/>
ซ่อน
แสดง

เด็กซิ่ว สมัครโครงการไหนใน TCAS 63 รอบ Portfolio ได้บ้าง เช็กเลย! (update 19 พ.ย.62) []

วิว
          อีกไม่กี่วัน รอบ Portfolio ก็จะได้ฤกษ์เปิดรับสมัครแล้ว และไม่ว่าจะปีไหนๆ ก็จะมีคำถามว่า รอบ Portfolio เด็กซิ่วสมัครได้ไหมคะ/ครับ แน่นอนว่าสมัคร "ได้" อยู่แล้ว แต่ก็มีข้อแม้คือ ไม่ได้สมัครได้ทุกสาขาค่ะ ต้องเช็กดีๆ ว่าคุณสมบัติให้ "ผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6" สมัครได้หรือไม่ วันนี้พี่มิ้นท์ก็เลยถือโอกาสรวบรวมรายชื่อโครงการมาฝาก มีรายชื่อตามนี้แปลว่าสมัครได้ชัวร์ค่ะ ไปดูกันเล้ย
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
2. โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาศิลปการละคร
3. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ คณะอักษรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ
4. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์
5. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา
6. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
7. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจวิชาชีพสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
8. โครงการนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์

 
ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดรับตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิก
 

ม.ขอนแก่น
1. โครงการผู้มีศักยภาพสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
2. โครงการรับบุตรบุคลากรด้านอ้อยและน้ำตาล คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ , คณะเทคโนโลยี
4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. โครงการรับนักเรียนผู้พิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. คณะเภสัชศาสตร์ โครงการปกติ, โครงการพิเศษ, โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ, โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ
7. โครงการเด็กดีมีที่เรียน คณะเทคโนโลยี, วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
8. โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาเขตหนองคาย

 
ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดรับตรง ม.ขอนแก่น คลิก

ม.เกษตรศาสตร์
1. โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ
2. โครงการช้างเผือก


 ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดรับตรง ม.เกษตรศาสตร์ คลิก

ม.เชียงใหม่
1. คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
2. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ , สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
3. โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

          - คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเหมืองแร่, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
          - คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ
          - คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
4. โครงการรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
5. โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
6. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร, สาขาวิชาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช,ปฐพีศาสตร์,ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร,สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ,เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
7. โครงการรับนักเรียนจากโครงการสภาเกษตรกรแห่งชาติ คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร, สาขาวิชาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช,ปฐพีศาสตร์,ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร,สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ,เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
8. โครงการหมอฟันคนดี คณะทันตแพทยศาสตร์
9. โครงการรับผู้ที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี, สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่
11. การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชั่น และวิชวลเอฟเฟกต์, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาดิจิทัลเกม, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
12. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษฯ ในการประกวดแข่งขัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาดิจิทัลเกม, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
13. โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ (Gifted IT) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาดิจิทัลเกม, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

 
ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดรับตรง ม.เชียงใหม่ คลิก

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1. โครงการ Active Recruitment
2. โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี
3. โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 1)
4. โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program : IBP) ครั้งที่ 1
5. โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.

 
ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดรับตรง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คลิก

ม.สงขลานครินทร์
1. โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์
2. โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
3. โครงการนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
4. โครงการรับบผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ม.สงขลานครินทร์

 
ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดรับตรง ม.สงขลานครินทร์ คลิก
 

ม.มหิดล
- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (หลักสูตรแพทยศาสตร์, สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์, พยาบาลศาสตร์)
- สัตวแพทยศาสตร์
- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาเขตกาญจนบุรี
- สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี
- สาขาวิชาธรณีศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

 
ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดรับตรง ม.มหิดล คลิก

ม.แม่ฟ้าหลวง
1. โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา
2. โควตาพิเศษสำนักวิชา
3. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

 
ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดรับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง คลิก

ม.ธรรมศาสตร์
1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2. คณะเศรษฐศาสตร์
3. คณะศิลปศาสตร์ (ประวัติศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา, รัสเซียศึกษา, สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา)
4. คณะวิทยาศาสตร์
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. คณะสหเวชศาสตร์
7. คณะศิลปกรรมศาสตร์
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
9. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
10. วิทยาลัยนวัตกรรม
11. วิทยาลัยสหวิทยาการ
12. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์
13. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

 
ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ คลิก

ม.ศิลปากร
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี), สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)
2. คณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี, สาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
3. คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา, สาขาวิชาภูมิศาสตร์, สาขาวิชาปรัชญา, สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
4. โครงการความถนัดด้านภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
5. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพิเศษ
7. คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาวิชาการแสดงดนตรี, สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส, สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์, สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง
8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
9. คณะมัณฑนศิลป์ 
9. วิทยาลัยนานาชาติ


 ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดรับตรง ม.ศิลปากร คลิก
 
ม.มหาสารคาม
1. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม

 
ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดรับตรง ม.มหาสารคาม คลิก

ม.วลัยลักษณ์
1. สำนักวิชาการจัดการ
2. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
4. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
5. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
6. สำนักวิชาศิลปศาสตร์
7. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)
8. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
9. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
10. สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
11. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
12. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
13. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
14. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
15. วิทยาลัยนานาชาติ

 
ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดรับตรง ม.วลัยลักษณ์ คลิก

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1. โควตานักศึกษาเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (นานาชาติ)
2. โควตาเรียนดี วิทยาลัยนานาชาติ
3. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขตปราจีนบุรี

 
 ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดรับตรง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คลิก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4. คณะวิทยาศาสตร์
5. คณะการบริหารและจัดการ
6. วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
7. คณะศิลปศาสตร์
8. วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

 
 ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดรับตรง ส.ลาดกระบัง คลิก

    ข้อมูลข้างต้นอัปเดตวันที่ 19 พ.ย.62 นะคะ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง คือ อาจจะเพิ่มเติมจากนี้หรืออาจแก้ไขจากนี้ก็ได้ค่ะ ยังไงอย่าลืมติดตามจากระเบียบการอีกครั้งนะคะ สุดท้ายนี้นอกจากจะดูว่าเรามีสิทธิ์สมัครหรือไม่ ก็อย่าลืมดูเกณฑ์การคัดเลือกด้วย ว่าใช้อะไรบ้าง หากมีอะไรมาเพิ่ม พี่มิ้นท์จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆ นะคะ ^^
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #tcas63 #เด็กซิ่ว #tcas รอบ portfolio

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?