/>
ซ่อน
แสดง

รวมมาให้แล้ว! โครงการรับตรง TCAS 63 ที่ไม่ใช้คะแนน GAT-PAT ในรอบ 2-3 []

วิว
      สวัสดีค่ะน้องๆ หลังจากที่ สทศ. ได้ปิดรับสมัคร GAT-PAT ไปแล้ว มีน้องๆ หลายคนมากที่เข้ามาปรึกษาว่า “จ่ายเงินค่าสมัครไม่ทัน” หรือ “ลืมสมัครสอบ” จะทำยังไงดี....คำตอบหนึ่งเดียวก็คือ “ทำใจ” อย่าหาว่าใจร้ายเลยนะ แต่ทำอะไรไม่ได้แล้ว ซึ่งวิธีแก้ปัญหานี้ จะมีอยู่ 2 ทางเท่านั้น ได้แก่ 1) รอสอบใหม่ปีหน้า หรือ 2) สมัครในสาขา/คณะที่ไม่ใช้คะแนนสอบ GAT - PAT
 

 
      เมื่อไม่มีคะแนน GAT – PAT น้องๆ จะไม่สามารถยื่นสมัคร รอบ 4 หรือ Admission ได้เลย เพราะรอบนี้มี GAT – PAT เป็นองค์ประกอบหลัก ดังนั้นรอบที่น้องๆ จะสมัครได้ คือ รอบ 2 โควตา – 3 รับตรงร่วมกัน เป็นหลัก (ส่วนรอบ 5 ยังไม่มีมหาวิทยาลัยไหนออกระเบียบการมาเลย)
      ถึงแม้ว่าสาขาวิชาด้านล่างนี้ จะไม่ใช้คะแนน GAT – PAT เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก แต่ก็ยังมีคะแนนตัวอื่นๆ ในการพิจารณา เช่น O-NET  วิชาสามัญ วิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งน้องๆ จะต้องรีบทำการสมัครวิชาต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนระบบปิด
      วันนี้พี่แนนนี่ก็เลยจะมารวบรวมสาขาวิชาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบ GAT-PAT ในอยู่ TCAS รอบ 2 – 3 มาฝากกัน ไปดูเลย
 
กสพท (รอบ 3)
 • ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย

   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบ 2
 • โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์ เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • โครงการส่งเสริมสมรรถนะนิสิตระดับชาติทางด้านศิลปะ ระดับชาติ นานาชาติฯ (คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย)
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถเดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (คณะวิทยาศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะนิเทศศาสตร์ คณะจิตวิทยา สถาบันนวัตกรรมบูรณาการฯ หลักสูตรนานาชาติ)

   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบ 2
 • โครงการเด็กไทยสู่สากล (สาขาวิศวกรรมการบินฯ (นานาชาติ) สาขาการตลาด (นานาชาติ))
 • โครงการลูกพระพิรุณ  (คณะวนศาสตร์)
 • โครงการเพชรนนทรี (คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน สาขาดนตรีไทย สาขาดนตรีตะวันตก ภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ))
 • โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (คณะวนศาสตร์)
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ)
 • โครงการรับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศในความร่วมมือกับสานักงานการศึกษาเอกชน สาขาวิชา
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์
รอบ 3
 • คณะเกษตร
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดนตรีไทย สาขาดนตรีตะวันตก

    
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบ 2
 • คณะนิติศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AUTO))
 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
รอบ 3
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์ (สาขาจิตวิทยา สาขาภาษาไทย สาขาภูมิศาสตร์ฯ สาขารัสเซียศึกษา)
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (นานาชาติ)
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AUTO) หลักสูตร TEP หลักสูตร TEPE)
 • คณะสหเวชศาสตร์ (สาขาการจัดการการกีฬา สาขาการฝึกสอนกีฬา)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
 • วิทยาลัยนวัตกรรม
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ (สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์)
 • วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • คณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ)

   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รอบ 2
 • โครงการ Active Recruitment
 • โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • โครงการ "ทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์"
 • โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program - IBP)
 • โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 2) คณะสถาปัตยฯ
 • โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา (กศน. การศึกษาตามอัธยาศัย)
   
รอบ 3
 • ยังไม่ประกาศระเบียบการ

   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รอบ 2
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร

   
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รอบ 2
 • คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์
 • โครงการโควตาความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมไทย (คณะสถาปัตยฯ)
 • คณะมัณฑนศิลป์
 • คณะอักษรศาสตร์ (ยกเว้น สาขาภาษาฝรั่งเศส)
 • คณะวิทยาศาสตร์ (ยกเว้น หลักสูตรกศ.บ.)
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สาขาเทคโนโลยีอาหาร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  สาชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาธุรกิจวิศวกรรม /โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)
 • คณะดุริยางคศาสตร์ (ยกเว้น สาขาธุรกิจดนตรีและบันเทิง)
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รอบ 3
 • คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์
 • คณะอักษรศาสตร์ (สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนา สาขาภูมิศาสตร์ สาขาปรัชญา สาขาสารสนเทศศาสตร์ฯ)
 • คณะวิทยาศาสตร์ (ยกเว้น หลักสูตร กศ.บ.)
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สาขาเทคโนโลยีอาหาร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  สาชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาธุรกิจวิศวกรรม)
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)

   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบ 2
 • ทุกคณะที่เปิดรับ
รอบ 3
 • คณะเทคนิคการแพทย์ (สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยี
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • วิทยาเขตหนองคาย (ทุกคณะ)

   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รอบ 2
 • คณะมนุษยศาสตร์ (ยกเว้น สาขาภาษาฝรั่งเศส สาขาภาษาญี่ปุ่น สาขาภาษาจีน)
 • คณะวิจิตรศิลป์ (ยกเว้น สาขาสหศาสตร์ศิลป์)
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์ (เทคนิคการแพทย์/กิจกรรมบำบัด/รังสีเทคนิค/กายภาพ)
 • คณะพยาบาลศาสตร์ (ยกเว้น โครงการผลิตพยาบาลฯ)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะการสื่อสารมวลชน
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  (ยกเว้น สาขาการระหว่างประเทศ)
 • คณะนิติศาสตร์
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
 • วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
รอบ 3
 • เกือบทุกสาขา ยกเว้น คณะมนุษยศาสตร์ (สาขาภาษาฝรั่งเศส สาขาภาษาญี่ปุ่น สาขาภาษาจีน) คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ (สาขาสหศาสตร์ศิลป์ สาขาสิลปะการแสดง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  (สาขาการระหว่างประเทศ)

   
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รอบ 2 - 3
 • เกือบทุกสาขา ยกเว้น สาขาจีนศึกษา และสาขาการสอนภาษาจีน
   
>> ตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัย (คลิก)
 
      สำหรับข้อมูลข้างต้น เป็นข้อมูลที่แต่ละมหาวิทยาลัยประกาศออกมาก่อน 16 ธันวาคม 2562 อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมได้ ให้น้องๆ ติดตามและศึกษาข้อมูลอย่างใกล้ชิด และอย่าลืม!! สมัครสอบให้ครบตามที่สาขาวิชากำหนดไว้
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #TCAS63 #ไม่ใช้คะแนน GATPAT #สมัคร GATPAT ไม่ทัน #ลืมจ่ายเงิน GATPAT ทำไงดี

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?