/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS 63 รอบ 2 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (22 โครงการ) []

วิว

สวัสดีค่ะ TCAS 63 ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบแรกว่าเปิดรับเยอะแล้ว ในรอบ 2 ก็เปิดรับเยอะไม่แพ้กันค่ะ โดยในรอบ 2 นี้จะเปิดรับทั้งหมด 22 โครงการ สมัครวันที่ 6 - 17 ก.พ.63 สามารถเลือกสมัครได้เพียงโครงการเดียวเท่านั้น ไปดูรายละเอียดแต่ละโครงการกันเลยค่ะ
 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทฯ กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : คณะแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon อยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัด ดังนี้ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา  สมุทรสงคราม สระแก้ว
 
ทดสอบ Icon ผู้สมัครและบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 
ทดสอบ Icon เรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ 8 จังหวัดนี้
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทฯ กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : คณะแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดตราด และสระแก้ว
 
ทดสอบ Icon อยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัดตราด และสระแก้ว
 
ทดสอบ Icon ผู้สมัครและบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดตราด และสระแก้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : คณะแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon หรืออยู่ปี 2 โครงการส่งเสริมและพัฒนานร.ที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้น ม.ปลาย
 
ทดสอบ Icon ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการฯ วิชาชีววิทยา
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

1.โครงการคัดเลือกนร.มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาสเปน
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาสเปน
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT
 
ทดสอบ Icon สอบวิชาเฉพาะความสามารถทางภาษาสเปน
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

2.โครงการรับตรงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์ และศิลปะ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน
 
ทดสอบ Icon มี Portfolio แสดงผลงานทางด้านศิลปะการออกแบบ หรือสถาปัตยกรรม
 
ทดสอบ Icon สอบวิชาเฉพาะทักษะด้านการออกแบบ และวิชาทักษะพิเศษด้านการออกแบบและเขียนแบบ
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

3.โครงการรับตรงคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิชาศิลปศึกษา
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 5
 
ทดสอบ Icon สอบวิชาเฉพาะความถนัดทางศิลปศึกษา
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

4.โครงการรับตรงคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 5
 
ทดสอบ Icon สอบวิชาเฉพาะทฤษฎี และวิชาเฉพาะทักษะ
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

5.โครงการรับตรงคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีความสามารถทางดนตรีตามสาขาวิชาที่สมัคร
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 5
 
ทดสอบ Icon สอบวิชาเฉพาะทฤษฎี และวิชาเฉพาะทักษะ
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

6.โครงการรับตรงคณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิชามัธยมศึกษา(มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.75
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
 
ทดสอบ Icon เคยได้รับรางวัลการแข่งขันความรู้และทักษะภาษาไทยในระดับชาติ
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 5
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญภาษาไทย
 
ทดสอบ Icon สอบวิชาเฉพาะความรู้ทางด้านภาษาไทย
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

7.โครงการรับตรงคณะนิเทศศาสตร์
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิชาวารสารสนเทศและสื่อใหม่
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25
 
ทดสอบ Icon มีความสามารถทางด้านวารสารสนเทศ หรือการผลิตสื่อใหม่/สื่อดิจิทัล
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT
 
ทดสอบ Icon สอบวิชาเฉพาะความถนัดทางวารสารสนเทศ
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

8.โครงการคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : คณะเศรษฐศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
ทดสอบ Icon เรียนในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ 5 หัวข้อย่อย
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

9.โครงการผ่านความร่วมมือทางการศึกษากับกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : คณะสัตวแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาอื่น ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon มีหนังสือรับรองจากอธิบดีรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 2
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

10.โครงการรับตรงคณะเภสัชศาสตร์
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : คณะเภสัชศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ในโรงเรียนกำเนิดวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

11.โครงการคัดเลือกนร.ที่มีความสามารถพิเศษฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon เปิดรับ :
    สาขาวิชาทัศนศิลป์
    สาขาวิชานฤมิตศิลป์
    สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
    สาขาวิชานาฏยศิลป์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา/คณิตศาสตร์2
 
ทดสอบ Icon สอบวิชาเฉพาะทฤษฎีและทักษะ
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

