/>
ซ่อน
แสดง

รวมเรื่องควรระวังของ Portfolio พลาดไปนิดเดียวอาจสอบไม่ติด! []

วิว
         สวัสดีค่ะ ตอนนี้ระเบียบการ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ของแต่ละมหาวิทยาลัยก็เริ่มเผยรายละเอียดการรับออกมาแล้วนะคะ จุดเด่นของรอบ Portfolio ที่ทุกคนรู้กันก็คือเป็นรอบที่มหาวิทยาลัยแยกย้ายกันไปกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกได้แบบอิสระ โดยไม่มีการสอบข้อเขียนแต่อย่างใด บางที่ชี้แจงเกณฑ์การรับแบบละเอียดมากๆ โดยเฉพาะเรื่องการทำ Portfolio ของน้องๆ ไปดูกันดีกว่าว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้างค่ะ   


 
ทำ Portfolio ตามฟอร์มที่กำหนดเท่านั้น
         ถ้าน้องๆ ลองเปิดระเบียบการของแต่ละมหาวิทยาลัยอ่าน จะพบสไตล์ของรูปแบบการทำ portfolio ที่แตกต่างกันไปค่ะ บางที่กำหนดมาแบบภาพรวมว่าให้ทำ Portfolio นำเสนอผลงานไม่เกิน 10 หน้า แต่บางที่ก็กำหนดรูปแบบมาให้เลย เช่น Portfolio ของนักเรียนที่ยื่นเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม ส.ลาดกระบัง ทางวิทยาลัยกำหนดมาเลยว่า “ต้องจัดทำตามรูปแบบที่วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตกำหนดเท่านั้น ไม่ควรมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น” 

         ตัวอย่างฟอร์มที่กำหนด
         - Portfolio จำนวน 9 หน้า (รวมปก)
         - รูปแบบตัวอักษรภาษาไทย TH SarabunPSK ขนาด 12pt และรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ Cambria ขนาด 12pt โดยเว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด 1.5
         - รางวัลหรือกิจกรรมในชั้น ม.4 - ม.6 (ไม่เกิน 5 ผลงาน และเขียนรายละเอียดอยู่ในหน้าเดียวกัน)
         - สำเนาใบประกาศนียบัตร (ฉบับย่อ และอยู่ในหน้าเดียวกันทั้งหมด)
         - เขียนคำอธิบายตามหัวข้อที่กำหนด (ระบุจำนวนคำ เช่น  ไม่เกิน 50 คำ ไม่เกิน 150 คำ)

         โครงการลักษณะเดียวกันที่พบว่าให้น้องๆ จัดทำ Portfolio ตามโจทย์ที่กำหนด เช่น โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.มหาสารคาม โครงการรับรอบ Portfolio 8 โครงการ ม.แม่ฟ้าหลวง ฯลฯ 

ทำ Portfolio เป็นคลิป 
         บางมหาวิทยาลัยต้องการให้น้องๆ แสดงความสามารถด้วยการส่งคลิปแสดงทักษะพิเศษเข้ามา ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักสูตรทางด้านศิลปะและสื่อต่างๆ บางที่กำหนดเป็นหนึ่งในผลงานเลยค่ะ ไม่มีไม่ได้! เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ส.ลาดกระบัง กำหนดรายละเอียดชัดเจนว่าต้องการ “ผลงานทางด้านภาพยนตร์ หรือ วิดีโอคลิป หรือ Music Video หรือ Animation หรือ Motion Graphic ที่เป็นงานโปรดักชั่น ภาพเคลื่อนไหว บรรจุลงแผ่น CD แผ่น DVD หรือ Flash Drive ชนิดไฟล์นามสกุล .mp4, .mov หรือ file วิดีโอมาตรฐานอื่นๆ” 


 
         แต่สำหรับบางมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้ระบุชัดเจน ถ้าน้องๆ มีก็ดี เช่น โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา ม.แม่ฟ้าหลวง ระบุว่าสามารถแนบผลงานลงแผ่น CD ไฟล์บันทึกผลการแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) หรือ โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระบุเงื่อนไขพิเศษว่า ถ้าผู้สมัครส่งคลิปแนะนำตนเอง และอธิบายผลงาน หรือความสามารถของตนเอง ความยาวคลิปไม่เกิน 2 นาที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   

