/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยมหิดล (เปิดรับทุกคณะ รวม 935 ที่นั่ง) []

วิว

สวัสดีค่ะ ใน TCAS 63 รอบ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับในทุกคณะเลยค่ะ ส่วนใหญ่จะใช้เกณฑ์คะแนน GPAX, GPA และวิชาสามัญ แต่ก็มีบางสาขาที่ใช้คะแนน O-NET และ GAT PAT ด้วย โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครพร้อมกัน 6 ก.พ. - 23 มี.ค.63 ไปดูรายละเอียดเกณฑ์การรับของแต่ละสาขากันค่ะ
 

คณะ-สาขาที่เปิดรับ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ทดสอบ Icon โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์
    เกณฑ์ : GPAX > 3.50 , GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ, วิชาสามัญ 7 วิชา, ONET 5 วิชา

 
ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น - กีฬา
    เกณฑ์ : GPAX > 3.00 , GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ, วิชาสามัญ 7 วิชา, ONET 5 วิชา

 
ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น - ดนตรีแสดงเดี่ยว
    เกณฑ์ : GPAX > 3.00 , GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ, วิชาสามัญ 7 วิชา, ONET 5 วิชา

 
ทดสอบ Icon โครงการรับบุคคลจบปริญญาตรี
    เกณฑ์ : GPAX > 3.50 , วิชาสามัญ 7 วิชา

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
 
ทดสอบ Icon โครงการความถนัดทางวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
    เกณฑ์ : GPAX > 3.00 , ONET 5 วิชา , GAT PAT 2

 
ทดสอบ Icon โครงการทายาทสายตรงของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้าน
    เกณฑ์ : GPAX > 3.00 , ONET 5 วิชา , GAT PAT 2

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 
ทดสอบ Icon โครงการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
    เกณฑ์ : GPAX > 2.75 , วิชาสามัญ 7 วิชา

 
ทดสอบ Icon โครงการทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
    เกณฑ์ : GPAX > 2.75 , วิชาสามัญ 7 วิชา

สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์
    เกณฑ์ : GPAX > 2.50 , GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ

 
ทดสอบ Icon โครงการโรงเรียนพื้นที่ที่อยู่ใน จ.สมุทรปราการ
    เกณฑ์ : GPAX > 2.50 , GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ, วิชาสามัญ 7 วิชา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี- ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
 
ทดสอบ Icon โครงการปณิธานจุฬาภรณ์
    เกณฑ์ : GPAX > 3.50 , GPA อังกฤษ, GAT PAT 1 PAT 2

คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการโควตาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
    เกณฑ์ : GPAX > 2.75 , วิชาสามัญ 7 วิชา

 
ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา
    เกณฑ์ : GPAX > 2.75 , วิชาสามัญ 7 วิชา

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
    เกณฑ์ : GPAX > 2.75

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ)
    เกณฑ์ : GPAX > 2.70

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ)
    เกณฑ์ : GPAX > 2.50

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ)
    เกณฑ์ : GPAX > 2.75

คณะเทคนิคการแพทย์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
    เกณฑ์ : GPAX > 3.00 , วิชาสามัญ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ, PAT 2 (ประกอบการสัมภาษณ์)

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชารังสีเทคนิค
    เกณฑ์ : GPAX > 3.00 , GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ, วิชาสามัญ 7 วิชา, PAT 1 PAT 2

คณะสาธารณสุขศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
    เกณฑ์ : GPAX > 3.00 , GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ, วิชาสามัญ 7 วิชา

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    เกณฑ์ : GPAX > 3.00 , GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ, วิชาสามัญ 7 วิชา

คณะพยาบาลศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
    เกณฑ์ : GPAX > 2.75 , วิชาสามัญ 7 วิชา, GAT PAT (ไม่กำหนดขั้นต่ำ)

 
ทดสอบ Icon โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
    เกณฑ์ : GPAX > 2.75 , วิชาสามัญ 7 วิชา, GAT PAT (ไม่กำหนดขั้นต่ำ)

 
ทดสอบ Icon โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
    เกณฑ์ : GPAX > 3.00 , วิชาสามัญ 7 วิชา, GAT PAT (ไม่กำหนดขั้นต่ำ)

คณะสัตวแพทยศาสตร์
 ทดสอบ Icon โครงการพัฒนาสัตวแพทย์
    เกณฑ์ : GPAX > 3.00 , วิชาสามัญ 7 วิชา

 
ทดสอบ Icon โควตาวิทยาเขตของคณะสัตวแพทยศาสตร์
    เกณฑ์ : GPAX > 3.00 , วิชาสามัญ 7 วิชา

 
ทดสอบ Icon หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
    เกณฑ์ : GPAX > 3.50 , วิชาสามัญ 7 วิชา

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 
ทดสอบ Icon โครงการวิทยาเขต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
    เกณฑ์ : GPAX > 2.75 , วิชาสามัญ 7 วิชา

 
ทดสอบ Icon โครงการพื้นที่
    เกณฑ์ : GPAX > 2.75 , วิชาสามัญ 7 วิชา

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)
 
