/>
ซ่อน
แสดง

มาแล้ว! จำนวนรับ + เกณฑ์คัดเลือก รอบโควตา 63 ม.มหิดล กำหนด GPAX เริ่มที่ 2.00 []

วิว
สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งมีเกณฑ์คัดเลือกและจำนวนรับของแต่ละสาขา ที่เปิดรับใน TCAS 63 รอบโควตา มหาวิทยาลัยมหิดล มาฝากน้องๆ กันค่ะ มีสาขาวิศวกรรมโยธาที่ไม่กำหนด GPAX ขั้นต่ำ ส่วนสาขาอื่นมีทั้งกำหนด GPAX, GPA, วิชาสามัญ , ONET และ GAT PAT เช็กก่อนจะได้วางแผนอ่านหนังสือสอบได้ ไปดูรายละเอียดกันเลย
 

คณะ-สาขาที่เปิดรับ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ทดสอบ Icon โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์
 
ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น - กีฬา
 
ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น - ดนตรีแสดงเดี่ยว
 
ทดสอบ Icon โครงการรับบุคคลจบปริญญาตรี

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
 
ทดสอบ Icon โครงการความถนัดทางวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 
ทดสอบ Icon โครงการทายาทสายตรงของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้าน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 ทดสอบ Icon หลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต
 
ทดสอบ Icon โครงการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
 
ทดสอบ Icon โครงการทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์
 ทดสอบ Icon หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์
 
ทดสอบ Icon โครงการโรงเรียนพื้นที่ที่อยู่ใน จ.สมุทรปราการ

คณะแพยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
 ทดสอบ Icon หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต / โครงการปณิธานจุฬาภรณ์

คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการโควตาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
 
ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ)
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ)
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ)

คณะเทคนิคการแพทย์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชารังสีเทคนิค

คณะสาธารณสุขศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะพยาบาลศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 
ทดสอบ Icon โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 
ทดสอบ Icon โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสัตวแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการพัฒนาสัตวแพทย์
 
ทดสอบ Icon โครงการรับนักศึกษาโควตาวิทยาเขตของ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกกำลังกาย
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกฟุตบอล

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี(นานาชาติ)
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์(นานาชาติ)

วิทยาเขตกาญจนบุรี
 ทดสอบ Icon กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาธรณีศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon โครงการรับนักศึกษาผู้พิการ
 
ทดสอบ Icon โครงการวิทยาเขต (โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล)
 
ทดสอบ Icon โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาไทย
 
ทดสอบ Icon โครงการรับนักศึกษาผู้พิการ
 ทดสอบ Icon โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย

วิทยาลัยศาสนศึกษา    
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาศาสนศึกษา

วิทยาเขตนครสวรรค์    
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)

วิทยาเขตอำนาจเจริญ    
 ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 ทดสอบ Icon ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา
 
ทดสอบ Icon ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
 
ทดสอบ Icon ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี
 
ทดสอบ Icon ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์

เกณฑ์คะแนนที่ใช้และจำนวนรับ


จำนวนรับและเกณฑ์การรับสมัคร โควตา ม.มหิดล คลิกที่นี่

จำนวนรับรอบโควตา ของ ม.มหิดล ก็เปิดรับไม่น้อยเลยค่ะ แต่ก็มีบางโครงการที่รับเพียง 1 ที่นั่งเท่านั้น นอกจากเกณฑ์คะแนนแล้ว รอบนี้มีการคัดกันอีกในรอบสัมภาษณ์ด้วย เตรียมตัวให้พร้อม สู้ๆ นะคะทุกคนนนนน :)
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#มหาวิทยาลัยมหิดล #ม.มหิดล #โควตา #โควต้า #รอบโควตา มหิดล #เกณฑ์คัดเลือก #เกณฑ์คัดเลือก

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?