/>
ซ่อน
แสดง

ม.สงขลาฯ จัดเต็ม เปิดรับรอบ Portfolio 52 โครงการ (สมัครได้ทั่วประเทศถึง 30 โครงการ!) []

วิว
 
         สวัสดีค่ะ ใครยังไม่มีมหาวิทยาลัยในใจที่จะเลือกรอบ Portfolio พี่มิ้นท์อยากแนะนำของ ม.สงขลานครินทร์ หรือ ม.อ. ค่ะ ดูจากจำนวนโครงการที่เปิดรับแล้ว ต้องมีโครงการที่สอบติดกันบ้างแแหละ เพราะเปิดรับมากถึง 52 โครงการ พี่มิ้นท์ได้รวบรวมและแยกประเภทไว้ให้แล้ว ทั้งโครงการที่รับเฉพาะพื้นที่และโครงการที่เปิดรับทั่วประเทศ ใครที่คิดว่า ม.อ.จะเปิดรับแต่ภาคใต้ล่ะก็คิดใหม่ได้เลย เพราะรอบนี้สมัครได้ทั่วประเทศ มากถึง 30 โครงการ ว่าแล้วก็ไปดูกันเลยจ้า


รับทั่วประเทศ
          1. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
          2. โครงการ "นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ศรีตรัง" คณะอุตสาหกรรมเกษตร
          3. โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. รอบที่ 1
          4. โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
          5. โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
          6. โครงการ "บัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง" (รอบที่ 1) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
          7. โครงการช่อศรีตรังอินเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
          8. โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 1) คณะวิทยาศาสตร์
          9. โครงการ "Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์" คณะวิทยาศาสตร์
          10. โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 1) คณะวิทยาศาสตร์
          11. โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี
          12. โครงการส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
          13. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์
          14. โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ยกเว้นโครงการย่อย โครงการมุสลิมใน 3 จว.ชายแดนใต้และ 5 อำเภอใน จ.สงขลาฯ)
          15. โครงการทายาทแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย
          16. โครงการรับนักเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
          17. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
          18. โครงการการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ โดยวิธีพิเศษ คณะวิทยาการสื่อสาร
          19. โครงการ "โควตา ม.อ.ตรัง" คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
          20. โครงการ "สถาภูมิ (STABHUMI)" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ว.ตรัง
          21. โครงการ "ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง" คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ
          22. โครงการ "ผู้นำใต้ร่มศรีตรัง" คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ ว.ตรัง
          23. โครงการ "ต้นกล้านักธุรกิจ" คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ว.ตรัง
          24. โครงการ "มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง" คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ว.ตรัง
          25. โครงการ "ลูกหลานสืบสานศิลป์" คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ ว.ตรัง
          26. โครงการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ว.ปัตตานี
          27. โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ว.สุราษฎร์ธานี
          28. โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ว.สุราษฎร์ธานี
          29. โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ ว.สุราษฎร์ธานี
          30. โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ ว.สุราษฎร์ธานี

กำหนด 14 จังหวัดภาคใต้ หรือ กำหนดโรงเรียน
          1. โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
          2. โครงการลูกพระราชบิดา 2 (รอบที่ 1 ) (กำหนดโรงเรียน)
          3. โครงการ "นักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่" (Young Smart Ag-Entrepreneur) คณะเศรษฐศาสตร์
          4. โครงการรับนักศึกษายุวเกษตรกร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
          5. โครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
          6. โครงการ "ผลิตแพทย์แนวปฏิรูป" คณะแพทยศาสตร์ (กำหนดจังหวัด)
          7. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์จากการแข่งขันตอบปัญหา คณะเศรษฐศาสตร์
          8. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โรงพยาบาลยะลา คณะแพทยศาสตร์
          9. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โรงพยาบาลหาดใหญ่ คณะแพทยศาสตร์
          10. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) จากเครือข่ายโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (กำหนดโรงเรียน)
          11. โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ (กำหนดจังหวัด)
          12. โครงการไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์
          13 โครงการรับนักเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้ราหมาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กำหนดโรงเรียนในเครือข่าย)
          14. โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีผลงาน "สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" (กำหนดโรงเรียน)
          15. โควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ ว.ภูเก็ต (กำหนดโรงเรียน)
          16. โครงการศึกษิตศิลปะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ว.ปัตตานี
          17. โครงการเกษตรทายาท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ว.สุราษฎร์ธานี
          18. โครงการรับนักเรียนพื้นที่ตั้งของ ม.สงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ว.สุราษฎร์ธานี (กำหนดจังหวัด)
          19. โครงการลูกสงขลานครินทร์ ว.สุราษฎร์ธานี (กำหนดโรงเรียน)

โครงการที่ยังไม่มีระเบียบการมา (ข้อมูล 25 พ.ย.)
          1. โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความร่วมมือกับคณะวิทยาการสื่อสาร
          2. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ของสถาบันอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
          3. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ

          ดูรายละเอียดโครงการทั้งหมด >> คลิก <<

          ในเรื่องของเกณฑ์คัดเลือก น้องๆ ต้องศึกษาให้ละเอียด อยากเข้าโครงการไหนให้ดูโครงการนั้นเป็นหลัก จากที่พี่มิ้นท์ได้ลองเปิดอ่านดูแล้ว เกณฑ์หลากหลายมากค่ะ มีตั้งแต่ใช้เกรดอย่างเดียว หรือ ใช้เกรด + Portfolio หรือ บางคณะ การสัมภาษณ์ก็เป็นคะแนนด้วย ถ้าสนใจก็กดเข้าไปดูรายละเอียดตามลิ้งก์ด้านบนได้เลยค่ะ
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #tcas63 #tcas รอบ 1 Portfolio #tcas รอบ portfolio #tcas ม.สงขลาฯ #tcas ม.อ. #ม.สงขลานครินทร์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?