ทดสอบ Icon โครงการ รร. ที่กำหนด
    เกณฑ์ : GPAX > 2.75 , วิชาสามัญคณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ สังคมฯ

 
ทดสอบ Icon โครงการพื้นที่
    เกณฑ์ : GPAX > 2.75 , วิชาสามัญคณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ สังคมฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกกำลังกาย
    เกณฑ์ : GPAX > 2.25

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
    เกณฑ์ : GPAX > 2.25

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกฟุตบอล
    เกณฑ์ : GPAX > 2.25

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    เกณฑ์ : GPAX > 3.00 , GPA วิทย์ คณิต , วิชาสามัญคณิต 1 ฟิสิกส์ อังกฤษ , PAT 3

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
    เกณฑ์ : GPAX > 3.00 , GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ , วิชาสามัญคณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี อังกฤษ , PAT 3

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี(นานาชาติ)
    เกณฑ์ : GPAX > 2.75 , GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ , PAT 3

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
    เกณฑ์ : GPAX > 3.00 , ONET 03 04 05 , GAT PAT 3

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    เกณฑ์ : GPAX > 3.00 , วิชาสามัญคณิต 1 , PAT 3

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
    เกณฑ์ : GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ , วิชาสามัญคณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี อังกฤษ , PAT 3

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์(นานาชาติ)
    เกณฑ์ : GPAX > 3.00 , GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ , วิชาสามัญ 7 วิชา

วิทยาเขตกาญจนบุรี
 ทดสอบ Icon กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    เกณฑ์ : GPAX > 2.50 , วิชาสามัญคณิต 1 อังกฤษ ไทย สังคม

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
    เกณฑ์ : GPAX > 2.50 , วิชาสามัญ 7 วิชา , PAT 2

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาธรณีศาสตร์
    เกณฑ์ : GPAX > 2.50 , วิชาสามัญ 7 วิชา

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
    เกณฑ์ : GPAX > 2.00 , วิชาสามัญ 7 วิชา

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
    เกณฑ์ : GPAX > 2.50 , วิชาสามัญคณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี อังกฤษ ไทย สังคม , PAT 3

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
    เกณฑ์ : GPAX > 2.75 , GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ , วิชาสามัญ 7 วิชา

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon โครงการรับนักศึกษาผู้พิการ
    เกณฑ์ : GPAX > 3.00 , GPA อังกฤษ ไทย สังคม , วิชาสามัญอังกฤษ ไทย สังคม

 
ทดสอบ Icon โครงการวิทยาเขต (โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล)
    เกณฑ์ : GPAX > 3.00 , GPA อังกฤษ ไทย สังคม , วิชาสามัญอังกฤษ ไทย สังคม

 
ทดสอบ Icon โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
    เกณฑ์ : GPAX > 3.00 , GPA อังกฤษ ไทย สังคม , วิชาสามัญอังกฤษ ไทย สังคม

 
ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ
    เกณฑ์ : GPAX > 3.00 , GPA อังกฤษ ไทย สังคม , วิชาสามัญอังกฤษ ไทย สังคม

สาขาวิชาภาษาไทย
 
ทดสอบ Icon โครงการรับนักศึกษาผู้พิการ
    เกณฑ์ : GPAX > 3.00 , GPA อังกฤษ ไทย สังคม , วิชาสามัญอังกฤษ ไทย สังคม

 
ทดสอบ Icon โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย
    เกณฑ์ : GPAX > 3.00 , GPA อังกฤษ ไทย สังคม , วิชาสามัญอังกฤษ ไทย สังคม

วิทยาลัยศาสนศึกษา    
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศาสนศึกษา
    เกณฑ์ : GPAX > 2.50 , GPA อังกฤษ ไทย สังคม , วิชาสามัญอังกฤษ ไทย สังคม

วิทยาเขตนครสวรรค์    
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
    เกณฑ์ : GPAX > 2.50 , GAT

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
    เกณฑ์ : GPAX > 2.00

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
    เกณฑ์ : GPAX > 2.75 , วิชาสามัญ 7 วิชา

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)
    เกณฑ์ : GPAX > 2.50 , GAT PAT 2

วิทยาเขตอำนาจเจริญ    
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
    เกณฑ์ : GPAX > 2.00 , วิชาสามัญคณิต1/2 อังกฤษ ไทย สังคม , ONET 01-04

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
    เกณฑ์ : GPAX > 2.50 , ONET , GAT PAT 2

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
    เกณฑ์ : GPAX > 2.00 , GAT PAT 2

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
    เกณฑ์ : GPAX > 2.50 , GPA อังกฤษ ไทย สังคม , วิชาสามัญคณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

ตารางสัดส่วนคะแนนและเกณฑ์ขั้นต่ำ คลิกที่นี่ (Update 15 ม.ค.63)

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีภูมิลำเนาและศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ในจังหวัดที่แต่ละพื้นที่กำหนด
 
ทดสอบ Icon เกณฑ์คะแนน

รายละเอียดโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS63 #TCAS #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.มหิดล #มหาวิทยาลัยมหิดล #ม.มหิดล #โควตา ม.มหิดล #โควตา ม.มหิดล

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?