/>
ซ่อน
แสดง

ทำความรู้จัก ‘หน่วยกิต’ ในรั้วมหาวิทยาลัย เรียนไม่ครบ ไม่จบนะ []

วิว

 
      สวัสดีค่ะน้องๆ วันนี้ Dream Campus จะพาน้องๆ ไปรู้จักกับคำว่า ‘หน่วยกิต’ เพราะเป็นอีกหนึ่งคำที่ค่อนข้างคุ้นหูกันมาตั้งแต่ประถมฯ มัธยมฯ และยิ่งได้ยินบ่อยมากขึ้น ชัดเจนขึ้นเมื่อไปเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ทำให้ใครหลายคนก็เกิดความสงสัยว่าคืออะไร และมีหน้าที่อะไร
 

 
      ถ้าเรียกให้เข้าใจง่ายๆ หน่วยกิต คือ ค่าน้ำหนักของวิชา ที่ถูกกำหนดขึ้น แต่ถ้าอ้างอิงตามพจานานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานแล้ว “หน่วยกิต หมายถึง ตัวเลขแสดงสิทธิที่นิสิตนักศึกษา และนักเรียนจะพึงได้รับเมื่อได้ศึกษาตรงตามกำหนดเวลา และสอบผ่านวิชานั้นๆ”
 
      หน่วยกิต จะสามารถบอกได้ว่า ในแต่ละรายวิชามีน้ำหนักมากแค่ไหน เป็นวิชาประเภทไหน รวมถึงบอกชั่วโมงในการเรียนด้วย โดยมีการคิดจำหน่วยกิตดังนี้
      รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
      รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
      การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
      การทําโครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทําโครงงาน หรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
 
      ในการเรียนมหาวิทยาลัย แต่ละคณะ แต่สาขา แต่ละประเภทวิชา ก็จะมีการกำหนดจำนวนหน่วยกิตที่แตกต่างกัน น้องๆ จะต้องศึกษาว่า แผนการเรียนของสาขาวิชาที่ตัวเองเรียน ต้องเรียนอะไรบ้าง เรียนกี่หน่วยกิต โดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเบื้องต้นไว้ ดังนี้
 • หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ต้องมีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
 • หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ต้องมีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
 • หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ต้องมีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา
 • หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องมีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิตใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
   
      นอกจากนี้ในแต่ละหลักสูตร ยังถูกกำหนดจำนวนหน่วยกิต แยกย่อยตามหมวดวิชาที่ต้องศึกษา คือ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
 • หลักสูตร 4 ปี รวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
 • หลักสูตร 5 ปี รวมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
 • หลักสูตร 6 ปี รวมไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต
 • หลักสูตรต่อเนื่อง รวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 
      ยกตัวอย่างเช่น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กำหนดหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไว้ 242 หน่วยกิต แบ่งเป็น 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ 206 หน่วยกิต และ 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
 
      อีกหนึ่งอย่างที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเวลาที่เราลงทะเบียนเรียน ก็จะเห็นหน้าตาจำนวนหน่วยกิต เป็น x (x-x-x) โดยแต่ละตัวมีความหมายแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
 • x ตัวแรก คือ จำนวนหน่วยกิตของวิชา
 • x ตัวที่ 1 ในวงเล็บ คือ จำนวนชั่วโมงในการบรรยาย หรือ Lecture ต่อสัปดาห์
 • x ตัวที่ 2 ในวงเล็บ คือ จำนวนชั่วโมงในการปฏิบัติ ต่อสัปดาห์
 • x ตัวที่ 3 ในวงเล็บ คือ จำนวนชั่วโมงในการศึกษาด้วยตัวเอง ต่อสัปดาห์
   
      เช่น 3 (3-0-6) เป็นวิชา 3 หน่วยกิต เป็นบรรยาย 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ ไม่มีชั่วโมงปฏิบัติ และไปศึกษาด้วยตัวเองอีก 6 ชั่วโมง/สัปดาห์
 
NOTE : ในอดีตการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนใหญ่ จะขึ้นอยู่กับหน่วยกิตที่เรียนในแต่ละเทอม เช่น วิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 300 บาท วิชานึง 3 หน่วยกิต ก็จะเสียค่าหน่วยกิตวิชานั้น 900 บาท แต่ในปัจจุบัน จะกลายเป็นระบบเหมาจ่าย
 
      การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น น้องๆ จะต้องเก็บหน่วยกิตให้ครบ ซึ่งจะต้องครบตามหมวดวิชาที่นแต่ละหลักสูตรกำหนดไว้ ไม่เช่นนั้นจะถือว่าเรียนไม่จบ แม้ว่าหน่วยกิตรวมจะเกินกำหนดก็ตาม
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #หน่วยกิต #หน่วยกิตคืออะไร

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?