ทำ Portfolio แบบใช้ผลงานตัวจริง
         อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือบางคณะ/สาขา ต้องการพิจารณาผลงานของน้องๆ แบบใช้ตัวจริง ไม่มีการ สำเนาใดๆ ค่ะ ทั้งนี้เพราะคณะต้องการให้น้องๆ นำเสนอความสามารถ ฝีมือ และทักษะเฉพาะทางได้อย่างเต็มที่ สัมผัสได้จริง อาจจะเป็นผลงานด้านศิลปะ คลิปวิดีโอ ภาพถ่าย สิ่งประดิษฐ์ แอปพลิเคชั่น หรือ โปรแกรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยตนเอง เช่น
         คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปะศึกษา ม.เชียงใหม่ ต้องการให้ผู้สมัครแสดงความโดดเด่นทางทัศนศิลป์ โดยระบุรายละเอียดชัดเจน ดังนี้ “ส่งภาพผลงานทัศนศิลป์ ขนาด A4 จำนวนรวม 10 - 15 ภาพ ที่ประกอบด้วยภาพผลงานด้านการวาดเส้น (Drawing) การจัดองค์ประกอบศิลป์ (Composition) และด้านอื่นๆ ตามความถนัดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบประยุกต์ศิลป์ หรือ วิจิตรศิลป์ พร้อมลายเซ็นรับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองทุกภาพ” 

ทำ Portfolio แบบใช้เรียงความ
         ถึงแม้ว่ารอบ Portfolio จะไม่มีการสอบข้อเขียน แต่น้องๆ ก็อย่าเพิ่งคิดฝันว่าจะไม่มีอะไรให้เขียนนะคะ เพราะหลายๆ มหาวิทยาลัยใช้การเขียนเรียงความในการวัดทัศนคติของผู้ที่จะเข้ามาเรียนว่าเหมาะกับคณะนี้จริงหรือเปล่า บางที่ก็มอบหัวข้อให้แบบสดๆ ร้อนๆ วันสัมภาษณ์เลยค่ะ มีคะแนนด้วยนะ ในการเขียนเรียงความก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยอยู่ เช่น สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (เน้นการบริหารการโรงแรม อาหาร และเครื่องดื่ม) ม.แม่ฟ้าหลวง กำหนดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ความยาว 500 - 1,000 คำ เรื่อง “Why I choose to study Hospitality Industry Management at Mah Fah Luang University” เขียนดีก็มีลุ้นว่าจะชนะใจคณะกรรมการค่ะ 


 
ทำ Portfolio ครบทุกผลงาน 
         รอบ Portfolio นี้ หลายที่มีกำหนดผลงานที่ใช้ยื่นประกอบการคัดเลือกค่ะ บางที่กำหนดว่าต้องมี 5 ชิ้น บางที่กำหนดว่าต้องมี 10 ชิ้น น้องต้องใส่มาให้ครบ ห้ามขาด ห้ามเกิน หรือบางที่กำหนดผลงานไม่เกิน 3 ชิ้น ก็ต้องจัดเตรียมมาตรงตามที่ระเบียบการบอก เช่น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ กำหนดคุณสมบัติของแฟ้มสะสมผลงานไว้ว่า ต้องมีผลงานทางวิชาการ หมายถึงเอกสารที่แสดงผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น ไม่เกิน 3 ชิ้น (ในระดับ ม.ปลาย เท่านั้น) แล้วเลือกหนึ่งในผลงานมาเขียนเรียงความบรรยาย ไม่เกิน 1 หน้า A4 ตามหัวข้อที่สำนักวิชากำหนด 

         ความสะเพร่าทำให้หลายคนพลาดโอกาสมาเยอะนะคะ โปรดรอบคอบในการอ่านระเบียบการ เช็กคุณสมบัติให้ชัดเจน ทำทุกอย่างให้ตรงตามโจทย์ที่กำหนด ปัจจุบันระเบียบการอ่านง่ายขึ้นมากแล้ว หลายๆ มหาวิทยาลัยใจดีชี้แจงแทบจะทุกขั้นตอนว่าต้องทำ portfolio ยังไง เช่น ม.แม่ฟ้าหลวง บอกละเอียดมากว่างดรับ portfolio แบบแฟ้ม ปกแข็ง/ปกอ่อน เข้าเล่ม ทุกรูปแบบ น้องๆ แค่เย็บแม็กที่มุมกระดาษมาก็พอ รู้แบบนี้แล้วก็อย่าให้พลาดนะคะ ตั้งใจแสดงผลงานเต็มที่ ติดรอบแรกแน่นอน!     
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Portfolio #แฟ้มสะสมผลงาน #พอร์ตฟอลิโอ #TCAS #TCAS63 #TCAS รอบที่ 1 #TCAS รอบที่ 1

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?