12.โครงการรับตรงคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon มี Portfolio ผลงานทางด้านกีฬาที่โครงการฯกำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 2
 
ทดสอบ Icon สอบวิชาเฉพาะความถนัดทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

13.โครงการรับตรง สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มีภูมิลำเนาและศึกษอยู่ในโรงเรียน พื้นที่จังหวัดน่าน แพร่ พะเยา อุตรดิตถ์ เชียงราย ลำปาง สระบุรี
 
ทดสอบ Icon เป็นลูกหลานเกษตรกร หรือธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

14.โครงการจุฬาฯ-ชนบท
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะอักษรศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะรัฐศาสตร์
    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
    คณะครุศาสตร์
    คณะนิเทศศาสตร์
    คณะเศรษฐศาสตร์
    คณะสัตวแพทยศาสตร์
    คณะทันตแพทยศาสตร์
    คณะเภสัชศาสตร์
    คณะนิติศาสตร์
    คณะสหเวชศาสตร์
    คณะจิตวิทยา
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
    สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
 
ทดสอบ Icon มีภูมิลำเนาและศึกษอยู่ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่ทางโครงการฯกำหนด
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้มีฐานะยากจน รายละเอียดเป็นไปตามที่โครงการฯกำหนด
 
ทดสอบ Icon คัดเลือกโดยใช้ผลคะแนน GAT PAT
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

15.โครงการจุฬาฯ-ชนบท โรงเรียนปอเนาะพิเศษในโครงการพระราชดำริฯ
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะครุศาสตร์
    คณะรัฐศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม(ปอเนาะ)
 
ทดสอบ Icon มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
ทดสอบ Icon เรียนในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้มีฐานะยากจน รายละเอียดเป็นไปตามที่โครงการฯกำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 5
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

16.โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าทันตแพทย์จุฬาฯ-ชนบท
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : คณะทันตแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้มีฐานะยากจน รายละเอียดเป็นไปตามที่โครงการฯกำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

17.โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะอักษรศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะรัฐศาสตร์
    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
    คณะครุศาสตร์
    คณะนิเทศศาสตร์
    คณะเศรษฐศาสตร์
    คณะเภสัชศาสตร์
    คณะนิติศาสตร์
    คณะสหเวชศาสตร์
    คณะจิตวิทยา
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ในชนิดกีฬาที่โครงการฯกำหนด
 
ทดสอบ Icon มี Portfolio ประวัติผลงานและความสามารถทางด้ากีฬา
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

18.โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
    คณะครุศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬาฟุตบอล ในชนิดกีฬาที่โครงการฯกำหนด
 
ทดสอบ Icon มี Portfolio ประวัติผลงานและความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอล
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

19.โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา(นานาชาติ)
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ (หลักสูตรนานาชาติ)
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
    คณะจิตวิทยา
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ในชนิดกีฬาที่โครงการฯกำหนด
 
ทดสอบ Icon มี Portfolio ประวัติผลงานและความสามารถทางด้านกีฬา
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

20.โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะฯ
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ (หลักสูตรนานาชาติ)
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
    คณะอักษรศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.80
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทย ต้องมี GPA วิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 4.00
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ต้องมี Portfolio
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทยสอบวิชาเฉพาะ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรมสอบวิชาเฉพาะ และใช้ผลสอบวิชาสามัญ
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

21.โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะอักษรศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
    คณะครุศาสตร์
    คณะสัตวแพทยศาสตร์
    คณะทันตแพทยศาสตร์
    คณะเภสัชศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนจากรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT / วิชาสามัญ
 
ทดสอบ Icon บางสาขาใช้ผลสอบภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก

22.โครงการทุนเอราวัณ
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : คณะครุศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 
ทดสอบ Icon บิดาหรือมารดา มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
ทดสอบ Icon สาขาการศึกษาปฐมวัย ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon สาขามัธยมศึกษา ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 5
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิก
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS63 #TCAS #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง จุฬาฯ #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #TCAS รอบ 2 #TCAS รอบ 2

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป