/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 1 : รับตรงนานาชาติ จุฬาฯ 11 คณะ (รอบ Early Admissions) []

วิว

สวัสดีค่ะ นอกจากเปิดรับหลักสูตรปกติในรอบ Portfolio แล้ว ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังเปิดรับหลักสูตรนานาชาติ เป็นรอบ Early Admissions สมัครได้แล้ววันนี้ถึง 24 ธ.ค.นี้ ซึ่งรอบ Early Admissions ก็เป็น TCAS รอบพอร์ต ที่ต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ในวันที่ 30-31 ม.ค.63 ด้วย ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 

บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ (รับ 190 ที่นั่ง)
    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ - ธุรกิจระหว่างประเทศ
    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ - การวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน
    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ - การจัดการแบรนด์และการตลาด
    สาขาวิชาการบัญชี
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง [CU-TEP, TOEFL, IELTS, SAT]
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ SAT
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (รับ 140 ที่นั่ง)
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง [CU-TEP, TOEFL, IELTS, SAT]
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง [SAT, CU-AAT, A-Level]
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ (รับ 165 ที่นั่ง)
    สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน
    สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
    สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
    สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิตยานยนต์
    สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง [CU-TEP, TOEFL, IELTS]
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง [SAT, CU-AAT, A-Level, IB]
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ [SAT, CU-ATS, A-Level, IB]
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (รับ 80 ที่นั่ง)
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง [CU-TEP, TOEFL, IELTS]
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถ อย่างใดอย่างหนึ่ง [SAT, CU-AAT, ACT]
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา คณะจิตวิทยา
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (รับ 60 ที่นั่ง)
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง [CU-TEP, TOEFL, IELTS, SAT]
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง [SAT, CU-AAT]
 
ทดสอบ Icon หรือมีผลการเรียน IB ไม่ต่กหว่า 35 คะแนน หรือผล AP ไม่ต่ำกว่า rank 78
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (รับ 80 ที่นั่ง)
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง [CU-TEP, CU-AAT, TOEFL, IELTS, SAT]
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง [SAT, CU-AAT, A-Level, IB]
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถด้านการออกแบบ CU-TAD ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
 
ทดสอบ Icon มี Portfolio ขนาด A4 ความหนาไม่เกิน 1 นิ้ว รวมผลงานด้านศิลปะ งานฝีมือ งานออกแบบ
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (รับ 50 ที่นั่ง)
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง [CU-TEP, CU-AAT, TOEFL, IELTS, SAT]
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง [SAT, CU-AAT, A-Level, IB]
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (รับ 70 ที่นั่ง)
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ CU-AAT (Verbal Section) ไม่ต่ำกว่า 440 คะแนน และได้คะแนนรวมทั้ง Verbal Section และ Math Section ไม่ต่พกว่า 1,020 คะแนน
 
ทดสอบ Icon หรือ มีผลสอบ SAT (Evidence-based Reading and Writing) ไมต่ำกว่า 500 คะแนน และเมื่อรวม Math ต้องไม่น้อยกว่า 1,100 คะแนน
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการฯ
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการ (รับ 80 ที่นั่ง)
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง [CU-TEP, CU-AAT, TOEFL, IELTS, SAT]
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง [SAT (Math), SAT (Math Level 2)]
 
ทดสอบ Icon มี Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า ขนาดไม่เกิน 10 MB แสดงถึงผลงานทางวิชาการ โครงงาน กิจกรรม ประสบการณ์ ที่โดดเด่น
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon แขนงวิชาที่เปิดรับ (รับ 80 ที่นั่ง)
    แขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านเคมีอุตสาหกรรมและการจัดการ
    แขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านวัสดุ
    แขนงวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง [CU-TEP, TOEFL, IELTS, SAT]
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง [SAT, SAT II, CU-AAT]
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ [SAT II, CU-ATS]
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (รับ 50 ที่นั่ง)
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง [CU-TEP, CU-AAT, TOEFL, IELTS, SAT]
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง [SAT, SAT II, CU-AAT]
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง จุฬาฯ #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #รอบ Portfolio #Portfolio #Early Admissions #Early Admissions

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?