/>
ซ่อน
แสดง

จุฬาฯ เผยรายละเอียด #TCAS63 รอบ 1 เปิดรับ 28 โครงการ รวม 846 ที่นั่ง! []

วิว
สวัสดีค่ะ ถึงแม้ว่าระเบียบการยังไม่มา แต่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้เผยโครงการที่จะเปิดรับใน TCAS 63 รอบที่ 1 มาก่อนทั้งหมด 28 โครงการ พร้อมทั้งคณะที่เปิดรับและจำนวนรับ โดยทางจุฬาฯ จะเริ่มเปิดรับสมัคร 3-16 ธ.ค.นี้ มีโครงการอะไรเปิดรับบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 

(1) โครงการรับนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ  5  ที่นั่ง

(2) โครงการรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  จำนวนรับ  10  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  จำนวนรับ  5  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  จำนวนรับ  5  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ  จำนวนรับ  1  ที่นั่ง

(3) โครงการรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวนรับ  50  ที่นั่ง

(4)  โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ.และ วมว.) และโรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวนรับ  80  ที่นั่ง

(5) โครงการรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
คณะอักษรศาสตร์  จำนวนรับ  10  ที่นั่ง

(6) โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปการละครเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร
คณะอักษรศาสตร์  จำนวนรับ  5  ที่นั่ง

(7) โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ
คณะอักษรศาสตร์  จำนวนรับ  5  ที่นั่ง

(8) โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์  จำนวนรับ  30  ที่นั่ง

(9) โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์
9.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ฯ พสวท. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  จำนวนรับ  5  ที่นั่ง

9.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ (พสวท.) นักเรียนที่ผ่านการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการฯ  จำนวนรับ  10  ที่นั่ง

9.3 โครงการโอลิมปิกวิชาการ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์  จำนวนรับ  9  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  จำนวนรับ  14  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมี  จำนวนรับ  25  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยา  จำนวนรับ  6  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตววิทยา  จำนวนรับ  5  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์  จำนวนรับ  12  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพฤกษศาสตร์  จำนวนรับ  9  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพันธุศาสตร์  จำนวนรับ  9  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม  จำนวนรับ  20  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาธรณีวิทยา  จำนวนรับ  8  ที่นั่
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  จำนวนรับ  20  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  จำนวนรับ  8  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีวเคมี  จำนวนรับ  12  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  จำนวนรับ  18  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจุลชีววิทยา   จำนวนรับ  12  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร  จำนวนรับ  18  ที่นั่ง

9.4 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์  จำนวนรับ  6  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  จำนวนรับ  10  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมี  จำนวนรับ  16  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยา  จำนวนรับ  6  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตววิทยา  จำนวนรับ  5  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์  จำนวนรับ  8  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพฤกษศาสตร์  จำนวนรับ  6  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพันธุศาสตร์  จำนวนรับ  6  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม  จำนวนรับ  15  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาธรณีวิทยา  จำนวนรับ  6  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  จำนวนรับ  15  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  จำนวนรับ  6  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีวเคมี  จำนวนรับ  8  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  จำนวนรับ  12  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจุลชีววิทยา   จำนวนรับ  8  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร  จำนวนรับ  12  ที่นั่ง

9.5 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กและเยาวชน  จำนวนรับ  25  ที่นั่ง

(10) โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรมเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  จำนวนรับ  10  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  จำนวนรับ  5  ที่นั่ง

(11) โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาใน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 ทดสอบ Icon หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จำนวนรับ  4  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  จำนวนรับ  4  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต  จำนวนรับ  2  ที่นั่ง

(12) โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์  จำนวนรับ  3  ที่นั่ง

(13) โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
คณะครุศาสตร์  จำนวนรับ  10  ที่นั่ง

(14) โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์  จำนวนรับ  7  ที่นั่ง

(15) โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์  จำนวนรับ  5  ที่นั่ง

(16) โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา
คณะครุศาสตร์  จำนวนรับ  6  ที่นั่ง

(17) โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์  จำนวนรับ  2  ที่นั่ง

(18) โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์  จำนวนรับ  18  ที่นั่ง

(19) โครงการรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์  จำนวนรับ  4  ที่นั่ง

(20) โครงการรับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์  จำนวนรับ  4  ที่นั่ง

(21) โครงการรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี และสาขาชีววิทยาเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาเภสัชกรรมอุสาหการ  จำนวนรับ  5  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม  จำนวนรับ  5  ที่นั่ง

(22) โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาทัศนศิลป์  จำนวนรับ  5  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกเรขศิลป์  จำนวนรับ  15  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกมัณฑนศิลป์  จำนวนรับ  15  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกนิทรรศการศิลป์    จำนวนรับ  5  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกเซรามิก  จำนวนรับ  5  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย  จำนวนรับ  12  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก  จำนวนรับ  15  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย  จำนวนรับ  5  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก  จำนวนรับ  3  ที่นั่ง

(23) โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
คณะสหเวชศาสตร์  จำนวนรับ  3  ที่นั่ง

(24) โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
คณะสหเวชศาสตร์  จำนวนรับ  5  ที่นั่ง

(25) โครงการรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา  จำนวนรับ  8  ที่นั่ง

(26) โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษฯ เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร   จำนวนรับ  5  ที่นั่ง

(27) โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ)
 
ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  จำนวนรับ  4  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา  จำนวนรับ  2  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์  จำนวนรับ  2  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  จำนวนรับ  2  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย  จำนวนรับ  5  ที่นั่ง

(28) โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะฯ ระดับชาติ นานาชาติเข้าศึกษาในจุฬาฯ
 
ทดสอบ Icon คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย  จำนวนรับ  5  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย  จำนวนรับ  5  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา  จำนวนรับ  10  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีไทย  จำนวนรับ  10  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีสากล  จำนวนรับ  10  ที่นั่ง

ย้ำอีกครั้งนะคะว่าจุฬาฯจะเปิดรับรอบแรก 3-16 ธ.ค.62 ดูจากชื่อโครงการแล้วสามารถเดา Portfolio ได้เลยค่ะ ตอนนี้ก็เริ่มเตรียมผลงานกันให้เรียนร้อย รอระเบียบการฉบับเต็มออกมา คาดว่าไม่นานเกินรอแน่นอนค่ะ


 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#จุฬา #TCAS63 #TCAS จุฬา #จุฬาฯ รอบแรก #โครงการ จุฬาฯ #รอบ Portfolio #รอบ Portfolio

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?