/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS 63 รอบ 1 : รอบ Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (29 โครงการ) []

วิว

สวัสดีค่ะ รายละเอียดการเปิดรับใน TCAS 63 รอบ 1 ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาแล้วค่ะ สามารถเลือกสมัครได้เพียงโครงการเดียวเท่านั้น สมัครพร้อมกัน 3 - 16 ธ.ค.62 มีทั้งโครงการที่รับ ม.6 อย่างเดียว และรับ ม.6+เด็กซิ่ว ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
**รายละเอียด 19 โครงการ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
 
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 14 สาขาวิชา
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon เป็น นร. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (สวทช.)
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการในระดับชาติ
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก

โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
    สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon ผ่านค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) สาขาคณิต / เคมี / ฟิสิกส์ / คอมพิวเตอร์
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการในระดับชาติ
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon ได้รับเหรียญทอง / เงิน / ทองแดง ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.)
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการในระดับชาติ
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 14 สาขาวิชา
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon เป็นนร.จาก รร.วิทย์ หรือโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการในระดับชาติ
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก


โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 14 สาขาวิชา
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon เป็นนร.จาก รร.วิทย์ หรือโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการในระดับชาติ
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก

โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะอักษรศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.25
 ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP / TOEFL / IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง
 
ทดสอบ Icon ผ่านเข้ารอบค่ายโอลิมปิก สอวน. 35 คนสุดท้าย
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้านวิชาการ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก

โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาศิลปการละคร
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50
 ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP / TOEFL / IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้านศิลปการละคร
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ คณะอักษรศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.25
 ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP / TOEFL / IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง
 ทดสอบ Icon ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน./สสวท. สาขาคณิตศาสตร์ หรือ คอมพิวเตอร์

 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้านวิชาการ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สาขาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาอักษรศาสตร์
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.75
 ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP / TOEFL / IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามที่สาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก

โครงการคัดเลือกเข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 โครงการ
1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
 
ทดสอบ Icon นักเรียนโครงการ พสวท. (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)) คลิก
 ทดสอบ Icon นักเรียนที่มีผลคะแนนการสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านตามเกณฑ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) คลิก

2.โครงการโอลิมปิกวิชาการ คลิก

3.โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คลิก

4.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน คลิก


โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
    สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาคณิต,ฟิสิกส์,ศิลปะ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงทักษะด้านศิลปะ การออกแบบ สถาปัตยกกรม
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
    หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.25
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ SAT
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามที่สามาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : สาขาวิชามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon ผ่านอบรมโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ค่าย 2 หรือผ่านการแข่งขัน IMO
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ / ภาวะผู้นำ / จิตอาสา
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : สาขาวิชามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) วิชาเอกวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon ผ่านอบรมโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ค่าย 1
 
ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : สาขาวิชามัธยมศึกษา(มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษ / ภาวะผู้นำ / จิตอาสา
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon ได้รับรางวัลทางด้านการออกแบบ / การผลิตสื่อ
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้านสื่อและเทคโนโลยี / ภาวะผู้นำ / จิตอาสา
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon ผ่านอบรมโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ค่าย 2 สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ
 
ทดสอบ Icon ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1-2 แข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์/โครงการสิ่ง ทดสอบ Icon ประดิษฐ์สมองกลฯ
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้านสื่อคอมพิวเตอร์
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP / TOEFL / IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง
 
ทดสอบ Icon ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ค่าย 2 ในสาขาที่กำหนด
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้านวิชาการ การบำเพ็ญประโยชน์ ความสามารถพิเศษ
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP / TOEFL / IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง
 
ทดสอบ Icon มีเอกสารรับรองการฝึกงานในคลินิคสัตวแพทย์/รพ.สัตว์ ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้านวิชาการ การบำเพ็ญประโยชน์ ความสามารถพิเศษ
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก

โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.75
 
ทดสอบ Icon ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) อยู่ในลำดับที่ 1-50
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผลงานด้านวิชาการ
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก

โครงการนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.75
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, CU-TEP
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถทางวิชาการ SAT II, GCE A-Level
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผลงานด้านวิชาการ
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก

โครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมีและสาขาชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
    สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon ผ่านอบรมโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ค่าย 2 สาขาเคมี / ชีววิทยา
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผลงานด้านวิชาการ
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก

โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาทัศนศิลป์
    สาขาวิชานฤมิตศิลป์
    สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
    สาขาวิชานาฏยศิลป์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผลงานตรงตามสาขาที่สมัคร
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ (1)
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : สาขาวิชารังสีเทคนิค
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) สาขาเคมี / ชีววิทยา / คณิต / ฟิสิกส์ / คอมพิวเตอร์
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ (2)
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon ผ่านอบรมโอลิมปิกวิชาการ(สอวน. / สสวท.)
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก

โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะจิตวิทยา
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon ผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ(สอวน. / สสวท.) ค่าย 1 หรือ 2 หรือเคยได้รับเหรียญแข่งขัน
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผลงานด้านวิชาการ
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เกี่ยวข้องกับงานด้านการเกษตร
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก

โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
    คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา
    คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก

โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ-นานาชาติ
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
    คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา
    คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
    คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ คลิก
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง จุฬา #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #รอบ Portfolio #Portfolio #Portfolio

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป