการเรียน)
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon ไม่มีข้อกำหนด Portfolio ในเกณฑ์การคัดเลือก

 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (นานาชาติ) จำนวนรับ 50 คน
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 (ทุกแผนการเรียน)
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon หากมีผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น SAT, TU-GET, TOEFL, IELTS, TOEIC อื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ทดสอบ Icon ไม่มีข้อกำหนด Portfolio ในเกณฑ์การคัดเลือก
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดกลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม คลิก

กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวนรับ 100 คน
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ จำนวนรับ 120 คน
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวนรับ 60 คน
    สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (นานาชาติ) จำนวนรับ 50 คน
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon ยกเว้นสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรฯ หากมีผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น SAT, TU-GET, TOEFL, IELTS, TOEIC อื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ทดสอบ Icon ไม่มีข้อกำหนด Portfolio ในเกณฑ์การคัดเลือก
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดกลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คลิก

กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับ 130 คน
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 (สายวิทย์)
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ, พัฒนาคุณธรรม  ทดสอบ Icon จริยธรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดกลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คลิก

กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล จำนวนรับ 40 คน
    สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวนรับ 85 คน
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 (ทุกแผนการเรียน)
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มี GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล มี GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดกลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล คลิก

โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มีผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเคยได้รับใบ ทดสอบ Icon ประกาศฯ/โล่/รางวัล จากหน่วยงานระดับประเทศที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ ใน 3 ด้านนี้
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการเด็กดีมีคุณธรรม คลิก

โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรในเขตจังหวัดภาคอีสาน
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon ยกเว้นสาขาพยาบาลศาสตร์ มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00 และมี GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิก

โครงการลูกแสดทอง
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคลากรประจำที่ปฏิบัติงานใน มทส. มาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจาก มทส.
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon ยกเว้นสาขาพยาบาลศาสตร์ มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00 และมี GPA กลุ่มวิชาภาษา ทดสอบ Icon อังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการลูกแสดทอง คลิก

โครงการผู้พิการ
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
    สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
    สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
    สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
    สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มี GPA แต่ละกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 2.50 (แยกวิทย์-ศิลป์)
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้มีประเภทความพิการตามที่สาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร คลิก
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการผู้พิการ คลิก

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.เทคโนโลยีสุรนารี #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #รอบพอร์ต #Portfolio #มทส. #มทส.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?