/>
ซ่อน
แสดง

เช็กได้เลย! รวมโครงการ-คณะ ที่เปิดรับใน #TCAS63 รอบ 1 ม.บูรพา []

วิว
สวัสดีค่ะ ถึงแม้ว่าระเบียบการยังไม่มา แต่ก็มีรายละเอียดออกมาบ้างแล้วค่ะ สำหรับ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้เผยโครงการที่จะเปิดรับใน TCAS 63 รอบ Portfolio รวมทั้งคณะ/สาขาที่เปิดรับ พร้อมจำนวนรับด้วย รวมแล้วกว่า 8,984 ที่นั่ง สมัคร 2-16 ธ.ค.62 ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
จำนวนรับทั้งหมด 1,192 ที่นั่ง
คณะที่เปิดรับ

 
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์    
 
ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์    
 
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะดนตรีและการแสดง
 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะโลจิสติกส์
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
 
ทดสอบ Icon คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
 
ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตสระแก้ว)

โครงการเพชรตะวันออก
จำนวนรับทั้งหมด 1,100 ที่นั่ง
คณะที่เปิดรับ

 
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์    
 
ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์    
 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะโลจิสติกส์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
 
ทดสอบ Icon คณะสหเวชศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
 
ทดสอบ Icon คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
 
ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตสระแก้ว)

โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
จำนวนรับทั้งหมด 934 ที่นั่ง
คณะที่เปิดรับ

 
ทดสอบ Icon คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์    
 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะโลจิสติกส์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
 
ทดสอบ Icon คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
 
ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตสระแก้ว)

โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ
จำนวนรับทั้งหมด 876 ที่นั่ง
คณะที่เปิดรับ

 
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์    
 
ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์    
 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะโลจิสติกส์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
 
ทดสอบ Icon คณะสหเวชศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
 
ทดสอบ Icon คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
 
ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตสระแก้ว)

โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง
จำนวนรับทั้งหมด 921 ที่นั่ง
คณะที่เปิดรับ

 
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์    
 
ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์    
 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะโลจิสติกส์
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
 
ทดสอบ Icon คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
 
ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตสระแก้ว)

โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน)
จำนวนรับทั้งหมด 896 ที่นั่ง
คณะที่เปิดรับ

 
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์    
 
ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์    
 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะโลจิสติกส์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
 
ทดสอบ Icon คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
 
ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตสระแก้ว)

โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
จำนวนรับทั้งหมด 689 ที่นั่ง
คณะที่เปิดรับ

 
ทดสอบ Icon คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์    
 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
 
ทดสอบ Icon คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
 
ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตสระแก้ว)

โครงการ สอวน.
จำนวนรับทั้งหมด 792 ที่นั่ง
คณะที่เปิดรับ

 
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์    
 
ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์    
 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะโลจิสติกส์
 
ทดสอบ Icon คณะสหเวชศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
 
ทดสอบ Icon คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี
จำนวนรับทั้งหมด 315 ที่นั่ง
คณะที่เปิดรับ

 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
 
ทดสอบ Icon คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)

โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว
จำนวนรับทั้งหมด 600 ที่นั่ง
คณะที่เปิดรับ

 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
 
ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตสระแก้ว)

โครงการทับทิมสยาม
จำนวนรับทั้งหมด 58 ที่นั่ง
คณะที่เปิดรับ
 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์

โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่
จำนวนรับทั้งหมด 55 ที่นั่ง
คณะที่เปิดรับ
 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)

โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนรับทั้งหมด 556 ที่นั่ง
คณะที่เปิดรับ
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์

เปิดรับเยอะมาก เตรียมรอระเบียบการได้เลยค่ะ ย้ำอีกครั้งค่ะว่า มหาวิทยาลัยบูรพา จะเปิดรับสมัครใน TCAS รอบแรก วันที่ 2-16 ธ.ค.นี้ ถ้ามีระเบียบการมาใหม่ พี่ๆ ทีมงานเว็บเด็กดีจะรีบแจ้งทันทีเลยค่ะ อย่าลืมติดตามข่าวกันด้วยน้าาาาา

 
ข้อมูลจาก regservice.buu.ac.th
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#มหาวิทยาลัยบูรพา #TCAS63 #รอบ Portfolio #โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ #เด็กดีมีที่เรียน #ทับทิมสยาม #ทับทิมสยาม

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?