/>
ซ่อน
แสดง

พามาดู 12 สาขาวิชาใหม่ ที่เปิดสอนในประเทศไทย ปี 62-63 []

วิว
      สวัสดีค่ะน้องๆ ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้โลกของเราหมุนไปค่อนข้างเร็ว มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย พวกเราก็ต้องเรียนรู้ พัฒนา และปรับตัวตามๆ กันไป เช่นเดียวกับบรรดามหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ทยอยปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันยุคทันสมัยมากขึ้น บางมหาวิทยาลัยถึงกับเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาใหม่ๆ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง
 

 
      ในช่วง 1 – 2 ปีมานี้ (ปี 2562 - 2563) หลายๆ มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตร หรือสาขาวิชาใหม่ขึ้นมากมาย วันนี้ Dream Campus ก็จะพาน้องๆ ไปสำรวจ “หลักสูตร” หรือ “สาขาวิชา” ใหม่ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกันค่ะ
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ
วุฒิการศึกษา : อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) เทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ
      เป็นหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาภาษาศาสตร์และภาคบรรณารักษ์ศาสตร์ โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการศึกษาภาษาในเชิงภาษาศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับระบบภาษาของมนุษย์ และการจัดการสารสนเทศ ซึ่งก็คือข้อมูล (data) ที่ผ่านการประมวลผล เรียบเรียงให้เป็นระบบ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
      เริ่มเปิดสอนหลักสูตรนี้ในปี 2562 เป็นต้นมา ถ้าใครสนใจก็สามารถสอบเข้าคณะอักษรศาสตร์ แบบไม่เลือกเอก ตามรอบ TCAS ต่างๆ ได้เลย โดยจะได้เลือกสาขาวิชา หรือเอกตอนช่วงชั้นปีที่ 2
 
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีชีวภาพ
      เป็นหลักสูตรสหวิชา ที่เกี่ยวกับการประยุกต์ทางเทคโนโลยี โดยใช้ระบบชีวภาพ สิ่งมีชีวิต หรือสิ่งที่ได้จากสิ่งมีชีวิต เพื่อนำไปสร้างดัดแปรผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการเพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดความก้าวหน้าทางการเกษตร การแพทย์ การผลิตอาหาร และการใช้ประโยชน์ของพืชผลด้านต่างๆ รวมทั้งการประยุกต์ด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
      เริ่มการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรก และจะเปิดรับสมัคร 2 รอบ คือ 25 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2562 และ 2 - 30 มีนาคม 2563  ซึ่งทั้ง 2 รอบ จะยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS ในรอบที่ 1 และ 2 ตามลำดับ

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา
      เป็นการเรียนการสอนทางด้านภาษาสเปน ทั้งในเรื่องของภาษาศาสตร์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วรรณคดีวรรณกรรม ทั้งของประเทศสเปนเอง และประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา
      เริ่มเปิดรับนักศึกษาปีแรก ปีการศึกษา 2563 โดยจะรับนักศึกษาทั้งหมด 25 คน จากผ่านระบบ TCAS 3 รอบ ได้แก่ รอบ Portfolio รอบรับตรงร่วมกัน และรอบ Admission

 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
      เป็นสาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการการขนส่งสินค้าทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ โดยจะเน้นไปในรูปแบบระหว่างประเทศ
      เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2562 ถ้าใครสนใจสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้จากระเบียบการ TCAS ของมหาวิทยาลัย
 
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร
      เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสื่อสารด้านการเกษตรที่มีความสามารถในด้านการฝึกอบรม การสร้างสรรค์สื่อ เผยแพร่ พัฒนาเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ ผลิตรายการ หรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยนำเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาใช้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงการผลิตทางการเกษตร เศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น ชุมชนและประเทศ
      เปิดรับรุ่นแรกปีการศึกษา 2563 เปิดรับผ่านระบบ TCAS 4 รอบ ทั้ง Portfolio โควตา รับตรงร่วมกัน และ Admission จำนวน 200 ที่นั่ง

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
      เป็นหลักสูตรบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์สุขภาพกับการกีฬา โดยจะมีการเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานของร่างกาย การทำงานของร่างกายมนุษย์ เพื่อให้ร่างกายทำงานได้อย่างถูกวิธี มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแต่ละชนิดกีฬา รวมไปถึงการป้องกันการบาดเจ็บ การฟื้นฟู และการโภชนาด้วย
      เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกผ่านระบบ TCAS ปีการศีกษา 2563 ในรอบ Portfolio จำนวน 60 ที่นั่ง โดยจะมีทุนการศึกษาให้สำหรับผู้มีความโดดเด่นด้านกีฬา ด้านการเรียน 15 ทุน
 
 • วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับสากล
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการบริการและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับสากล
      เป็นการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ ด้านการบริหารการจัดการ เกี่ยวกับการบริการ และการท่องเที่ยว ซึ่งจะเน้นไปที่การท่องเทียวเชิงสุขภาพ โดยหลักสูตรนี้จะเป็นแบบ dual degree มีโอกาสได้เรียนต่างประเทศ และรับปริญญาตรีอีก 1 ใบ จาก Coventry University (กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร)
      รับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2563 โดยเปิดรับทั้งหมด 3 รอบ คือช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม เดือนธันวาคม - เมษายน และเดือนเมษายน - มิถุนายน
 
 • สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ
      เรียนเกี่ยวกับการจัดการ การบริหารในธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการครัว ทั้งในธุรกิจให้บริการอาหาร และเครื่องดื่ม ภัตตาคาร รวมถึงในธุรกิจที่พัก โรงแรม และรีสอร์ท จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหาร หลายรูปแบบ อาหารไทย อาหารตะวันตก อาหารตะวันออก อาหารนานาชาติ ทั้งอาหารคาว ขนม เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม
      หลักสูตรใหม่ปี 2563 เปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS ครั้งแรก รอบ Portfolio จำนวน 60 คน และคาดว่าเปิดรับในทุกๆ รอบ

 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร
      เป็นหลักสูตรนานาชาติที่บูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะของการปรุงอาหาร โดยร่วมมือกับ Business and Hotel Management (B.H.M.S) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งจะได้ไปเรียนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ปีด้วย และจะได้รับ 2 Bachelor Degrees จาก B.H.M.S และ Robert Gordon University สหราชอาณาจักรอีกด้วย
      สาขาวิชานี้เป็นหลักสูตรใหม่ปี 2562 ซึ่งในปัจจุบันเปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS ตามปกติ โดยรอบ portfolio เปิดรับจำนวน 15 ที่นั่ง ส่วนรายละเอียดรอบถัดๆ ไป รอติดตาม

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) การจัดการอีสปอร์ต
      เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับบริหารจัดการธุรกิจ E-Sport (Electronics Sport : กีฬาอีเล็กทรอนิกส์) ซึ่งเมื่อจบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้จัดการทีมกีฬาอีสปอร์ต ผู้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ประกอบการ ให้บริการเกมและผลิตภัณฑ์จากกีฬาอีสปอร์ต เป็นต้น
      สาขาวิชาใหม่นี้ เป็นหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาในการเรียนการสอน 3 ปีการศึกษา โดยเปิดรับนักศึกษาครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2562 และจะเปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS ต่อไป
 
 • วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) กัญชาเวชศาสตร์
      หลักสูตรนี้จะเรียนศาสตร์ และองค์ความรู้เกี่ยวกับกัญชาล้วนๆ โดยจะเกี่ยวข้องกับทางการแพทย์เพื่อการรักษา และยังสามารถขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย (ก) ได้อีกด้วย
      ถือเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรแรกของประเทศไทย โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก เมื่อปีการศึกษา 2562 และจะเปิดรับรุ่นที่สองผ่าน TCAS ทั้ง 5 รอบ

 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ (ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ)
 • คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วุฒิการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.)
      เป็นหลักสูตรแพทยศาสตร 7 ปี 2 ปริญญา โดยร่วมมือกับ University College London (UCL) จัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เรียนรู้จากผู้ป่วย และฝึกปฏิบัติด้วยสถานการณ์จำลองการแพทย์ (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1) ซึ่งเมื่อจบจากศึกษาจะได้รับปริญญา Intercalated Bachelor of Science (iBSc) จาก UCL สหราชอาณาจักร อีก 1 ใบ
      จะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2563 จำนวน 32 ที่นั่ง ผ่านระบบ TCAS 2 รอบ คือ รอบที่ 1 Portfolio และรอบที่ 2 Quota

 
      นอกจากนี้ยังมีข่าวคราวจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าเร็วๆ นี้จะเปิดหลักสูตรพยาบาลฯ ใหม่ 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Double Degrees, หลักสูตร Accelerates Program และหลักสูตร Dual Degree (อ่านต่อ: คลิก) ด้วยล่ะค่ะ
ปล.น้องๆ คนไหนที่สนใจสาขาวิชาใหม่ๆ เหล่านี้ ขอแนะนำให้ศึกษาข้อมูลการเรียนการสอน และแผนการศึกษาของแต่ละสาขาวิชาอย่างละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบคุณสมบัติ และข้อกำหนดต่างๆ ก่อนยื่นสมัครด้วยนะคะ
 
      พี่แนนนี่เชื่อว่าตอนนี้หลายมหาวิทยาลัยกำลังปรับตัว ปรับหลักสูตรให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น...ว่าแต่แอบอยากรู้เหมือนกัน ว่าน้องๆ ชาว Dek-D อยากให้มหาวิทยาลัยเปิดสอนในหลักสูตรอะไรเพิ่มอีกบ้าง เม้นท์เข้ามาบอกหน่อยน้าาาาา
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #หลักสูตรใหม่ #สาขาวิชาใหม่ #สาขาใหม่ปี 63 #คณะเปิดใหม่

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?