/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยบูรพา (8 โครงการ รวม 4,233 ที่นั่ง) []

วิว

สวัสดีค่ะ ข่าวรับตรงที่พี่แป้งจะมาบอกวันนี้ก็คือ รับตรง TCAS 63 รอบ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีเปิดรับหลายโครงการ แยกเป็นโควตาพื้นที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออก และมีโควตาคณะอื่นๆ ที่เปิดรับทั่วประเทศด้วย รวมแล้วกว่า 4,233 ที่นั่ง ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 

โครงการรับตรงคณะศิลปกรรมศาสตร์
สมัคร 6 ก.พ. - 7 มี.ค.63
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย
    สาขาวิชาจิตรกรรม
    สาขาวิชานิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก)
    สาขาวิชานิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย)
    สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา)
    สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
    สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon ใช้ผล GPA 3 วิชาคือ ภาษาไทย, สังคมฯ, ภาษาต่างประเทศ
 
ทดสอบ Icon มีสอบวิชาทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติเฉพาะสาขา
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการฯ คลิกที่นี่

โครงการรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก
สมัคร 6 ก.พ. - 23 มี.ค.63
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะเภสัชศาสตร์
    คณะพยาบาลศาสตร์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะวิทยาการสารสนเทศ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะสาธารณสุขศาสตร์
    คณะศิลปกรรมศาสตร์
    คณะศึกษาศาสตร์
    คณะโลจิสติกส์
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
    วิทยาลัยนานาชาติ
    คณะสหเวชศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (จันทบุรี)
    คณะเทคโนโลยีทางทะเล (จันทบุรี)
    คณะอัญมณี (จันทบุรี)
    คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สระแก้ว)
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร (สระแก้ว)
    โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ" (สระแก้ว)
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 (บางสาขารับวุฒิเทียบเท่า)
 
ทดสอบ Icon ศึกษาในโรงเรียนในพื้นที่ 12 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT ตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการฯ คลิกที่นี่

โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
สมัคร 6 - 27 ก.พ.63
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
    สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา
    สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon มี Portfolio ผลงานทางด้านกีฬาตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon ทดสอบสมรรถภาพกลไกและความสามารถด้านกีฬา
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการฯ คลิกที่นี่

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
สมัคร 6 ก.พ. - 23 มี.ค.63
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon ศึกษาในโรงเรียนในจังหวัดดังต่อไปนี้
 ทดสอบ Icon ผู้สมัคร และบิดา/มารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT 1 และ PAT 2
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการฯ คลิกที่นี่

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 2)
สมัคร 6 ก.พ. - 23 มี.ค.63
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับและเกณฑ์การคัดเลือก
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 (บางสาขารับวุฒิเทียบเท่า)
 
ทดสอบ Icon ศึกษาในโรงเรียนในพื้นที่ 12 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon บางสาขาต้องยื่น Portfolio
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการฯ คลิกที่นี่

โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 2)
สมัคร 6 ก.พ. - 23 มี.ค.63
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาพืชศาสตร์
    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์
    สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการฯ คลิกที่นี่

โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 2)
สมัคร 6 ก.พ. - 23 มี.ค.63
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร
    โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ"
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการฯ คลิกที่นี่

โครงการรับตรง โดยวิทยาลัยนานาชาติ
สมัคร 6 ก.พ. - 23 มี.ค.63
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
    สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
    สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
    สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ
    กลุ่มวิชาการเงิน
    กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
    กลุ่มวิชาการตลาด
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการฯ คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS63 #TCAS #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.บูรพา #มหาวิทยาลัยบูรพา #โควตา #โควต้า #โควต้า

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?