/>
ซ่อน
แสดง

ใครรอรอบ Portfolio มหิดล เช็กให้ดี! มีขั้นต่ำ "เกรด" ทุกสาขา (เริ่ม 2.00) []

วิว

 
     สวัสดีค่ะน้องๆ ช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio กันแบบนี้ อยากให้น้องๆ ติดตามข่าวสารการสมัครสอบ และการรับสมัครกันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในเรื่องของกฎเกณฑ์การรับสมัคร และระเบียบการต่างๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัย
 

 
     มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ได้ประกาศระเบียบการรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 ออกมาให้น้องๆ ได้เตรียมตัวกันแล้ว พี่แนนนี่แอบเห็นว่าแต่ละสาขาวิชาได้มีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของ GPAX หรือเกรดเฉลี่ยสะสม รวม 5 ภาคเรียนเกือบทุกสาขา โดยมีเพียงโครงการเดียวที่ไม่ได้กำหนดไว้ นั่นก็คือ "โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตร์"
 
ส่วนสาขาวิชาอื่นๆ มีกำหนด GPAX ขั้นต่ำ ไว้ดังนี้
"ไม่ต่ำกว่า 2.00"
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
   
"ไม่ต่ำกว่า 2.25"
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกกำลังกาย
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา (เอกการออกกำลังกายและการกีฬา)
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา (เอกฟุตบอล)
   
"ไม่ต่ำกว่า 2.50"
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาชีวิทยาเชิงอนุรักษณ์
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
   
"ไม่ต่ำกว่า 2.75"
 • โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ (6 สาขาวิชา) คณะวิทยาศาสตร์
 • โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
 • โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ สาขาสาธารณสุขศาสตร์
   
"ไม่ต่ำกว่า 3.00"
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาเทคโนโลยีการศีกษาแพทยศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์
 • โครงการทุน พสวท. รร.สามเสนวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์
 • โครงการ พสวท. ป.ตรี-โท-เอก คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ศิริราชพยาบาล)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม เอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาธรณีศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
 • วิทยาลัยศาสนศึกษา สาขาวิชาศาสนศึกษา
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
   
"ไม่ต่ำกว่า 3.20"
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   
"ไม่ต่ำกว่า 3.25"
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
   
"ไม่ต่ำกว่า 3.50"
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชากายอุปกรณ์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการร่วม 2 หลักสูตร (พ.บ.- วศ.ม.)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
   
"ไม่ต่ำกว่า 3.75"
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
   
     ถึงแม้ว่า "โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตร์" จะไม่กำหนด GPAX หรือเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน แต่ก็มีการกำหนด GPA รายวิชา คือ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ กลุ่มละไม่ต่ำกว่า 3.50 และกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย-สังคมฯ กลุ่มละไม่ต่ำกว่า 3.00 นอกจากนี้สาขาวิชาอื่นๆ ที่กำหนด GPAX แล้ว ก็ยังมีบางสาขาวิชาที่กำหนด GPA รายวิชาด้วย ซึ่งน้องๆ สามารถตรวจสอบเพิ่มเติม และอ่านระเบียบการฉบับเต็มได้ที่นี่ (คลิก)
 
     สำหรับใครที่สนใจสมัครรอบ Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร 2 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. ถึง 16 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น. ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และอย่าลืมลงทะเบียน MyTCAS ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #TCAS63 #รับตรง 63 #portfolio #Portfolio63 #Portfolio มหิดล #TCAS Mahidol

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?