/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 1 : รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ []

วิว

สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งมีอัพเดทรายละเอียด TCAS 63 รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาฝากค่ะ โดยล่าสุดมีเผยระเบียบการออกมาทั้งหมด 8 โครงการ เปิดรับสมัครพร้อมกัน 3 - 11 ธ.ค.นี้ แต่ละโครงการมีรายละเอียดอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
 ทดสอบ Icon การกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามที่แต่ละสาขากำหนด

ทดสอบ Icon
 คณะที่เปิดรับ (2,991 ที่นั่ง)
 
ทดสอบ Icon วิทยาเขตหาดใหญ่
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะพยาบาลศาสตร์
    คณะวิทยาการจัดการ
    คณะทรัพยากรธรรมชาติ
    คณะเภสัชศาสตร์
    คณะอุตสาหกรรมเกษตร
    คณะศิลปศาสตร์
    คณะนิติศาสตร์
    คณะเศรษฐศาสตร์
    คณะการแพทย์แผนไทย
    คณะเทคนิคการแพทย์
    วิทยาลัยนานาชาติ
    คณะสัตวแพทยศาสตร์
    โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน

 
ทดสอบ Icon วิทยาเขตปัตตานี
    คณะศึกษาศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    วิทยาลัยอิสลามศึกษา
    คณะศิลปกรรมศาสตร์
    คณะวิทยาการสื่อสาร
    คณะรัฐศาสตร์
    คณะพยาบาลศาสตร์

 
ทดสอบ Icon วิทยาเขตภูเก็ต
    คณะการบริการและการท่องเที่ยว
    คณะวิเทศศึกษา
    คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
    วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

 
ทดสอบ Icon วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
    คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
    โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
    โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

 
ทดสอบ Icon วิทยาเขตตรัง
    คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คลิกที่นี่

โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์
กลุ่มการรับ
    1.ทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  3  ที่นั่ง
    2.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  1  ที่นั่ง
    3.นร.มุสลิมใน 3 จว.ชายแดนใต้ + 5 อำเภอ จ.สงขลา  2  ที่นั่ง
    4.นร.ผู้มีความสามารถพิเศาทางด้านภาษาอังกฤษ  1  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์ หรือ จบ ป.ตรี คณะสายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ตามที่แต่ละกลุ่มกำหนด
 
ทดสอบ Icon มีหลักฐานแสดงคุณสมบัติตามกลุ่มที่สมัคร
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการรับตรงคณะสัตวแพทยศาสตร์ คลิกที่นี่

โครงการทายาทแพทย์แผนไทย
 ทดสอบ Icon เปิดรับสาขาการแพทย์แผนไทย  จำนวน  140  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการทายาทแพทย์แผนไทย คลิกที่นี่

โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
 ทดสอบ Icon เปิดรับสาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า A4
 
ทดสอบ Icon มีใบรับรองการฝึกปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลของรัฐฯ เป็นเวลา 10 วัน
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการการสร้างพยาบาลของชุมชนฯ คลิกที่นี่

โครงการไนติงเกล
 ทดสอบ Icon เปิดรับสาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีใบรับรองการฝึกปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลของรัฐฯ เป็นเวลา 10 วัน
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้านความเป็นผู้นำ, คุณธรรมจริยธรรม, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, การป้องกันและรณรงค์สารเสพติด ไม่เกิน 10 หน้า A4
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการไนติงเกล คลิกที่นี่

โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ คณะวิทยาการจัดการ
 ทดสอบ Icon เปิดรับสาขาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน  30  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาภาษาอังกฤษ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon สำหรับนร.ที่เรียน รร.นานาชาติในไทย หรือ รร. ต่างประเทศ ต้องมีคะแนน SAT หรือ GED ตามที่กำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ CU-TEP, TU-GET, TOEFL, IELTS, CAF, FCE (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการรับตรงคณะวิทยาการจัดการ คลิกที่นี่
 
โครงการทั้งหมดที่เปิดรับ [Update 26 พ.ย.62]
ทดสอบ Icon ทุกวิทยาเขต
 
ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมฯ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คลิก
 ทดสอบ Icon Admission of Overseas Senior High School Graduates คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่มีผลงาน "สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" คลิก

ทดสอบ Icon วิทยาเขตหาดใหญ่
 
ทดสอบ Icon โครงการ "นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ศรีตรัง" คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการโควต้าวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 1 คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 2 คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการลูกพระราชบิดา 2 คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการ "บัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรษรีตรัง" คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการ "นักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่" (Young Smart Ag-Entrepreneur) คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการการรับนักศึกษายุวเกษตรกร คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการรักเกษตร คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการช่อศรีตรังอินเตอร์ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการ "Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์" คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการ "ผลิตแพทย์แนวปฏิรูป" คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์ (High Science) คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการคัดเลือกนร.ที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์ฯ เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โรงพยาบาลยะลา คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โรงพยาบาลหาดใหญ่ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) จากเครือข่ายโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการทายาทแพทย์แผนไทย คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการไนติงเกล คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการฯ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการ ส่งเสริมศักยภาพการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ คลิก

ทดสอบ Icon วิทยาเขตภูเก็ต
 
ทดสอบ Icon โครงการม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการ โควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการ "เด็กดีศรี ปวช." คลิก

ทดสอบ Icon วิทยาเขตปัตตานี
 ทดสอบ Icon โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ โดยวิธีพิเศษ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการ "ศึกษิตศิลปะ" เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คลิก

ทดสอบ Icon วิทยาเขตตรัง
 
ทดสอบ Icon โควตา ม.อ.ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการ "สถาภูมิ (STABHUMI)" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการ "ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง" สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการ "ผู้นำใต้ร่มศรีตรัง" คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการ "ต้นกล้านักธุรกิจ" คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการ "มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง" คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการ "ลูกหลานสืบสานศิลป์" สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการ "ต้นกล้าสถาภูมิ" คลิก

ทดสอบ Icon วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 
ทดสอบ Icon โครงการ "เกษตรทายาท" สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการ "ตั้งใจดีมีที่เรียน" คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการ "ลูกสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี" คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการ "เยาวชนร่มศรีตรัง" คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการ "เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์" คลิก
 ทดสอบ Icon โครงการ "ทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี" คลิก

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.สงขลานครินทร์ #มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #รอบ Portfolio #Portfolio #Portfolio

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?